1183/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 39 a § i lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 39 a §, sådan den lyder i lag 525/2008, som följer:

39 a §
Revision

En filial till ett försäkringsbolag från tredjeland ska ha minst en revisor. Minst en revisor ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. Om en filial endast har en revisor och denna inte är en revisionssammanslutning, ska minst en revisorssuppleant väljas.

Finansinspektionen ska förordna en revisor för filialen, om

1) någon revisor eller revisorssuppleant inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen (1141/2015),

2) revisorn saknar behörighet enligt 2 kap. 1 § i revisionslagen, eller om

3) revisorn inte är oberoende på det sätt som avses i 4 kap. 6 och 7 § i revisionslagen.

Finansinspektionen ska begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd, om inspektionen avser förordna en revisor på den grund som avses i 2 mom. 3 punkten.

För revisors skyldighet att till Finansinspektionen lämna en anmälan om omständigheter och beslut som avser försäkringsbolaget gäller 7 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen.

För revisionen av filialer gäller i övrigt revisionslagen i tillämpliga delar.

Finansinspektionen kan meddela anvisningar om revisionen av filialer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.