1275/2015

Helsingfors den 22 oktober 2015

Statsrådets förordning om vissa åtgärder och handlingar i faderskapsärenden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 60 § 1 mom. i faderskapslagen (11/2015):

1 §
Anmälan om barns födelse

Den registeransvarige inom befolkningsdatasystemet ska utan dröjsmål anmäla en i befolkningsdatasystemet registrerad uppgift om att ett barn fötts utom äktenskapet till barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun. Om modern är död eller om modern inte har hemkommun i Finland, ska den registeransvarige anmäla födelsen till barnatillsyningsmannen i den kommun där barnet är bosatt.

2 §
Delgivning av beslut som gäller fastställande eller upphävande av faderskap

Utöver vad som i 54 § i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om skyldighet att delge ett beslut som en myndighet har fattat och vad som i 28 § 2 mom. i faderskapslagen (11/2015) föreskrivs om magistratens skyldighet att delge barnatillsyningsmannen ett beslut som gäller fastställande av faderskap, ska magistraten sända barnatillsyningsmannen en kopia också av ett beslut som magistraten har fattat i ett ärende som gäller upphävande av faderskap till ett minderårigt barn.

3 §
Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

Följande giltiga handlingar godkänns som identitetsbevis eller annan med detta jämförbar tillförlitlig dokumentation om identiteten enligt 21 § i faderskapslagen:

1) pass,

2) i 134 § i utlänningslagen (301/2004) avsett främlingspass som har beviljats av en finsk statlig myndighet,

3) i 135 § i utlänningslagen avsett resedokument för flykting som har beviljats av en finsk statlig myndighet,

4) identitetskort som har beviljats av en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en behörig myndighet i San Marino eller Schweiz,

5) körkort som har beviljats av en finsk statlig myndighet efter den 1 oktober 1990.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 22 oktober 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Lagstiftningsråd
Salla Silvola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.