1256/2015

Helsingfors den 8 oktober 2015

Statsrådets förordning om ändring av 20 a och 44 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 20 a § och 44 § 1 mom. 3 punkten, sådana de lyder, 20 a § i förordning 137/2014 och 44 § 1 mom. 3 punkten i förordning 852/2014, som följer:

20 a §
Uppgifter om en utländsk medborgares uppehållsrätt

Som uppgifter om uppehållsrätten för en utländsk medborgare som är föremål för registrering kan i befolkningsdatasystemet registreras uppgifter om

1) beviljat uppehållstillstånd, slag av tillstånd och tillståndets giltighetstid samt den huvudsakliga grunden för beviljande av uppehållstillstånd och grunden för den rätt att arbeta som baserar sig på uppehållstillståndet,

2) ansökan som gäller något annat uppehållstillstånd än det första, slag av uppehållstillstånd som sökts, den huvudsakliga grunden för uppehållstillståndet, dess giltighetstid och när ansökan blivit anhängig samt lagakraftvunnet avslag på en sådan ansökan och den huvudsakliga grunden för avslaget,

3) registrering av uppehållsrätt, beslut om permanent uppehållsrätt, uppehållskort och permanent uppehållskort för Europeiska unionens medborgare och därmed jämförbara personer samt deras familjemedlemmar och andra anhöriga samt giltighetstid för registreringen eller kortet,

4) lagakraftvunnet beslut om återkallande av uppehållstillstånd, av uppehållskort och av registrering av uppehållsrätt samt den huvudsakliga grunden för återkallandet,

5) beslut om utvisning ur landet och datum för när beslutet har vunnit laga kraft och när det har verkställts.

44 §
Behörighetsarrangemang i fråga om vissa av magistraternas uppgifter som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet

Med avvikelse från magistraternas regionala behörighet enligt 21 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster


3) svarar magistraten i Nyland och magistraten i Sydöstra Finland för registreringen i befolkningsdatasystemet av rättelser av uppgifter som Skatteförvaltningen, Migrationsverket och den lokala polisen har registrerat och för rådgivningen till dessa myndigheter,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 8 oktober 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.