1229/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 50 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 50 § 1 mom. som följer:

50 §

Bestämmelser om sådan skadeståndsskyldighet för kreditinstituts medlemmar, för medlemmarna av fullmäktige, förvaltningsrådet och styrelsen och för verkställande direktören som grundar sig på överträdelse av denna lag finns i kreditinstitutslagen. På väckande av sådan skadeståndstalan för kreditinstitutets räkning som baserar sig på den skadeståndsskyldighet som avses ovan tillämpas 25 kap. 6—8 § i lagen om andelslag. Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i revisionslagen (1141/2015). Bestämmelser om verksamhetsgranskares skadeståndsskyldighet finns i lagen om andelslag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.