1241/2015

Helsingfors den 24 september 2015

Statsrådets förordning om ändring av 18 § i statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statstjänstemannaförordningen (971/1994) 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 184/2002, som följer:

18 §

Bisysslotillstånd beviljas om inte något annat föreskrivs:

1) till ministerietjänstemän samt till chefer för ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, av ministeriet i fråga,

2) till domstolstjänstemän av den domstol vid vilken de är anställda, med undantag av tingsrätternas lagmän som beviljas tillstånd av hovrätten, hovrättspresidenterna och arbetsdomstolens president som beviljas tillstånd av högsta domstolen samt överdomarna vid förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen som beviljas tillstånd av högsta förvaltningsdomstolen,

3) till andra tjänstemän av det ämbetsverk vid vilket de är anställda eller under vilket de lyder.

Domarnas och domstolsföredragandenas i 18 a § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) avsedda redogörelser för inkomster från bisyssla ska lämnas senast i maj det kalenderår som följer på inkomståret. Redogörelsen lämnas till den domstol som avses i 1  mom. 2 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.

Helsingfors den 24 september 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Specialsakkunnig
Samuli Sillanpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.