1281/2015

Helsingfors den 23 oktober 2015

Lag om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 2 kap. 6 § 5 och 6 mom., 3 kap. 4 § 4 mom. samt 4 kap. 5 § 2 och 3 mom. som följer:

2 kap.

Förvaltning

6 §
Anmälningsskyldighet

Verkets överdirektör ska till en förteckning som förs av finansministeriet och tjänstemännen till en förteckning som förs av verket göra anmälan om krediter som de fått av kreditinstitut, värdepappersföretag eller företag som hör till dessas grupp samt om borgens- eller andra ansvarsförbindelser som kreditinstitut eller företag har ställt för dem.

Om verkets överdirektör eller tjänstemän innehar aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform samt finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, ska de i enlighet med 7 § göra anmälan om dem till en förteckning som förs av verket.


3 kap.

Fondens tillgångar och placeringen av dem samt kostnader och upplåning

4 §
Placeringsbeslut om fondtillgångar

Vad som i 2 kap. 6 och 7 § föreskrivs om anmälningsskyldigheten för verkets överdirektör    tillämpas också på styrelsens ordförande, medlemmar och ersättare.


4 kap.

EU:s stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond och stabilitetsavgiften till den nationella resolutionsfonden

5 §
Den nationella stabilitetsavgiften och målnivån för resolutionsfonden

Uttaget av stabilitetsavgifter hos värdepappersföretagen ska ökas så jämnt som möjligt, så att det sammanlagda beloppet senast den 31 december 2024 når upp till den målnivå som fastställts för resolutionsfonden. Målnivån ska beräknas som en andel av den sammanlagda målnivå som fastställs för värdepappersföretagen och kreditinstituten och som utgör en procent av de garanterade insättningarna.

Resolutionsfondens målnivå ska bestämmas som en andel av den kalkylerade målnivå som avses i 2 mom. på så sätt att den motsvarar den andel som värdepappersföretagens sammanlagda skuldbelopp, med avdrag för eget kapital, utgör av det sammanlagda skuldbeloppet för alla de värdepappersföretag som betalar stabilitetsavgift och de kreditinstitut som betalar EU:s stabilitetsavgift, med avdrag för deras eget kapital och garanterade insättningar.Denna lag träder i kraft den 26 november 2015.

RP 11/2015
EkUB 4/2015
RSv 9/2015

Helsingfors den 23 oktober 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.