1202/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) 7 kap. 3 a §, 9 kap. 1 § 3 mom., 4 § 1 och 3 mom. och 6 § 4 mom., 11 kap. 5 § 2 mom., 14 kap. 5 § 1 mom. och 17 § 1 mom., 14 a kap. 4 § samt 15 kap. 5 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom. och 8 §,

sådana de lyder, 7 kap. 3 a §, 9 kap. 1 § 3 mom., 4 § 1 och 3 mom., 6 § 4 mom., 15 kap. 5 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom. och 8 § i lag 1231/2009, 11 kap. 5 § 2 mom., 14 kap. 5 § 1 mom. och 17 § 1 mom. samt 14 a kap. 4 § i lag 470/2007, som följer:

7 kap.

Föreningsstämman

3 a §

Styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmarna samt verkställande direktören har rätt att vara närvarande vid föreningsstämman, om inte denna i ett enskilt fall beslutar något annat. Styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande direktören ska se till att delägarnas frågerätt enligt 15 § kan utövas. I revisionslagen (1141/2015) föreskrivs det om en revisors närvaro vid föreningsstämman. Stämman kan tillåta också andra personer att vara närvarande.

9 kap.

Revision och särskild granskning

1 §

Om bara en revisor har valts för föreningen och denne inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Vad som i denna lag och i revisionslagen bestäms om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.


4 §

Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för en försäkringsförening, om

1) någon revisor inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen,

2) revisorn inte har den behörighet som avses i denna lag eller i 2 kap. 1 § i revisionslagen eller inte är oberoende enligt 4 kap. 6 § i revisionslagen eller är jävig enligt 4 kap. 7 § i den lagen, eller

3) en bestämmelse i stadgarna om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.


Finansinspektionen ska begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.


6 §

Vad som bestäms om revisor i 15 kap. 5—7 § och 16 kap. 4 § i denna lag och i 2 kap. 1 och 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 3 § i revisionslagen ska på motsvarande sätt tillämpas på en granskare som avses i denna paragraf.


11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar

5 §

De som deltagit i fattandet eller verkställandet av utdelningsbeslutet eller i upprättandet eller fastställandet av den felaktiga balansräkning som legat till grund för beslutet är enligt 15 kap. 1, 3 och 4 § i denna lag samt 10 kap. 3 § i revisionslagen solidariskt ansvariga för den brist som föreligger efter återbetalningen av medel.

14 kap.

Fusion

5 §

En eller flera revisorer som avses i revisionslagen, vilka är verksamma som oberoende sakkunniga, ska ge utlåtande om fusionsplanen till de föreningar som deltar i fusionen. I utlåtandet ska bedömas om fusionsplanen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av fusionsorsaken, värdet av den egendom som övergår till den övertagande föreningen samt vederlagets värde och dess skifte. I utlåtandet till den övertagande föreningen ska särskilt nämnas om fusionen är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. Utlåtandet ska dateras och undertecknas och det ska fogas till fusionsplanen.


17 §

Den överlåtande föreningens försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder, med undantag av yrkande som grundar sig på 15 kap. 1 och 3 § i denna lag och 10 kap. 3 § i revisionslagen, övergår utan likvidationsförfarande till den övertagande föreningen, när verkställandet av fusionen har registrerats. Samtidigt upplöses den överlåtande föreningen.


14 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

4 §

En eller flera revisorer som avses i revisionslagen, vilka är verksamma som oberoende sakkunniga, ska ge både den överlåtande och den övertagande föreningen utlåtande om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet. I utlåtandet ska bedömas om planen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av orsaken till att försäkringsbeståndet överlåts, värdet av det försäkringsbestånd som övergår till den övertagande föreningen och den egendom som enligt avtalet ska överföras som täckning för beståndet samt ett eventuellt vederlags värde. I utlåtandet ska särskilt nämnas om överlåtelsen av försäkringsbeståndet är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. I fråga om de sakkunniga och utlåtandet ska i övrigt i tillämpliga delar iakttas 14 kap. 5 §.

15 kap.

Skadeståndsskyldighet

5 §

Beslut om väckande av skadeståndstalan för föreningens räkning med stöd av 1, 3 eller 3 a § i detta kapitel eller 10 kap. 3 § i revisionslagen fattas av föreningsstämman. Styrelsen har dock rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan på grund av en straffbar gärning.


7 §

Talan på föreningens vägnar kan med stöd av 1, 3 eller 3 a § i detta kapitel eller 10 kap. 3 § i revisionslagen, om inte talan grundas på en straffbar gärning, inte väckas mot


8 §

I stadgarna kan inte föreningens rätt till skadestånd enligt 1, 3 och 3 a § i detta kapitel eller 10 kap. 3 § i revisionslagen begränsas, om skadan

1) har orsakats genom överträdelse av sådana bestämmelser i denna lag från vilka avvikelse inte får göras genom en bestämmelse i stadgarna, eller

2) annars har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Genom stadgarna kan föreningens rätt till skadestånd begränsas endast med samtycke av alla delägare.

Stadgarna får inte innehålla en begränsning av den rätt till skadestånd eller den talerätt som en delägare eller någon annan har enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.