1175/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 479/2007 och 886/2008, som följer:

15 §
Revision i ett konglomerats holdingsammanslutning

Minst en revisor för ett konglomerats holdingsammanslutning ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

Revisorn för ett konglomerats holdingsammanslutning ska omedelbart till Finansinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller konglomeratets holdingsammanslutning och som revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) bryta mot de skyldigheter som ett konglomerats holdingsammanslutning har enligt denna lag,

2) äventyra konglomeratets holdingsammanslutnings eller dess dotterföretags fortsatta verksamhet, eller

3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett uttalande som lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt 2 mom. eventuellt orsakar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.