1208/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 3 kap. 12 § i bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 12 §, sådan den lyder i lag 460/2007, som följer:

3 kap.

Bokslut och verksamhetsberättelse

12 §
Uppgifter om revision

Om den bokföringsskyldiges bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning granskas enligt revisionslagen (1141/2015), ska den bokföringsskyldige foga en kopia av revisionsberättelsen till sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse som ges in för registrering samt till det bokslut och den verksamhetsberättelse som den bokföringsskyldige själv publicerar.

Trots 1 mom. behöver en kopia av revisionsberättelsen inte fogas till ett sådant sammandrag av bokslutet eller verksamhetsberättelsen som avses i 10 § 3 mom. Om revisorn lämnar något annat än ett uttalande utan reservation som avses i revisionslagen eller på basis av sin revision tar upp en sådan tilläggsuppgift som avses i 3 kap. 5 § 3 mom. eller ett sådant påpekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen, ska detta nämnas i sammandraget.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.