1257/2015

Helsingfors den 7 oktober 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationstjänster inom hälso- och sjukvården

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 a § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), sådant det lyder i lag (250/2014) och 15 § 3 mom., sådant det lyder i lag (1227/2010):

1 §
Patientuppgifter som inte behöver lagras i den riksomfattande arkiveringstjänsten

Av de journalhandlingar som avses i 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009), nedan förordningen om journalhandlingar, behöver en sådan tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som avses i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), nedan lagen om klientuppgifter, inte i den riksomfattande arkiveringstjänsten lagra de handlingar som anges i bilagan, om det inte anges något annat i bilagan.

2 §
Uppgifter som är viktiga med tanke på patientens hälso- och sjukvård

Uppgifter som är viktiga med tanke på patientens hälso- och sjukvård och som ska visas via patientens informationshanteringstjänst är

1) åtgärder och bilddiagnostiska undersökningar som har antecknats enligt kodsystemet för åtgärderna,

2) vaccinationer,

3) laboratorieresultat,

4) viktiga resultat av fysiologiska mätningar som antecknats strukturerat enligt den kodtjänst som avses i 14 § i lagen om klientuppgifter,

5) medicinering,

6) diagnoser,

7) de uppgifter som avses i 13 § 1 mom. i förordningen om journalhandlingar (anteckningar om risker), och

8) en plan för undersökning, vård och rehabilitering eller någon annan motsvarande plan för patienten enligt 4 a § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), nedan patientlagen.

Uppgifter som avses i denna paragraf får visas via informationshanteringstjänsten endast om patienten har gett sitt samtycke till att lämna ut uppgifterna enligt 10 § 1 mom. i lagen om klientuppgifter eller om det finns någon annan i det momentet avsedd grund för att lämna ut uppgifterna. Om en patient efter att ha gett sitt samtycke har förbjudit utlämnande av uppgifter på det sätt som anges i 11 och 12 § i lagen om klientuppgifter får inte uppgifter som avses i förbudet visas via informationshanteringstjänsten. Om en uppgift eller en plan som avses i 1 mom. 8 punkten har gjorts upp av en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster, och patienten har förbjudit att de patientuppgifter som dokumenterats i tillhandahållarens verksamhet lämnas ut, får inte uppgiften eller planen visas via informationshanteringstjänsten. Förbudet gäller även en uppgift eller en plan som har gjorts upp i en servicehändelse om patienten har förbjudit att uppgifter om servicehändelsen lämnas ut.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2015.

De uppgifter som avses i 2 § 1 mom. 1—8 punkten ska finnas tillgängliga via informationshanteringstjänsten senast den 31 december 2020.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården (165/2012).

Helsingfors den 7 oktober 2015

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Jurist
Marja Penttilä

Bilaga

Följande journalhandlingar ska lagras i arkiveringstjänsten senast den 31 december 2016:

1) Donationsvilja och patientens övriga viljeyttringar som gäller vården, och

2) Handlingar som gäller mun- och tandvård.

Följande journalhandlingar ska lagras i arkiveringstjänsten senast den 31 december 2017:

1) remisser och svar i vården,

2) planer enligt 4 a § i patientlagen (785/1992) för undersökning, vård och rehabilitering eller andra motsvarande planer för patienten,

3) journalhandlingar som baserar sig på tjänster som kommunen köpt av en privat serviceproducent enligt 4 § 1 mom. 4 och 5 punkten i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992). Om den privata serviceproducenten har anslutit sig till den riksomfattande informationssystemtjänsten ska handlingarna dock lagras i arkiveringstjänsten efter serviceproducentens anslutning på samma grunder som gäller journalhandlingar som hänför sig till tjänster som tillhandahållare av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster själva producerar, och

4) intyg och utlåtanden av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården:

- SV6 A-intyg

- SV7 intyg

- SV10 D-intyg

- SV97 läkarutlåtande – behov av särskild moderskapsledighet

- SV75 intyg över graviditet eller efterundersökning

- SV210 utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport och

- SV67 intyg för reseersättning.

5) följande i mentalvårdslagen (1116/1990) avsedda handlingar:

- observationsremiss enligt 9 §

- observationsutlåtande enligt 10 §

- beslut enligt 11 § om vård oberoende av patientens vilja

- beslut enligt 22 g § om omhändertagande av egendom och

- beslut enligt 22 j § om begränsning av kontakter.

Följande journalhandlingar ska lagras i arkiveringstjänsten senast den 31 december 2019:

1) bildmaterial av diagnostisk undersökning som uppstått i samband med undersökning och vård av patienten,

2) anteckningar om risker,

3) diagnoser,

4) åtgärder,

5) medicinering,

6) vaccinationer,

7) fysiologiska mätningar,

8) begäran om laboratorieundersökningar och de utlåtanden och resultat som baserar sig på dem, och

9) begäran om diagnostisk undersökning och de resultat som baserar sig på dem.

Tillsvidare behöver inte följande journalhandlingar lagras i arkiveringstjänsten:

1) viktiga strukturerade handlingar inom specialområden och verksamhetsbaserade strukturerade handlingar, med undantag av handlingar som gäller mun- och tandvård som ska lagras enligt bilagan,

2) undersökningsmaterial som uppstått i samband med undersökning eller vård av patienten, såsom:

- bilder, videor och ljudupptagningar, samt

- utskrifter från mätutrustning, såsom EKG-diagram, biosignaler och andra motsvarande utskrifter,

3) dagliga noteringar i vårdarbetet. Begränsningen gäller dock inte vårdarbetets sammandrag, som ska lagras från och med anslutningen till arkiveringstjänsten, samt

4) handlingar som omfattar sådana datauppgifter, begreppsmodeller eller datastrukturer som Institutet för hälsa och välfärd inte har definierat enligt 14 § 2 mom. i lagen om klientuppgifter.

Begränsningen gäller inte handlingar som nämns i bilagan och inte heller fortlöpande journalhandlingar som avses i 9 § i förordningen om journalhandlingar.

Bestämmelser om tidpunkten för när handlingar som nämns här senast ska lagras i den riksomfattande arkiveringstjänsten utfärdas senare.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.