1298/2015

Helsingfors den 5 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet (253/2000) 4, 5 och 9 § som följer:

4 §
Tjänstemän

Vid justitiekanslersämbetet finns en kanslichef, referendarieråd såsom avdelningschefer, referendarieråd, konsultativa tjänstemän, äldre justitiekanslerssekreterare, justitiekanslerssekreterare samt föredragande.

Vid justitiekanslersämbetet kan det också finnas andra tjänstemän.

Föredragande vid justitiekanslersämbetet är de tjänstemän som nämns i 1 mom. samt de tjänstemän som av justitiekanslern särskilt förordnas till uppgiften.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, erfarenhet av domaruppgifter eller god förtrogenhet med administration samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för referendarieråd såsom avdelningschef någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, erfarenhet av domaruppgifter eller god förtrogenhet med administration samt i praktiken visad ledarförmåga,

3) för referendarieråd, konsultativ tjänsteman, äldre justitiekanslerssekreterare och justitiekanslerssekreterare någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt erfarenhet av domaruppgifter eller god förtrogenhet med administration,

4) för föredragande någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt,

5) för den som sköter någon annan uppgift än en sådan som anges i 1—4 punkten för uppgiften lämplig högskoleexamen eller annan utbildning som behövs för fullgörandet av uppgiften.

9 §
Föredragning

De ärenden som justitiekanslern ska behandla avgörs på föredragning, om inte justitiekanslern beslutar något annat. I arbetsordningen kan vid behov bestämmas om vilka andra ärenden som ska avgöras på föredragning.

Om föredragandens åsikt i ett ärende som avgörs på föredragning avviker från beslutet, har föredraganden rätt att anteckna sin åsikt i avgörandet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 5 november 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Lagstiftningsråd
Liisa Vanhala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.