1145/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 31 § 1 mom. 3 punkten samt

fogas till 3 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1198/2014, en ny 7 b-punkt och till 19 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 752/2012, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
Uppgifter

Finansinspektionen fullgör sina lagstadgade uppgifter genom att


7 b) utöva tillsyn över revisorerna i enlighet med 9 kap. 2 § i revisionslagen (1141/2015),


19 §
Rätt att få uppgifter av andra

Finansinspektionen har rätt att av revisorer även få sådana uppgifter om revisorerna som Finansinspektionen behöver för att fullgöra det tillsynsuppdrag som anges i revisionslagen.

31 §
Revisorernas anmälningsskyldighet

Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana omständigheter eller beslut i fråga om tillsynsobjektet som de i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses


3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett i revisionslagen avsett uttalande som lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.