1159/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 137 och 165 § i lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 137 § 3 mom. och 165 § 1 mom., sådana de lyder i lag 554/2012, som följer:

137 §
Tillsyn

Finansministeriet förordnar årligen en revisor som utifrån den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 137 b § och som den kommunala pensionsanstalten har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens, evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens pensioner och ersättningen för den kommunala pensionsanstaltens kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn har dessutom till uppgift att utifrån den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material granska att pensionsanstalten har tagit ut arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift i överensstämmelse med 135 och 136 § i lagen om statens pensioner och att pensionsavgifter samt överföringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift har betalats till statens pensionsfond till rätt belopp. Revisorn ska vara en CGR-revisor eller en OFGR-revisor. Bestämmelser om revision finns i revisionslagen (1141/2015).

165 §
Revision och bokslut

Revision av den kommunala pensionsanstaltens räkenskaper och förvaltning utförs av en revisionssammanslutning som delegationen valt för sin mandatperiod. Den huvudansvariga revisor som revisionssammanslutningen uppgett ska vara en CGR-revisor. Vid revisionen iakttas revisionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.