1146/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 18 § 1 mom. 9 punkten, sådan den lyder i lag 499/2015, och

fogas till 18 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1108/2006, 504/2008, 525/2009, 1500/2011, 988/2012 och 499/2015, en ny 10 punkt som följer:

18 §
Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan trots bestämmelserna om sekretess på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige


9) till Patent- och registerstyrelsen sådana uppgifter om stiftelser samt om personer, sammanslutningar och stiftelser i närståendekretsen enligt 1 kap. 8 § i stiftelselagen (487/2015) som kan vara av betydelse för den tillsyn över stiftelser som avses i 14 kap. 1 § i stiftelselagen,

10) till Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen om omständigheter som under skattekontroll eller annars iakttagits i fråga om revisorer, revisorers verksamhet och andra skattskyldiga och som kan ha betydelse för tillsynen över revisorerna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.