1265/2015

Helsingfors den 15 oktober 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) 4 a, 8, 19, 20 och 49 §, av dem 4 a § sådan den lyder i förordningarna 421/2010 och 1243/2010 och 20 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 421/2010,

ändras 2 § 1 mom. 2, 3 och 19 punkten samt 3, 4, 6, 11, 12, 18, 21, 24 och 26 §,

av dem 2 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 12, 21, 24 och 26 § sådana de lyder i förordning 421/2010, 2 § 1 mom. 19 punkten sådan den lyder i förordning 1243/2010, 3 och 18 § sådana de lyder i förordning 154/2012, 4 § sådan den lyder i förordning 236/2009, 6 § sådan den lyder delvis i förordning 1243/2010 samt 11 § sådan den lyder i förordningarna 421/2010 och 1243/2010 samt

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordningarna 421/2010 och 1243/2010, en ny 20 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i 2 § 1 mom. i lagen om registrering av fordon (175/2015),

3) den som utför registrering Trafiksäkerhetsverket och avtalsregistrerare,


19) den som ansvarar för användningen av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk person som är bilens huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare eller, om bilen inte har någon huvudsaklig förare, som har uppgifter om bilens förare; den som ansvarar för användningen av en bil ska ha körrätt minst för fordon av klass B,

20) certifikat en identifikationskod som visar äganderätten till ett fordon och som ska lämnas till en förhandsanmälare enligt 65 a § i fordonslagen eller till den i registret antecknade ägaren av fordonet.


3 §
Anmälningsskyldig

Ägaren till ett fordon har rätt att göra en registreringsanmälan. Om fordonet har flera ägare har var och en av ägarna rätt att göra en registreringsanmälan.

Fordonets innehavare har rätt att göra en registreringsanmälan endast om påställning och avställning av ett fordon, om ändring av fordonets användningsändamål eller ändring av verksamhetsställe för den sammanslutning som är fordonets innehavare. Om fordonet har flera innehavare har var och en av innehavarna rätt att göra en ovan avsedd registeranmälan.

4 §
Handlingar för registreringsanmälan samt certifikat

Registreringsanmälan ska göras med hjälp av senast utfärdade, gällande:

1) certifikat,

2) del II av förhandsanmälningsintyget, när det är fråga om första registrering av ett fordon som har förhandsanmälts som färdigt fordon,

3) del II av registreringsintyget, när det är fråga om avställning, påställning, ändringsregistrering av ett fordon eller sådan slutlig avregistrering som avses i 13 §,

4) del II av intyget över registreringsbesiktning, när det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält registreringsbesiktigat fordon eller ett fordon som har förhandsanmälts som icke färdigbyggt fordon eller påställning av ett registreringsbesiktigat fordon,

5) skrotningsintyg, när det är fråga om slutlig avregistrering av ett fordon,

6) del II av intyget över enskilt godkännande, när det är fråga om första registrering av ett färdigbyggt fordon.

Om en sådan handling eller ett sådant certifikat som avses i 1 mom. har förkommit, ska anmälan göras med en ny handling eller med hjälp av ett nytt certifikat som har inhämtats av den som utfärdat handlingen eller certifikatet.

Den som i registret redan antecknats som fordonets ägare eller innehavare kan göra en registreringsanmälan också utan det certikat eller den handling som avses i 1 mom.

6 §
Bestämmelser om registreringsanmälan

En registreringsanmälan om ändringsregistrering ska göras senast inom sju dagar efter den ändring som ska antecknas i registret.

Den som gör en registreringsanmälan ska identifieras när han eller hon personligen ger in en anmälan till en avtalsregistrerare. Den som gör anmälan ska i den elektroniska tjänst som tillhandahålls av den som utför registrering identifieras med sådan stark autentisering som avses i 2 § 1 punkten i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Registreringsanmälan behöver inte göras när det är fråga om ändring av en fysisk persons namn, adress eller hemkommun eller när en person avlidit.

11 §
Användning av ett fordon innan ett registreringsbeslut har fattats

Det tillfälliga intyg över att en registreringsanmälan getts in som beviljats av den som utför registreringen berättigar, om det inte finns något annat hinder, till användning av fordonet tills ett beslut om första registrering eller ändringsregistrering har uppdaterats i registret. Det tillfälliga intyget är dock i kraft högst 30 dagar.

12 §
Avställning

En registreringsanmälan om avställning av ett fordon ska göras, om fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland eller av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland.

Trafiksäkerhetsverket ska avställa ett fordon, om en registreringsmyndighet i utlandet eller landskapet Åland meddelar verket att fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland.

18 §
Utfärdande av registreringsintyg

Del I och del II av registreringsintyget ska på begäran ges till fordonets ägare och del I av registreringsintyget till fordonets innehavare.

Den som utför registreringen kan av grundad anledning ge en sådan kopia av del I av registreringsintyget som gäller en bestämd tid. Vad som i denna förordning föreskrivs om skyldigheten att medföra del I av registreringsintyget i fordonet gäller också en kopia.

21 §
Överlämnande av registreringsskyltar

Bestämmelser om överlämnande av registreringsskyltar finns i 66 a § 3 mom. i fordonslagen.

Efter det att ett nytt, färdigt fordon har förhandsanmälts kan fordonets registreringsskyltar ges till den som har gjort förhandsanmälan.

För bilar och snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. På ansökan kan Trafiksäkerhetsverket ge en tilläggsskylt för ett fordon.

24 §
Förstörda eller förkomna registreringsskyltar

En ny registreringsskylt i stället för en förkommen eller förstörd registreringsskylt ska begäras av den som utför registrering. Samtidigt ska det läggas fram en skriftlig redogörelse för hur registreringsskylten förkommit. En anteckning i registret i samband med beställningen av en ny registreringsskylt av den som utför registrering ger med avvikelse från 23 § rätt att på fordonet i högst en månads tid använda någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken. Trafiksäkerhetsverket kan vid behov på begäran förlänga tidsfristen.

26 §
Fastställande av registreringstecken

För ett fordon ges ett registreringstecken som bestäms slumpmässigt, om inte något annat föreskrivs i 25 §. Trafiksäkerhetsverket kan dock för ett fordon på ansökan ge ett fordonsspecifikt registreringstecken (specialtecken) som specificeras i ansökan. Registreringsskyltar som upptar ett specialtecken överlåts av den som utför registrering.

På ansökan riktad till den som utför registrering kan för ett fordon ges ett registreringstecken som fordonet har haft tidigare. Ett sådant registreringstecken betraktas inte som ett specialtecken.

Registreringstecknet för ett avställt fordon vars registreringsskyltar har lämnats tillbaka till den som utför registrering kan reserveras för fordonet i fråga under en oavbruten avställningsperiod av högst ett år.

Om fordonets registreringsskyltar har förkommit eller blivit stulna, ges ett nytt registreringstecken för fordonet, om inte något annat följer av särskilda skäl.


Denna förordning träder i kraft den 16 november 2015.

På sådana fordon som avses i 10 § 2 mom. 2 och 4 punkten samt i 17 § 2 mom. 3 och 4 punkten i fordonslagen tillämpas till och med den 31 december 2016 det 19 § 3 mom. som upphävs genom denna förordning.

I sådana fordon som avses i 2 mom. ska det under körning till och med den 31 december 2016 medföras ett tillfälligt intyg enligt 11 §. Det tillfälliga intyget är i kraft tills den som utför registrering gett en ny del I av fordonets registreringsintyg. Det är dock i kraft högst 30 dagar.

Helsingfors den 15 oktober 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.