1148/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om andelslag (421/2013) 5 kap. 11 §, 7 kap. 3 § 1 mom., 5, 6 och 16 §, 25 kap. 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 § och det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 9 § 3 mom. som följer:

5 kap.

Andelsstämman och fullmäktige

11 §
Andra personers rätt att delta i stämman

Styrelse- och förvaltningsrådsledamöterna samt verkställande direktören har rätt att vara närvarande vid andelsstämman, om inte denna i ett enskilt fall beslutar något annat. Styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande direktören ska se till att medlemmarna kan utöva sin frågerätt enligt 27 §. Bestämmelser om revisorns närvaro vid andelsstämman finns i revisionslagen (1141/2015) och bestämmelser om verksamhetsgranskarens närvaro i 7 kap. 13 § i denna lag. Andelsstämman kan tillåta också andra personer att vara närvarande vid stämman.

7 kap.

Revision, verksamhetsgranskning, medlemmarnas granskningsrätt och särskild granskning

3 §
Revisorssuppleant

Bestämmelser om skyldigheten att välja en revisorssuppleant finns i 2 kap. 3 § i revisionslagen. Andelsstämman kan välja en revisorssuppleant också i ett andelslag som inte har någon skyldighet att välja en sådan och välja flera revisorssuppleanter. I stadgarna kan det bestämmas att revisorssuppleanten för en sådan revisor som väljs på något annat sätt enligt 2 § 2 mom. ska väljas på något annat sätt.


5 §
Minoritetens rätt att kräva en revisor

I ett andelslag där någon revisor enligt lag eller stadgarna inte behöver väljas ska andelsstämman välja en revisor, om medlemmar med minst en fjärdedel av andelslagsmedlemmarnas totala röstetal eller en tredjedel av de vid stämman företrädda medlemmarnas röstetal kräver det på den ordinarie andelsstämman eller på den stämma där ärendet enligt stämmokallelsen ska behandlas. Väljer andelsstämman inte en revisor, ska Patent- och registerstyrelsen förordna en revisor med iakttagande av 2 kap. 8 § 1 och 4 mom. i revisionslagen. Dessutom krävs det att en medlem ansöker om ett förordnande inom en månad efter stämman.

6 §
Särskild skyldighet att välja en CGR-revisor

I ett börsandelslag ska minst en av de revisorer som andelsstämman väljer vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

16 §
Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 25 kap. 6—9 § och 26 kap. 3 § i denna lag och i 2 kap. 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 3 § i revisionslagen föreskrivs om revisorer ska tillämpas på en särskild granskare.

25 kap.

Skadestånd

4 §
Revisorers och verksamhetsgranskares skadeståndsskyldighet

Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 3 § i revisionslagen.


6 §
Beslutsfattandet i andelslaget

Beslut i ärenden som gäller andelslagets rätt till skadestånd enligt 1—3 § och 4 § 2 mom. i detta kapitel och enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 6 kap. 2 § i denna lag. Beslut i sådana ärenden kan dock fattas också av andelsstämman.


7 §
Medlemmars, fullmäktigeledamöters, andelsägares och aktieägares rätt att föra talan för andelslaget

En eller flera medlemmar har med stöd av 1—3 § i detta kapitel eller med stöd av 10 kap. 3 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för andelslagets räkning, om det när talan väcks är sannolikt att andelslaget inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och om


8 §
Preskription av talerätt

En talan enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen ska för icke-straffbara gärningar väckas


9 §
Bestämmelsernas tvingande natur

Den rätt till skadestånd som tillkommer andelslaget enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen kan inte begränsas i stadgarna, om skadan


Den rätt till skadestånd eller den talerätt som tillkommer en medlem, en andelsägare, en aktieägare eller någon annan enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen kan inte begränsas i stadgarna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.