1198/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 36 § 2 mom., 37 §, 53 § 2 mom., 108 a § 2 mom., 113 § 1 mom. 10 punkten och 3 mom. samt 135 § 2 mom.,

av dem 36 § 2 mom. sådant det lyder i lag 477/2007, 37 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 648/2006 och 477/2007, 53 § 2 mom. sådant det lyder i lag 163/2014 samt 108 a § 2 mom., 113 § 3 mom. och 135 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1490/2011, som följer:

36 §

Minst en revisor ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.


37 §

Finansinspektionen ska förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren, om

1) 36 § 1 eller 2 mom. i denna lag eller 2 kap. 1 § i revisionslagen (1141/2015) har överträtts,

2) en revisor inte är oberoende enligt 4 kap. 6 eller 7 § i revisionslagen, eller om

3) en i fondbolagets bolagsordning intagen bestämmelse om revisorernas antal eller behörighet inte har iakttagits.

Finansinspektionen ska av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Finansinspektionen ger, när det gäller fondbolag och förvaringsinstitut, sådana förordnanden som avses i 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen.

Fondbolagets styrelse ska höras innan ett sådant förordnande ges som avses i denna paragraf. Förordnandet är i kraft tills en ny revisor i föreskriven ordning har valts i stället för en revisor som avses i 1 mom.

53 §

Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när det har säkerställts att placeringsfonden får teckningspriset för en fondandel inom en tidsfrist som normalt iakttas på marknaden. Teckningspriset ska betalas i pengar eller genom att placeringsfonden ges värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten till ett belopp som motsvarar teckningspriset, så att fördelningen av olika slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument vid tidpunkten för bestämmandet av teckningspriset motsvarar fördelningen av den i placeringsfondens stadgar för varje enskilt slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument specificerade investeringsverksamheten och värdepapperens eller penningmarknadsinstrumentens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem. Teckningspriset för en fondandel i en specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper kan också betalas med fastigheter eller fastighetsvärdepapper vilkas sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem, om specialplaceringsfondens stadgar innehåller en bestämmelse om att en fondandel kan tecknas med rätt eller skyldighet att i specialplaceringsfonden mot andelen sätta in annan egendom än pengar (apportegendom). Teckningspriset för fondandelar i andra specialplaceringsfonder som avses i 12 kap. och för fondandelar som en matarfond enligt 115 a § tecknar i en mottagarfond kan betalas genom att finansiella instrument som avses i 11 kap. tillförs som apport. I fråga om andra specialplaceringsfonder som avses i 12 kap. krävs det dessutom att det i stadgarna finns en bestämmelse om att varje fondandelsägare ska teckna fondandelar till ett belopp av minst en miljon euro. Innan fondandelar tecknas ska en i lagen om fastighetsfonder avsedd opartisk och utomstående fastighetsvärderare ha värderat apportegendomen och bedömt dess konsekvenser med tanke på fondandelsägarnas lika rätt. Om apportegendomen inte omfattar fastigheter eller fastighetsvärdepapper ska ett utlåtande om apportegendomens värde och konsekvenser med tanke på fondandelsägarnas lika rätt ha inhämtats av en CGR-revisor eller av en revisionssammanslutning, där den revisor som är ansvarig för utlåtandet ska vara en CGR-revisor.


108 a §

Det uttalande som avses i 1 mom. får inte vara ett uttalande utan reservation enligt 3 kap. 5 § 3 mom. i revisionslagen.


113 §

Ett fondbolags styrelse skall upprätta och godkänna en delningsplan. Av den daterade och undertecknade delningsplanen skall åtminstone framgå


10) det arvode som ska betalas till en eller flera revisorer eller revisionssammanslutningar som avses i 3 mom. eller arvodesgrunden.


Till delningsplanen ska dessutom fogas ett uttalande om huruvida delningsplanen innehåller korrekt och tillräcklig information om faktorer som kan inverka väsentligt på bedömningen av orsakerna till delningen, av värdet av de tillgångar och åtaganden som övergår till den övertagande placeringsfonden och av värdet och utdelningen av ersättningen. Uttalandet ska ges av minst en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning som är oberoende sakkunnig. Den revisor vid revisionssammanslutningen som är ansvarig för uttalandet ska vara en CGR-revisor.


135 §

Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 3 § i revisionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.