1141/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Revisionslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, på

1) revision av bokföringsskyldiga sammanslutningar och stiftelser som avses i 1 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997),

2) uppdrag som en revisor har enligt någon annan lag eller förordning eller i vilka revisorn ger ett skriftligt utlåtande till en myndighet eller domstol.

På verksamhet som omfattas av lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) tillämpas 2 kap. 7 § 3 mom., 4 kap. 2, 4 och 5 §, 6—8 kap., 9 kap. 1 § 1—3 punkten, 10 kap. 1 och 2 § samt 11 kap. i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på en revisors verksamhet i hans eller hennes egenskap av tjänsteman vid statens revisionsverk.

När en revisor i denna egenskap utövar annan verksamhet än sådan som avses i 1, 2 eller 3 mom. tillämpas på verksamheten bestämmelserna i 4 kap. 1—3 och 8 §, 7 och 8 kap., 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 och 2 § samt 11 kap. 1 §.

Vad som i denna lag bestäms om revision av en sammanslutnings och stiftelses bokföring och bokslut tillämpas också på en i Finland registrerad utländsk näringsidkares filial, om den utländska näringsidkarens bokslut inte upprättas, revideras och offentliggörs i överensstämmelse med Europeiska unionens rättsakter eller på motsvarande sätt. Denna lag tillämpas dock inte på revisionen av filialer till utländska kreditinstitut eller till utländska finansiella institut. På revisionen av utländska försäkringsbolags representationer tillämpas denna lag så som bestäms i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) revisor en fysisk person som har godkänts som GR-, CGR- eller OFGR-revisor eller en sammanslutning som har godkänts som revisionssammanslutning i enlighet med 6 kap. 1 §,

2) GR-revisor en fysisk person som efter att ha uppfyllt villkoren i 6 kap. 2 § har godkänts som revisor,

3) CGR-revisor en fysisk person som har godkänts som GR-revisor och som efter att ha uppfyllt villkoren i 6 kap. 3 § 1 eller 4 mom. har godkänts för specialkompetensen som CGR-revisor för företag av allmänt intresse,

4) OFGR-revisor en fysisk person som har godkänts som GR-revisor och som efter att ha uppfyllt villkoren i 6 kap. 3 § 2 eller 4 mom. har godkänts för specialkompetensen som OFGR-revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

5) revisionssammanslutning en sammanslutning som efter att ha uppfyllt villkoren i 6 kap. 5 § har godkänts som revisionssammanslutning,

6) koncern en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen,

7) sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad en sammanslutning vars värdepapper har upptagits till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012).

2 kap.

Skyldighet att låta utföra revision

1 §
Revisors allmänna behörighet

En person för vilken det har förordnats en intressebevakare, vars handlingsbehörighet har begränsats, som är omyndig, som är försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara verksam som revisor.

Om en eller flera fysiska personer har valts till revisor, ska minst en av dem vara bosatt i en EES-stat.

2 §
Revisionsskyldighet

Sammanslutningar och stiftelser ska välja revisorer och låta utföra revision enligt vad som föreskrivs i denna lag och i någon annan lag.

Om inte något annat föreskrivs i någon annan lag behöver en revisor inte väljas i en sammanslutning där högst en av följande förutsättningar har uppfyllts såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den omedelbart föregående perioden:

1) balansomslutningen överstiger 100 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro, eller

3) antalet anställda överstiger i medeltal tre.

En revisor behöver inte heller väljas i en sammanslutning när denna inleder sin verksamhet och ännu inte har räkenskapsperioder enligt 2 mom., om det inte är uppenbart att förutsättningar att avstå från att välja revisor saknas.

En revisor ska dock alltid väljas i en sammanslutning vars huvudsakliga bransch är ägande och hantering av värdepapper och som utövar ett sådant betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen av en annan bokföringsskyldig som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen.

Om en sammanslutning inte enligt 1, 2 eller 3 mom. är skyldig att välja en revisor, kan det i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna bestämmas om revision samt om val av flera revisorer.

3 §
Skyldighet att välja revisorssuppleant

Om endast en revisor har valts för en sammanslutning och revisorn inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas.

Vad som i denna eller någon annan lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.

4 §
Lämnande av bokslut och verksamhetsberättelse till revisorn

Om beslut om fastställelse av bokslutet fattas vid ett sammanträde som hålls av sammanslutningens eller stiftelsens organ, ska bokslutet och verksamhetsberättelsen lämnas till revisorn senast en månad före detta sammanträde.

5 §
Skyldighet att välja CGR-revisor eller revisionssammanslutning

Minst en av de revisorer som bolagsmännen, bolagsstämman eller motsvarande organ väljer ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor ska vara CGR-revisor, om det är fråga om en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad eller om sammanslutningen eller stiftelsen under den avslutade räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande villkor:

1) balansomslutningen överstiger 25 000 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 50 000 000 euro, eller

3) antalet anställda i sammanslutningen eller stiftelsen överstiger i medeltal 300.

6 §
Revisionsskyldighet i koncerner

På moderföretaget i en koncern tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 2—4 §, om koncernen uppfyller minst två av de tre villkoren i 2 §, och vad som föreskrivs i 5 § om den uppfyller minst två av de tre villkoren i den paragrafen.

I ett dotterföretag ska minst en av moderföretagets revisorer väljas till revisor. Undantag kan göras endast av grundad anledning.

7 §
Huvudansvarig revisor

Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, ska den meddela den sammanslutning eller stiftelse där revision ska utföras vilken revisor i revisionssammanslutningen som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen.

Den huvudansvariga revisorn ska ha minst samma kompetens som krävs av en fysisk person som väljs till revisor.

Vad som i denna lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på huvudansvariga revisorer.

8 §
Patent- och registerstyrelsens skyldighet att förordna revisor

Patent- och registerstyrelsen ska på anmälan förordna en behörig revisor för en sammanslutning eller stiftelse, om

1) en revisor inte har valts enligt denna eller någon annan lag,

2) en revisor inte har behörighet enligt 1 § eller inte är oberoende enligt 4 kap. 6 och 7 §, eller

3) en föreskrift i bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.

Patent- och registerstyrelsen ska begära utlåtande av revisionsnämnden i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Anmälan kan i de fall som nämns ovan i denna paragraf göras av vem som helst. Styrelsen, ett därmed jämförbart organ eller en bolagsman är skyldig att göra anmälan, om inte den som ska välja revisor utan dröjsmål väljer en behörig revisor. En tyst bolagsman i ett kommanditbolag är dock inte skyldig att göra anmälan.

Innan ett förordnande enligt denna paragraf ges ska sammanslutningens eller stiftelsens styrelse, motsvarande organ eller bolagsmännen höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills en revisor i föreskriven ordning valts för sammanslutningen eller stiftelsen i stället för den revisor som Patent- och registerstyrelsen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och beslutet om det har vunnit laga kraft.

9 §
Revisors entledigande och avgång

Den som valt en revisor eller förordnat en revisor till hans eller hennes uppdrag eller anvisat revisorn det kan under mandattiden entlediga revisorn. För att en revisor ska kunna entledigas under mandattiden ska det finnas en grundad anledning. Om en revisor entledigas under mandattiden, ska den som entledigat revisorn ge den i 7 kap. 1 § avsedda Revisionstillsynen en redogörelse för entledigandet och skälen till det.

En revisor kan under mandattiden lämna sitt uppdrag genom att meddela sammanslutningen eller stiftelsen om sin avgång. Revisorn ska anmäla sin avgång för registrering inom två veckor efter meddelandet. Dessutom ska revisorn ge Revisionstillsynen en redogörelse för avgången och ange en grundad anledning till den.

Om en revisors uppdrag upphör under mandattiden eller om en revisor mister sin behörighet för uppdraget och någon revisorssuppleant inte finns, ska bolagsmännen, styrelsen eller motsvarande organ som deltar i val av revisor se till att en ny revisor väljs för den återstående mandattiden.

10 §
Lämnande av uppgifter till efterträdande revisor

När en revisor avgår, entledigas eller revisorns mandattid upphör ska revisorn på begäran ge sin efterträdare de uppgifter som behövs för att revision ska kunna utföras.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också den revisionssammanslutning hos vilken revisorn har varit anställd.

3 kap.

Revisionens innehåll

1 §
Revisionsobjektet

Revisionen omfattar granskning av sammanslutningens eller stiftelsens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt förvaltning under räkenskapsperioden.

Om det i lagstiftningen annars förutsätts revision, tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om revision för en räkenskapsperiod och om dess innehåll.

2 §
Revision i koncern

Revisorn i moderföretaget ska också granska koncernbokslutet samt försäkra sig om att revisorerna i de företag som ingår i koncernen har utfört revisionen på korrekt sätt.

3 §
Internationella revisionsstandarder

Utöver det som föreskrivs i denna lag och i författningar som utfärdats med stöd av den ska i ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten följas de revisionsstandarder som har godkänts för att tillämpas inom unionen och som avses i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (internationella revisionsstandarder).

4 §
Revisionsanteckning

När revisionen har slutförts ska revisorn göra en anteckning om detta på bokslutet och i den hänvisa till revisionsberättelsen.

5 §
Revisionsberättelse

En revisor ska avge en daterad och undertecknad revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod. I revisionsberättelsen ska det bokslut som är föremål för den specificeras samt meddelas vilket bokslutsregelverk som har följts vid upprättandet av bokslutet. I revisionsberättelsen ska det anges huruvida de internationella revisionsstandarderna har följts.

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om

1) huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt det bokslutsregelverk som följts ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet och dess ekonomiska ställning, samt

2) huruvida uppgifterna i räkenskapsperiodens verksamhetsberättelse och bokslut är konfliktfria.

Det uttalande som avses i 2 mom. kan lämnas utan reservation, med reservation eller med avvikande mening. Om revisorn inte har kunnat uttala sig, ska revisorn meddela detta i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen ska behövliga tilläggsuppgifter ges.

Revisorn ska i revisionsberättelsen ange om en bolagsman, styrelsemedlem, medlem av förvaltningsrådet eller motsvarande organ, ordföranden eller en vice ordförande för styrelsen, förvaltningsrådet eller motsvarande organ, verkställande direktören eller någon annan ansvarig i en sammanslutning eller stiftelse har

1) gjort sig skyldig till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot sammanslutningen eller stiftelsen, eller

2) brutit mot en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen eller mot sammanslutningens eller stiftelsens bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar.

I en sammanslutning eller stiftelse som är moderföretag ska en särskild berättelse om koncernen avges med iakttagande i tillämpliga delar av det som föreskrivs i 1—4 mom.

6 §
Lämnande av revisionsberättelse till en sammanslutning eller stiftelse

Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen för sammanslutningen eller stiftelsen eller till motsvarande organ senast två veckor före det sammanträde där bokslutet ska läggas fram för fastställelse.

7 §
Revisionsprotokoll

En revisor kan för styrelsen, förvaltningsrådet, verkställande direktören eller andra ansvariga påpeka omständigheter som inte framgår av revisionsberättelsen. Dessa omständigheter antecknas i ett protokoll. Protokollet ska lämnas till det organ som har till uppgift att sörja för sammanslutningens eller stiftelsens förvaltning och för att verksamheten är ordnad på ett behörigt sätt. Organet ska utan dröjsmål ta upp protokollet till behandling och förvara det på ett betryggande sätt.

8 §
Fastställande av revisionsarvode

Det arvode som ska betalas till revisorn för en revision får inte fastställas på ett sätt som kan äventyra revisorns oberoende.

9 §
Skyldighet för en sammanslutnings eller stiftelses organ att biträda revisorn

Bolagsmännen, styrelsen, verkställande direktören eller motsvarande organ ska ge revisorn möjlighet att utföra revisionen i den omfattning som revisorn finner behövlig samt ge den utredning och hjälp som revisorn begär. Bolagsmännen, styrelsen, verkställande direktören eller motsvarande organ i ett dotterföretag har samma skyldigheter gentemot en revisor i moderföretaget.

10 §
Revisors närvaro vid en sammanslutnings eller stiftelses sammanträden

En revisor har rätt att närvara och yttra sig när sammanslutningens eller stiftelsens organ sammanträder, om sammanträdet behandlar frågor som anknyter till revisorns uppdrag.

En revisor ska vara närvarande vid ett sammanträde som behandlar sådana frågor att revisorns närvaro behövs.

En revisor ska på begäran av bolagsstämman eller motsvarande organ ge närmare uppgifter om omständigheter som kan påverka bedömningen av ett ärende som behandlas vid stämman. Uppgifterna får dock inte ges om de skulle orsaka sammanslutningen väsentlig olägenhet.

4 kap.

Övriga bestämmelser om revisorer

1 §
Yrkesetiska principer

En revisor ska utföra sina uppgifter som avses i denna lag med yrkeskunskap, integritet, objektivitet och omsorg med beaktande av det allmänna intresset.

2 §
Bibehållande och utvecklande av yrkeskunskap

En revisor är skyldig att bibehålla och utveckla sin yrkeskunskap.

3 §
Skyldighet att iaktta god revisionssed

En revisor ska iaktta god revisionssed vid utförandet av uppgifter som avses i denna lag.

En revisor ska följa de särskilda anvisningar som bolagsmännen samt bolagsstämman eller motsvarande organ ger, om anvisningarna inte står i strid med lag, bolagsordningen, stadgarna, bolagsavtalet, internationella revisionsstandarder, god revisionssed eller de yrkesetiska principerna.

4 §
Förvaring av material

En revisor ska förvara de handlingar som gäller ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 och 2 mom. i minst sex år.

5 §
Kvalitetssäkring

En revisor ska sörja för sitt revisionsarbetes kvalitet och delta i den kvalitetsgranskning som avses i 7 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten.

6 §
Revisors oberoende ställning

En revisor ska vara oberoende vid utförandet av ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. och organisera sin verksamhet på ett sätt som tryggar oberoendet.

Om det inte finns förutsättningar för en oberoende verksamhet, ska revisorn vägra ta emot uppdraget eller avstå från det. Revisorn behöver dock inte vägra ta emot eller avstå från ett uppdrag, om

1) de faktorer som utgör ett hot mot oberoendet som helhet bedömda ska anses betydelselösa, eller

2) revisorn har vidtagit åtgärder som tryggar oberoendet.

Åtgärder för att trygga oberoendet ska åtminstone vidtas om

1) revisorn har ekonomiska eller andra intressen i en sammanslutning eller stiftelse eller revisorn har en annan än sedvanlig affärsförbindelse med sammanslutningen eller stiftelsen,

2) revisorns egen verksamhet är föremål för revisionen,

3) revisorn i en rättegång eller något annat ärende handlar för eller mot sammanslutningen eller stiftelsen,

4) revisorn har en nära relation till en person som hör till sammanslutningens eller stiftelsens ledning eller som har deltagit i det ärende som är föremål för uppdraget i egenskap av anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen, eller om

5) revisorn utsätts för påtryckning.

De faktorer som hotar oberoendet och som avses i 2 och 3 mom. och de åtgärder som tryggar oberoendet ska tas upp i det material som gäller uppdraget.

Det som i 3 mom. föreskrivs om en sammanslutning eller stiftelse gäller också sammanslutningar som dessa har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen samt en sammanslutning eller stiftelse under vars omedelbara bestämmande inflytande sammanslutningen står.

Vid den bedömning som avses i 2 mom. ska också beaktas sådana faktorer som hotar revisorns oberoende och som hänför sig till

1) den revisionssammanslutning där revisorn arbetar,

2) en person som i betydande grad deltar i uppdraget under revisorns övervakning,

3) en person som direkt leder eller övervakar revisorns verksamhet, eller

4) en sådan ägare av eller person i ledningen för en i 1 punkten i detta moment avsedd revisionssammanslutning som i betydande grad deltar i uppdraget.

7 §
Revisors jäv

En revisor är inte oberoende på det sätt som avses i 6 § åtminstone om

1) revisorn är bolagsman, styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i sammanslutningen eller stiftelsen eller i en sammanslutning som hör till samma koncern eller i ett intresseföretag som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen,

2) revisorn har i uppgift att sköta sammanslutningens eller stiftelsens bokföring eller medelsförvaltning eller tillsynen över dessa,

3) revisorn är anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen eller hos en person som avses i 1 eller 2 punkten,

4) revisorn har direkt eller indirekt äganderätt eller annan rätt till en aktie eller andel i en sammanslutning som eftersträvar vinst,

5) revisorn har ett penninglån, en säkerhet eller motsvarande förmån som beviljats eller ställts av sammanslutningen, stiftelsen eller en person som hör till dess ledning eller revisorn har gett nämnda part en sådan förmån,

6) den person som avses i 1 eller 2 punkten är revisorns make, bror eller syster eller släkting i rakt upp- eller nedstigande led till revisorn,            

7) revisorns make eller en person som är släkt med revisorn i rakt nedstigande led har en sådan äganderätt eller annan rätt som avses i 4 punkten, och denna rätt inte är obetydlig, eller om

8) den fysiska person eller den huvudansvariga revisorn i den revisionssammanslutning som valts till revisor för en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad har tagit emot en uppgift som avses i 1 eller 2 punkten i sammanslutningen i fråga och mindre än två år har förflutit från övergången till denna uppgift.

Det som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten gäller inte en sammanslutning där medlemskap är en förutsättning för att de nödvändighetstjänster som den bjuder ut ska få användas. Revisorn får i en sådan sammanslutning ha endast en sådan andel som berättigar till användning av tjänsterna, dock inte större andel än en hundradel.

Om revisorn efter att ha mottagit ett uppdrag får en rätt som avses i 1 mom. 4 punkten, ska revisorn avstå från rätten eller uppdraget inom en skälig tid från det han eller hon fick kännedom om sitt förvärv och hade rätt att avstå från det.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om en sammanslutning eller stiftelse gäller också sammanslutningar som i enlighet med 1 kap. 5 § i bokföringslagen står under dess bestämmande inflytande samt en sammanslutning eller stiftelse under vars omedelbara bestämmande inflytande sammanslutningen står.

8 §
Revisors tystnadsplikt

En revisor eller revisorns biträde får inte för någon utomstående röja omständigheter som han eller hon i sitt uppdrag enligt denna lag fått kännedom om, om inte något annat föreskrivs i 2 eller 3 mom.

Tystnadsplikten gäller dock inte en omständighet som

1) revisorn ska meddela eller ge ett utlåtande om med stöd av lag,

2) får röjas i enlighet med samtycke av den i vars intresse tystnadsplikt har föreskrivits,

3) en myndighet, domstol eller en annan person med stöd av lag har rätt att få kännedom om, eller som

4) har kommit till allmän kännedom.

Trots tystnadsplikten får en revisor anmäla misstanke om ett förfarande som strider mot bestämmelser eller myndighetsföreskrifter till myndigheten. På en sådan anmälan tillämpas vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretessbelagda myndighetshandlingar.

5 kap.

Särskilda bestämmelser som gäller revisor för en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad

1 §
Maximala mandattider

Mandattiderna för en revisor för en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad kan i en följd uppgå till högst sju år.

Revisorn får efter den maximitid som avses i 1 mom. åter delta i revisionen av sammanslutningen tidigast två år efter det att revisionsuppdraget har upphört.

Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, tillämpas det som föreskrivs ovan i denna paragraf inte på sammanslutningen utan endast på den huvudansvariga revisorn.

2 §
Uppgifter som ska ges sammanslutningens styrelse

Revisorn för en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad ska årligen ge sammanslutningens styrelse

1) en skriftlig bekräftelse på sitt oberoende samt en anmälan om i 4 kap. 6 § avsedda omständigheter som hotar oberoendet och som inte ska anses obetydliga samt om de åtgärder som har vidtagits för att trygga oberoendet, samt

2) en anmälan om de andra uppdrag än revisionsuppdrag som revisorn utfört för sammanslutningens räkning.

3 §
Offentliggörande av uppgifter om förvaltning och verksamhet

Revisorn för en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad ska årligen offentliggöra uppgifter om revisionssammanslutningens juridiska form, ägarrelationer, ekonomi och revisionskunder samt om revisionssammanslutningens förvaltning, system för kvalitetssäkring och anvisningar som gäller oberoende. Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska offentliggöras utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap.

Godkännande och registrering

1 §
Godkännande som revisor

Revisionstillsynen ska på ansökan godkänna en sökande som uppfyller de villkor för godkännande som anges i 2 § som GR-revisor, en sökande som uppfyller de villkor för godkännande av specialkompetens som anges i 3 § som CGR- eller OFGR-revisor och en sökande som uppfyller de villkor för godkännande av revisionssammanslutning som anges i 5 § som revisionssammanslutning.

Ett godkännande som avses i 1 mom. är i kraft tills vidare.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

2 §
Villkor för godkännande som GR-revisor

Som GR-revisor ska godkännas en fysisk person

1) som inte är försatt i konkurs, som inte har meddelats näringsförbud, som inte är omyndig, vars handlingsbehörighet inte har begränsats och för vilken det inte har förordnats en intressebevakare,

2) som inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag,

3) som har avlagt högskoleexamen eller som har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik,

4) som har genomfört de studier i redovisning och juridik samt andra studier i de ekonomiska vetenskaperna som revisorsuppdraget förutsätter,

5) som under minst tre års tid har förvärvat praktisk erfarenhet av revision av bokslut eller koncernbokslut eller av granskning av motsvarande ekonomiska kalkyler eller som under minst 15 års tid har förvärvat praktisk erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik,

6) som har presterat ett godkänt resultat i revisorsexamen, nedan GR-examen, samt

7) som efter godkänt resultat i GR-examen har avgett en revisorsförsäkran inför domstol.

Undantag från kraven i 1 mom. 4 punkten kan göras, om personen har presterat ett godkänt resultat i extra uppgifter som behandlar studieämnena.

En person är olämplig för revisorsuppdrag på det sätt som avses i 1 mom. 2 punkten, om personen genom en lagakraftvunnen dom under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff eller under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som revisor. Personen anses inte heller vara lämplig för uppgiften, om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för revisorsuppdrag.

En person vars godkännande har återkallats helt och hållet med stöd av 10 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten kan inte på nytt godkännas som GR-revisor förrän tre år förflutit från återkallandet.

Trots 1 mom. ska som GR-revisor godkännas en revisor som har godkänts i en EES-stat och en person som har yrkesbehörighet att utöva verksamhet som revisor i en stat med vilken Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet. Personen ska före godkännandet genomgå ett behörighetsprov med godkänt resultat.

Närmare bestämmelser om de studier, den möjlighet att ersätta studier med extra uppgifter, de krav på erfarenhet, de examina och examensfordringar, det innehåll i revisorsförsäkran samt det behörighetsprov som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

3 §
Villkor för godkännande av specialkompetenserna CGR och OFGR

Som CGR-revisor ska godkännas en GR-revisor som fortfarande uppfyller de villkor för godkännande som anges i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten och

1) som har avlagt högre högskoleexamen eller som i minst fem års tid har varit verksam som GR-revisor eller som har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik, och

2) som har presterat ett godkänt resultat i specialiseringsexamen för revisor för företag av allmänt intresse, nedan CGR-specialiseringsexamen.

Som OFGR-revisor ska godkännas en GR-revisor som fortfarande uppfyller de villkor för godkännande som anges i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten och

1) som har avlagt högre högskoleexamen eller som i minst fem års tid har varit verksam som GR-revisor eller som har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik,

2) som har genomfört de studier i redovisning och juridik som uppgiften som revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin förutsätter eller som under minst ett år och sex månader har förvärvat erfarenhet av uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, och

3) som har presterat ett godkänt resultat i specialiseringsexamen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, nedan OFGR-specialiseringsexamen.

Undantag från kraven i 2 mom. 2 punkten kan göras, om revisorn har presterat ett godkänt resultat i extra uppgifter som behandlar studieämnena.

Trots 1 och 2 mom. ska som CGR- och OFGR-revisor godkännas en revisor som har godkänts i en EES-stat och en person som har yrkesbehörighet att utöva verksamhet som revisor i en stat med vilken Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet. Personen ska före godkännandet genomgå ett behörighetsprov med godkänt resultat.

Närmare bestämmelser om de studier, den möjlighet att ersätta studier med extra uppgifter, de krav på erfarenhet, de examina och examensfordringar samt det behörighetsprov som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

4 §
Examina och deltagande i examina

GR-examen samt CGR- och OFGR-specialiseringsexamina ordnas minst en gång per kalenderår.

I examen kan delta en fysisk person som av Revisionstillsynen har fått tillstånd att delta i examen. Ett tillstånd att delta i examen är i kraft under det år tillståndet beviljas och de fem därpå följande kalenderåren.

Tillstånd att delta i GR-examen ska på ansökan beviljas en fysisk person som uppfyller det behörighetskrav som anges i 2 § 1 mom. 3 punkten, som med godkänt resultat har genomfört de studier som avses i 4 punkten och som har förvärvat den praktiska erfarenhet som avses i 5 punkten så att endast 12 månader av den föreskrivna tiden saknas. Undantag från kravet på genomförda studier kan göras, om personen utför extra uppgifter som behandlar de studieämnen som saknas.

Tillstånd att delta i CGR-specialiseringsexamen ska på ansökan beviljas en fysisk person som med godkänt resultat har avlagt den GR-examen som avses i 2 § 1 mom. 6 punkten eller som har beviljats tillstånd att delta i en sådan examen och som uppfyller det behörighetskrav som anges i 3 § 1 mom. 1 punkten. Om personen inte har avlagt högre högskoleexamen, får tillstånd beviljas om högst 12 månader saknas av den praktiska erfarenhet som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten.

Tillstånd att delta i OFGR-specialiseringsexamen ska på ansökan beviljas en fysisk person som med godkänt resultat har avlagt den GR-examen som avses i 2 § 1 mom. 6 punkten eller som har beviljats tillstånd att delta i en sådan examen och som uppfyller det behörighetskrav som anges i 3 § 2 mom. 1 och 2 punkten. Om personen inte har avlagt högre högskoleexamen, får tillstånd beviljas om högst 12 månader saknas av den praktiska erfarenhet som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten. Om personen inte har genomfört de studier som avses i 3 § 2 mom. 2 punkten, får tillstånd beviljas om högst sex månader saknas av den praktiska erfarenhet som avses i den punkten. Undantag från kravet på genomförda studier kan göras, om personen utför extra uppgifter som behandlar de studieämnen som saknas.

Om personen har beviljats tillstånd att delta i såväl GR-examen som CGR- eller OFGR-specialiseringsexamen, men han eller hon inte har presterat ett godkänt resultat i GR-examen, kan personen delta i specialiseringsexamen endast om han eller hon samtidigt deltar i GR-examen. Om personen då presterar ett godkänt resultat endast i specialiseringsexamen, är prestationen i kraft de fem följande kalenderåren efter examensåret. Om personen inte presterar ett godkänt resultat i GR-examen under den tid specialiseringsexamen är i kraft, upphör resultatet av specialiseringsexamen att gälla.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

5 §
Villkor för godkännande som revisionssammanslutning

Som revisionssammanslutning ska godkännas ett aktiebolag, andelslag, kommanditbolag eller öppet bolag som utövar revisionsverksamhet och

1) som har förutsättningar att vara verksam som en oberoende revisionssammanslutning i enlighet med denna lag,

2) där majoriteten av bolagsmännen i ett öppet bolag eller av de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag är av bolaget anställda revisorer, revisionssammanslutningar eller i en EES-stat godkända revisorer eller revisionssammanslutningar eller där majoriteten av det röstetal som aktiebolagets aktier eller av det röstetal som andelslagens medlemmar och fullmäktige medför innehas av de ovan avsedda revisorerna eller revisionssammanslutningarna,

3) där mer än hälften av medlemmarna och ersättarna i samt ordföranden och vice ordföranden för styrelsen i ett aktiebolag eller andelslag är revisorer eller i en EES-stat godkända revisorer, vilka arbetar i sammanslutningen, och

4) där de ansvariga bolagsmännen, verkställande direktören, dennes ställföreträdare, medlemmarna eller suppleanterna i styrelsen inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämpliga för uppgiften som ansvarig i en revisionssammanslutning.

En person är olämplig för uppgiften på det sätt som avses i 1 mom. 4 punkten, om personen genom en lagakraftvunnen dom under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff eller under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som ansvarig i en revisionssammanslutning. Personen anses inte heller vara lämplig för uppgiften, om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppgiften som ansvarig i en revisionssammanslutning.

Vad som ovan föreskrivs om aktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag tillämpas på utländska sammanslutningar som motsvarar dem.

6 §
Rätt att använda yrkesbeteckning

Yrkesbeteckningen GR-revisor och den förkortning som syftar på denna får endast användas av en fysisk person som godkänts som GR-revisor i enlighet med 1 §.

Yrkesbeteckningen CGR-revisor och den förkortning som syftar på denna får endast användas av en fysisk person som godkänts som CGR-revisor i enlighet med 1 §.

Yrkesbeteckningen OFGR-revisor och den förkortning som syftar på denna får endast användas av en fysisk person som godkänts som OFGR-revisor i enlighet med 1 §.

Yrkesbeteckningen revisionssammanslutning får endast användas av en revisionssammanslutning som godkänts i enlighet med 1 §.

7 §
Avbrytande och återställande av ett godkännande

Revisionstillsynen avbryter ett godkännande

1) på begäran av revisorn,

2) på grund av att revisorn avlidit,

3) om revisorn inte har betalat de avgifter som avses i 11 kap. 2 § inom rimlig tid efter det att han eller hon fått en anmärkning om saken.

Om godkännandet har avbrutits med stöd av 1 mom. 1 punkten, ska godkännandet återställas på ansökan, om sökanden fortfarande uppfyller villkoren för godkännande och kravet i 4 kap.  2 § på bibehållande och utvecklande av yrkeskunskapen. För att godkännandet ska kunna återställas i ett fall som avses i 1 mom. 3 punkten i denna paragraf krävs dessutom att sökanden har betalat de avgifter som förfallit till betalning.

8 §
Revisorsexamensregistret

Revisionstillsynen för ett revisorsexamensregister över dem som deltagit i revisors- och specialiseringsexamina och i behörighetsprovet. Registret förs för bevarande av uppgifter om examina och prov, för skötseln av Revisionstillsynens uppgifter samt för uppföljning av hur väl systemet fungerar.

I registret införs namn och personbeteckning för den som deltagit i en examen eller ett prov samt uppgifter om examens eller provets namn och resultat samt tidpunkten för examen eller provet. Om en avlagd specialiseringsexamen upphör att gälla enligt 4 § 6 mom., ska detta antecknas i registret.

Uppgifterna ska bevaras i registret i 50 år.

9 §
Revisorsregistret

Revisionstillsynen för ett revisorsregister så att var och en kan få uppgifter om revisorer samt andra behövliga uppgifter om dessa. Registret förs också i syfte att övervaka revisorernas verksamhet och återställa godkännanden. I registret antecknas uppgifter som specificerar fysiska personer som godkänts som revisorer och sammanslutningar som godkänts som revisionssammanslutningar samt andra behövliga uppgifter som gäller revisorers utövande av yrkes- och affärsverksamhet.

I registret ska åtminstone följande uppgifter föras in:

1) i fråga om fysiska personer namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetid samt i fråga om sammanslutningar firma samt företags- och organisationsnummer,

2) registreringsdatum och identifikationsnummer,

3) postadress och eventuell e-postadress samt telefonnummer,

4) godkännande som GR-, CGR- eller OFGR-revisor eller som revisionssammanslutning samt tidpunkten för godkännandet och när godkännandet upphört,

5) tidpunkten för när ett godkännande upphört på revisorns eget initiativ och tidpunkten för återställande av ett godkännande,

6) anmärkning eller varning samt återkallande av ett godkännande och tidpunkten för återkallandet,

7) i fråga om revisionssammanslutningens ägare namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetider eller företags- och organisationsnummer och postadresser samt, i fråga om medlemmar i styrelsen eller motsvarande organ samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare, namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetid och postadress.

Uppgifterna ska bevaras i revisorsregistret enligt följande:

1) de uppgifter som avses i 2 mom. 1, 2, 4 och 5 punkten ska bevaras i 30 år från det att godkännandet helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 § genom ett lagakraftvunnet beslut,

2) de i 2 mom. 6 punkten avsedda uppgifterna om återkallande ska bevaras i 10 år, uppgifterna om varning i sex år och uppgifterna om anmärkning i tre år från det att beslutet om sanktionen i fråga har vunnit lag kraft,

3) övriga registrerade uppgifter än de som avses i 1 och 2 punkten ska bevaras tills godkännandet helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 § genom ett lagakraftvunnet beslut.

I registret antecknas uppgifter också om en revisor som har godkänts och registrerats i en annan stat än en EES-stat och som avger en revisionsberättelse om ett bokslut eller ett koncernbokslut samt om en verksamhetsberättelse för en sammanslutning som har registrerats i en annan stat än en EES-stat, när sammanslutningens värdepapper är föremål för handel på en börs som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument. Den som ska registreras ska dessutom uppfylla de förutsättningar i fråga om yrkeskunskap, revisionssammanslutningens förvaltning, utförandet av revision och offentliggörande av uppgifter om vilka det utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet. Registreringen gäller inte en revisor i en sådan sammanslutning av vars värdepapper endast sådana icke-aktierelaterade värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad vilkas nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde per enhet är minst 50 000 euro eller motsvarande belopp i någon annan valuta på emitteringsdagen.

Närmare bestämmelser om andra uppgifter än personuppgifter som ska föras in i registret och om registerföringen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Skyldighet att anmäla ändringar i villkoren för godkännande och i registeruppgifterna

En revisor ska utan dröjsmål anmäla ändringar i villkoren för godkännande och i uppgifterna i revisorsregistret till Revisionstillsynen.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorns skyldighet att anmäla ändringar i registeruppgifterna tillämpas också på sådana revisorer från en annan stat än en EES-stat som har registrerats enligt 9 § 4 mom.

11 §
Erhållande av uppgifter ur registren

Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Revisionstillsynen lämna ut uppgifter ur revisorsregistret över det allmänna datanätet, dock inte slutleden till en persons personbeteckning. Uppgifterna ska avlägsnas från den offentliga informationstjänsten utan obefogat dröjsmål, om godkännandet av en revisor helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 § genom ett lagakraftvunnet beslut.

Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag ur och kopior av uppgifter i revisorsexamensregistret och revisorsregistret. Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att elektroniskt få uppgifter om, utdrag ur och intyg över de anteckningar som gjorts i registren. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller slutleden till fysiska personers personbeteckning, om uppgiften behövs för att skydda fördelar eller rättigheter eller om det finns någon annan godtagbar grund för att lämna ut den.

7 kap.

Styrning, utveckling och tillsyn

1 §
Revisionstillsynen

Revisionstillsynen finns vid Patent- och registerstyrelsen.

Närmare bestämmelser om organiseringen av Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen samt om det förfarande som ska tillämpas vid tillsynen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 §
Revisionstillsynens uppgifter

Revisionstillsynen svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen samt för tillsynen över revisorer. Revisionstillsynen

1) godkänner revisorer samt ansvarar för systemet för godkännande och utvecklingen av systemet,

2) utövar tillsyn över att revisorerna i sin verksamhet följer denna lag, bestämmelser som utfärdats med stöd av den och lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

3) utövar tillsyn över att revisorerna bibehåller och utvecklar sin yrkeskunskap och bibehåller förutsättningarna för godkännande,

4) övervakar revisionens kvalitet och svarar för utvecklingen av systemet för kvalitetskontroll,

5) svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen,

6) deltar i internationellt samarbete och informationsutbyte,

7) fullgör sina övriga uppgifter enligt denna lag.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska Revisionstillsynen sköta de övriga uppgifter som föreskrivits för Patent- och registerstyrelsen och som anvisats Revisionstillsynen.

3 §
Tillsynsobjekt

Revisionstillsynen utövar tillsyn över revisorer.

Revisionstillsynen utövar tillsyn också över de revisorer som registrerats enligt 6 kap. 9 § 4 mom. och som har godkänts i en annan stat än en EES-stat, med iakttagande av vad som föreskrivs om tillsynen över revisorer, om inte tillsynen i staten i fråga har bedömts motsvara tillsynen över revisorer i EES-staterna. Vid bedömning av motsvarigheten ska Europeiska kommissionens beslut om motsvarigheten i tillsynen över revisorer från en annan stat än en EES-stat följas. Om något sådant beslut inte har fattats, ska Revisionstillsynen bedöma motsvarigheten i ifrågavarande stats tillsyn över revisorer eller följa en motsvarighetsbedömning som gjorts i en annan EES-stat.

Revisionstillsynen kan inte pröva en revisors verksamhet, om det har förflutit mer än sex år sedan händelserna.

Revisionstillsynen kan avstå från att pröva en revisors verksamhet och revisionsnämnden kan avstå från att påföra en påföljd, om godkännandet av revisorn helt och hållet har avbrutits med stöd av 6 kap. 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 §.

4 §
Revisionsnämnden

Vid Revisionstillsynen finns revisionsnämnden, som är självständig i sina avgöranden.

5 §
Revisionsnämndens beslutsrätt

Revisionsnämnden avgör i denna lag avsedda ärenden som gäller

1) den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen,

2) påförande av och avstående från administrativa påföljder som avses i 10 kap. 1 och 2 §,

3) begäran om omprövning som avses i 11 kap. 1 § 1 mom.,

4) sådant överklagande av förvaltningsdomstolens beslut som avses i 11 kap. 1 § 5 mom.

Revisionsnämnden har också till uppgift att på ett ändamålsenligt sätt främja skötseln av Revisionstillsynens uppgifter enligt denna lag.

6 §
Tillsättande av revisionsnämnden och revisionsnämndens sammansättning

Statsrådet tillsätter revisionsnämnden för tre år i sänder. Nämnden har en ordförande, en vice ordförande samt minst fem och högst åtta andra medlemmar. Nämnden har dessutom två permanenta sakkunniga. Varje medlem, med undantag för ordföranden och vice ordföranden, har en personlig suppleant och den permanenta sakkunniga har en suppleant. Revisionsnämndens ordförande och vice ordförande förordnas efter föredragning från arbets- och näringsministeriet.

Alla medlemmar ska vara väl förtrogna med revision. Minst två av medlemmarna ska ha avlagt en annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Nämnden som helhet ska ha den övriga sakkunskap som krävs för uppgifterna. De permanenta sakkunniga ska vara revisorer.

Till medlem i nämnden kan inte utses en revisor, en delägare i en revisionssammanslutning eller en person i motsvarande ställning, en medlem i en revisionssammanslutnings styrelse eller motsvarande organ eller någon som står i anställnings- eller uppdragsförhållande till en revisionssammanslutning. Majoriteten av medlemmarna ska vara personer i fråga om vilka det förflutit mer än tre år sedan de arbetade i nämnda uppgifter.

Det som ovan föreskrivs om medlemmarna gäller på motsvarande sätt deras suppleanter.

7 §
Behandlingen av ett ärende i revisionsnämnden

Revisionsnämnden är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst tre andra medlemmar eller suppleanter, av vilka minst en har avlagt högre högskoleexamen i juridik, är närvarande. Nämnden fattar beslut med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst eller, om vice ordföranden är ställföreträdare för ordföranden, vice ordförandens röst. De permanenta sakkunniga får inte delta i beslutfattandet.

Revisionsnämnden avgör ärenden efter föredragning, om vilken det föreskrivs närmare i Patent- och registerstyrelsens arbetsordning.

Nämnden får för skötseln av sina uppgifter höra utomstående sakkunniga och inrätta sektioner.

Revisionsnämndens medlemmar, suppleanter, sakkunniga och sektionsmedlemmar handlar under straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

I nämndens arbetsordning, som fastställs av ordföranden, bestäms närmare om organiseringen av arbetet i nämnden.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas i nämnden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Ordnande av examina och prov

Revisionstillsynen svarar för ordnandet av de examina, prov och extra uppgifter som avses i 6 kap. 2 och 3 §. Revisionstillsynen får anlita utomstående sakkunniga för uppgifterna. På utomstående sakkunniga tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 8 § 4 mom.

Revisionstillsynen kan besluta att bemyndiga revisionsnämnden eller en sådan sammanslutning som med avseende på oberoende, tillförlitlighet, sakkunskap och andra omständigheter är att betrakta som lämplig för uppdraget att sköta de uppgifter som avses i 1 mom. Revisionstillsynen ska övervaka skötseln av de uppgifter som överförts.

Vid skötseln av de uppgifter som överförts med stöd av 2 mom. ska bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet iakttas. Den som sköter sådana uppgifter som överförts med stöd av 2 mom. handlar under straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

9 §
Kvalitetskontroll

Vid övervakningen av revisionens kvalitet ska Revisionstillsynen

1) förordna en revisor till kvalitetsgranskning minst vart sjätte år eller, om det är fråga om en revisor som granskar en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad, minst vart tredje år,

2) förordna en eller flera oberoende kvalitetsgranskare att utföra kvalitetsgranskningar,

3) besluta om innehållet i och sättet att genomföra kvalitetsgranskningen, samt

4) behandla resultaten av kvalitetsgranskningen och fatta beslut om de åtgärder som kvalitetsgranskningen föranleder.

Revisionstillsynen får anlita utomstående sakkunniga för kvalitetsgranskningen.

Utomstående kvalitetsgranskare ska utan dröjsmål ge Revisionstillsynen en utredning över utförd kvalitetsgranskning.

På utomstående kvalitetsgranskare tillämpas dessutom bestämmelserna om sakkunniga i 8 kap. 8 §.

8 kap.

Tillsynsbefogenheter

1 §
Rätt att få uppgifter av revisorer

En revisor ska trots sekretessbestämmelserna utan obefogat dröjsmål lämna Revisionstillsynen de upplysningar och redogörelser som den begär och som behövs för tillsynen, öppet och sanningsenligt samt även i övrigt bistå vid utredandet av ett tillsynsärende.

Revisionstillsynen har rätt att av revisorn få alla de handlingar och övriga upptagningar som den anser behövliga för tillsynen, i en för tillsynen relevant form samt att avgiftsfritt få behövliga kopior av dessa.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också en revisor i en sammanslutning eller stiftelse som är ett moderföretag, om det inte finns sådana hinder för att ge uppgifter om koncernrevisionen som föranleds av lagstiftningen i en annan stat eller något annat hinder som inte beror på revisorn. Revisorn ska visa att hindret existerar.

2 §
Rätt att få uppgifter av andra

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av revisionsobjektet, den som har sådant bestämmande inflytande i revisionsobjektet som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller den som revisionsobjektet har bestämmande inflytande i, få alla sådana uppgifter som de har om revisorn eller revisionen och som Revisionstillsynen behöver för att fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag.

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna rätt att för en specificerad tillsynsåtgärd få nödvändiga uppgifter av andra än dem som avses ovan i denna paragraf, om de av grundad anledning kan antas vara i besittning av sådana uppgifter.

3 §
Granskningsrätt

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på revisorns verksamhetsställe granska handlingar, övriga upptagningar och datasystem som gäller revisorns verksamhet och förvaltning i den utsträckning som behövs för att Revisionstillsynen ska kunna fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag.

Granskning får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorer gäller också företag som i egenskap av ombud för revisorn eller annars på uppdrag av revisorn sköter uppgifter i anslutning till dennes affärsverksamhet, bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll.

Revisionstillsynen har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att av personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i 2 § för granskning få handlingar och upptagningar som innehåller uppgifter av det slag som avses i nämnda paragraf och få kopior av dessa.

4 §
Undantag från rätten att få uppgifter och granska när det gäller rättegångsombud, rättegångsbiträden och advokater

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan i detta kapitel har Revisionstillsynen inte rätt att av en advokat som avses i lagen om advokater (496/1958) eller av dennes biträde få uppgifter, handlingar eller upptagningar om advokatens klienter eller att granska dessa och inte heller av någon annan få uppgifter, handlingar eller upptagningar som erhållits i samband med uppdrag som rättegångsombud eller rättegångsbiträde eller att granska dessa. Som sådana uppdrag räknas, utöver egentliga rättegångsrelaterade uppdrag, juridisk rådgivning om klienters rättsliga ställning vid förundersökning till följd av brott eller vid annan behandling av ärenden före rättegång eller juridisk rådgivning för inledande eller undvikande av rättegång.

5 §
Rätt att få uppgifter ur bötesregistret och straffregistret

Revisionstillsynen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda om en revisor eller en sådan ansvarig i en revisionssammanslutning som avses i 6 kap. 5 § 1 mom. 4 punkten i denna lag har den lämplighet som förutsätts.

Revisionstillsynens rätt att få uppgifter ur straffregistret grundar sig på straffregisterlagen (770/1993).

6 §
Erhållande av uppgifter av andra myndigheter

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag, på begäran få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen enligt denna lag. Uppgifterna får hämtas genom en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda. Vad som bestäms ovan gäller dock inte känsliga personuppgifter.

7 §
Vite

Revisionstillsynen kan ålägga den som avses i 1—3 § att fullgöra sin skyldighet enligt nämnda paragrafer vid vite, om försummelsen inte är obetydlig.

En fysisk persons skyldighet enligt denna lag att lämna information får inte förenas med vite, om personen är misstänkt för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till.

Revisionstillsynen beslutar om föreläggande och utdömande av vite. Bestämmelser om sökande av ändring i beslut om vite finns i denna lag.

8 §
Anlitande av utomstående sakkunniga

Revisionstillsynen får för en utredning som behövs för tillsynen och som kräver särskild sakkunskap anlita utomstående sakkunniga.

Sakkunniga ska ha tillräcklig sakkunskap med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Om de sakkunniga arbetar som utomstående kvalitetsgranskare, ska de vara väl förtrogna med revision och ha specialutbildning i kvalitetsgranskning.

Sakkunniga har när utförandet av uppdraget så kräver de rättigheter som avses i 1 § och 3 § 1 mom. Dessutom ska sakkunniga iaktta 3 § 2 mom.

Sakkunniga ska iaktta vad som föreskrivs i förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Sakkunniga handlar under straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av lagstadgade offentligrättsliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Revisionstillsynen kan bestämma att de utomstående sakkunnigas arvoden ska betalas av revisorn, om det är fråga om kvalitetsgranskning av revisorn eller om det finns någon särskild med revisorns verksamhet sammanhängande orsak till att anlita sakkunniga. Arvodet ska motsvara den allmänna arvodesnivån inom branschen.

9 kap.

Utlämnande av uppgifter samt myndighetssamarbete

1 §
Rätt att lämna ut uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Revisionstillsynen rätt att lämna ut handlingar och andra uppgifter

1) för skötseln av Patent- och registerstyrelsens övriga uppgifter,

2) till andra finländska myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag för skötseln av deras uppgifter,

3) till organ eller andra myndigheter inom Europeiska unionen, om detta förutsätts i unionslagstiftningen,

4) till en EES-stats tillsynsorgan, som med stöd av lag sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller dock inte känsliga personuppgifter.

2 §
Revisionstillsynens och Finansinspektionens tillsynssamarbete

Revisionstillsynen och Finansinspektionen ska samarbeta på ett ändamålsenligt sätt.

Om tillsynen över sådana tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer som avses i 4 eller 5 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) kräver det, kan Finansinspektionen undersöka om en revisor har följt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Finansinspektionen kan föra tillsynsärendet till revisionsnämnden för avgörande.

3 §
Internationellt tillsynssamarbete

Trots sekretessbestämmelserna ska Revisionstillsynen på begäran överlämna handlingar och andra uppgifter som behövs med tanke på tillsynen till ett i 1 § 1 mom. 4 punkten avsett tillsynsorgan i en EES-stat.

Vad som föreskrivs ovan i 1 mom. gäller också när handlingar som behövs med tanke på tillsynen överlämnas till tillsynsorganet i en annan stat än en EES-stat som med stöd av lag sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat, om

1) handlingarna hänför sig till revision i en sammanslutning som upprättar koncernbokslut i staten i fråga eller vars värdepapper i staten i fråga har upptagits till handel på en marknad som motsvarar den reglerade marknad som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument,

2) tillsynen över revisorerna i staten i fråga har bedömts vara tillräcklig på det sätt som avses i 7 kap. 3 § 2 mom.,

3) det med tillsynsorganet i staten i fråga har överenskommits om överlåtelse av, användning av och sekretess för uppgifter,

4) bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999) iakttas vid informationsutbytet.

Revisionstillsynen ska vidta tillsynsåtgärder på begäran av ett i 1 § 1 mom. 4 punkten avsett tillsynsorgan i en EES-stat eller tillåta att det tillsynsorgan som framfört begäran deltar i genomförandet av åtgärderna.

Revisionstillsynen kan av vägande skäl vägra tillmötesgå en begäran som avses i 1—3 mom. Revisionstillsynen kan också vägra tillmötesgå en begäran, om ett påföljdsförfarande som gäller den gärning eller revisor som avses i begäran pågår i Finland eller ett beslut eller en dom som vunnit laga kraft har meddelats om detta i Finland.

10 kap.

Påföljder

1 §
Varning och anmärkning

Revisionsnämnden ska ge en revisor en varning, om revisorn

1) av vårdslöshet eller oaktsamhet har handlat på ett sätt som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

2) har brutit mot sina skyldigheter som revisor, eller

3) utan grund har förfarit på ett sätt som annars är ägnat att minska revisorernas yrkesmässiga tillförlitlighet eller värde.

Om det finns förmildrande omständigheter i en revisors förfarande enligt 1 mom. ska revisorn ges en anmärkning.

2 §
Återkallande av ett godkännande

Revisionsnämnden ska återkalla ett godkännande helt och hållet, om en revisor

1) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har handlat på ett sätt som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

2) trots varning upprepade gånger har försummat sina skyldigheter som revisor, eller

3) inte längre är yrkeskunnig eller inte längre uppfyller de övriga villkoren för godkännande.

Om den grund som avses i 1 mom. 3 punkten likväl hänför sig till revisorns verksamhet i ett uppdrag som kräver CGR- eller OFGR-revisor och den fysiska personen fortfarande har förutsättningar att vara verksam som revisor, ska Revisionstillsynen endast återkalla godkännandet för specialkompetensen i fråga.

Godkännandet kan även återkallas för viss tid, som kan vara högst två år.

Av synnerligen vägande skäl kan det bestämmas att ett beslut som gäller återkallande av ett godkännande ska verkställas trots att besvär har anförts.

Om godkännandet av en revisor har återkallats helt och hållet, ska Revisionstillsynen efter det att beslutet har vunnit laga kraft utan dröjsmål meddela de myndigheter som för revisorsregister i EES-staterna om återkallandet och orsaken till det.

Om godkännandet har återkallats med stöd av 1 mom. 3 punkten, kan ett nytt godkännande beviljas med stöd av 6 kap. 1 § 1 mom., när sökanden uppfyller villkoren för det godkännande som ansökan gäller. En revisor vars godkännande har återkallats med stöd av 1 mom. 1 eller 2 punkten i denna paragraf kan inte godkännas på nytt förrän tre år förflutit från det att beslutet om återkallande vann laga kraft.

3 §
Skadeståndsskyldighet

En revisor är skyldig att ersätta en skada som revisorn uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat sammanslutningen eller stiftelsen vid utförandet av en uppgift som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. Detta gäller även en skada som orsakats en aktieägare, bolagsman eller medlem i sammanslutningen eller någon annan person genom överträdelse av denna lag, en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen, bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet. En revisor svarar också för en skada som hans eller hennes biträde orsakat uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Med avvikelse från 1 mom. är en revisor skyldig att ersätta en ekonomisk skada som orsakats genom en anmälan som avses i 4 kap. 8 § 3 mom. endast om revisorn har orsakat skadan genom att uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämna felaktiga uppgifter om de omständigheter som utgör grund för misstanken.

Om en revisionssammanslutning är revisor, svarar sammanslutningen och den som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen för skadan.

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i skadeståndslagen.

4 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i 3 kap. 5 § om uppgörande av revisionsberättelse eller i ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i sitt utlåtande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ger felaktiga eller vilseledande uppgifter ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för revisionsförseelse dömas till böter.

Den som i strid med 6 kap. 6 § uppsåtligen använder yrkesbeteckningen revisor eller någon annan benämning som kan leda till att någon felaktigt antar att han eller hon är revisor, ska för olovlig användning av yrkesbeteckningen revisor dömas till böter.

Bestämmelser om straff för revisionsbrott finns i 30 kap. 10 a § i strafflagen (39/1889).

Till straff för brott mot revisors tystnadsplikt enligt 4 kap. 8 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 30 kap. 5 eller 6 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut av Revisionstillsynen får begära omprövning hos revisionsnämnden på det sätt som anges i förvaltningslagen. Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. får den vars godkännande har avbrutits med stöd av 6 kap. 7 § eller som med stöd av 8 kap. 7 § har förelagts eller utdömts vite överklaga ett beslut av Revisionstillsynen genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen och överklaga förvaltningsdomstolens beslut genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Den som har getts en varning eller anmärkning enligt 10 kap. 1 § eller vars godkännande har återkallats med stöd av 10 kap. 2 § får överklaga revisionsnämndens beslut genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen och överklaga förvaltningsdomstolens beslut genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ändring får inte sökas i beslut som gäller ett ärende som avses i 7 kap. 5 § 1 mom. 1 eller 4 punkten eller 7 kap. 9 § 1 mom. 1—3 punkten.

Revisionsnämnden har rätt att genom besvär överklaga ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett i 3 mom. avsett beslut av revisionsnämnden.

Ett i denna lag avsett beslut genom vilket ett beslut om återkallande av ett godkännande verkställs trots att ändring har sökts ska iakttas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Besvärsmyndigheten ska behandla ärendet skyndsamt.

2 §
Revisorsavgifter

Bestämmelser om tillsynsavgifter för revisorer utfärdas särskilt.

12 kap.

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna lag upphävs revisionslagen (459/2007), nedan den upphävda lagen.

2 §
Övergångsbestämmelser

1. En hänvisning till den upphävda lagen i någon annan lag eller förordning avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till denna lag.

2. Om en sammanslutning eller stiftelse enligt lag eller förordning eller bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna ska välja en GRM-revisor till revisor, ska sammanslutningen eller stiftelsen efter denna lags ikraftträdande välja en GR-, CGR- eller OFGR-revisor. Om sammanslutningen eller stiftelsen ska välja en CGR- eller GRM-sammanslutning till revisor, ska sammanslutningen eller stiftelsen efter denna lags ikraftträdande välja en revisionssammanslutning. Om sammanslutningen eller stiftelsen ska välja en CGR-sammanslutning, ska den huvudansvariga revisorn i revisionssammanslutningen vara CGR-revisor.

3. Trots vad som föreskrivs i 2 kap. 2, 5 och 6 § i denna lag och i 12 § i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin kan till revisor i en sådan sammanslutning eller stiftelse där en kommun eller samkommun har bestämmande inflytande i stället för en GR-revisor väljas en OFR-revisor för en räkenskapsperiod som löper ut senast den 31 december 2016. En OFR-revisor kan dock i en sammanslutning som avses ovan i detta moment väljas för en räkenskapsperiod som löper ut den 1 januari 2013 eller därefter, om sammanslutningen är ett aktiebolag eller ett sådant öppet bolag eller kommanditbolag där alla ansvariga bolagsmän är aktiebolag eller är sådana öppna bolag eller kommanditbolag där alla ansvariga bolagsmän är aktiebolag, endast om högst en av följande gränser överskrids såväl under den räkenskapsperiod som ska granskas som under den föregående räkenskapsperioden:

1) balansomslutningen är 4 400 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning är 8 800 000 euro,

3) sammanslutningen har i genomsnitt 50 anställda.

4. Om det i någon annan lag eller förordning föreskrivs om val av OFR-revisor eller OFR-sammanslutning, kan efter denna lags ikraftträdande en OFGR-revisor eller revisionssammanslutning väljas. Revisionssammanslutningens huvudansvariga revisor ska då vara OFGR- eller OFR-revisor.

5. En GRM- och CGR-revisor samt en GRM- och CGR-sammanslutning som har godkänts och registrerats i revisorsregistret före denna lags ikraftträdande kan fortsätta med sin verksamhet förutsatt att revisorn eller sammanslutningen inom tre månader från denna lags ikraftträdande registrerar sig hos Revisionstillsynen. Annars avbryts godkännandet. En GRM-revisor som registrerat sig hos Revisionstillsynen registreras i revisorsregistret som GR-revisor, en CGR-revisor registreras som GR- och CGR-revisor och en CGR- och GRM-sammanslutning registreras som revisionssammanslutning. Den vars godkännande har avbrutits med stöd av detta moment kan ansöka om återställande av godkännandet. På återställande av ett godkännande tillämpas vad som i 6 kap. 7 § i denna lag föreskrivs om återställande av ett godkännande. Den skyldighet att förnya en registrering som avses i detta moment gäller inte revisorer som registrerats i revisorsregistret enligt 37 § 2 mom. i den upphävda lagen och som har godkänts i en annan stat än en EES-stat.

6. Om en person har godkänts för GRM-examen före denna lags ikraftträdande, motsvarar godkännandet ett tillstånd att delta i GR-examen. Om en person har godkänts för CGR-examen före denna lags ikraftträdande, motsvarar godkännandet ett tillstånd att delta i GR-examen och CGR-specialiseringsexamen.

7. En GRM-examen som före denna lags ikraftträdande har avlagts med godkänt resultat motsvarar efter lagens ikraftträdande en godkänd GR-examen, och en CGR-examen motsvarar en godkänd GR-examen och CGR-specialiseringsexamen.

8. När denna lag träder i kraft upphör Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskamrarnas revisionsutskott och de ärenden som är anhängiga överförs till Revisionstillsynen, liksom förandet av revisorsregistret. Även de förpliktelser som följer av samförståndsavtal som Centralhandelskammarens revisionsnämnd ingått inom ramen för det internationella samarbetet övergår till Revisionstillsynen.

9. På ordnandet av ställningen för den personal vid Centralhandelskammarens revisionsnämnd som står i arbetsavtalsförhållande till Centralhandelskammaren tillämpas bestämmelserna i arbetsavtalslagen (55/2001) om överlåtelse av rörelse. Personalen utnämns från och med den 1 januari 2016 till de tjänster som för detta ändamål inrättas vid Patent- och registerstyrelsen.

10. Revisionstillsynen ska ändra revisorsregistret så att det motsvarar de i denna lag föreskrivna kraven inom fem månader från denna lags ikraftträdande.

11. Revisionstillsynen ska se till att en verksamhetsberättelse upprättas för statens revisionsnämnds, Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts sista verksamhetsår.

12. Vad som i någon annan lag eller förordning föreskrivs om Centralhandelskammarens revisionsnämnd eller handelskamrarnas revisionsutskott gäller efter denna lags ikraftträdande Revisionstillsynen.

13. När denna lag träder i kraft upphör statens revisionsnämnd, och anhängiga ärenden som gäller sökande av ändring i beslut som gäller anmärkning och varning överförs till Helsingfors förvaltningsdomstol. Övriga anhängiga ärenden överförs till Revisionstillsynen. De ärenden som gäller ändringssökande och som överförs till Revisionstillsynen behandlas som begäran om omprövning med iakttagande av vad som i denna lag föreskrivs om behandling av begäran om omprövning. Ändring i ett beslut som meddelats i ett ärende som överförts med stöd av detta moment får sökas med iakttagande av vad som i denna lag föreskrivs om ändringssökande.

14. Ärenden som gäller ändringssökande och som vid denna lags ikraftträdande överförts till Revisionstillsynen, ärenden som överförts till Helsingfors förvaltningsdomstol och ärenden som är anhängiga vid högsta förvaltningsdomstolen behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. Bestämmelser om ändringssökande finns dock i 13 mom.

15. Om den verksamhet som övervakas ägde rum före denna lags ikraftträdande, ska förutsättningarna för tilldelning av varning och anmärkning enligt 10 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten och förutsättningarna för återkallande av ett godkännande enligt 10 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten bedömas enligt den upphävda lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Revisionstillsynen kan inte pröva en revisors förfarande som har ägt rum före denna lags ikraftträdande, om godkännandet av revisorn har helt och hållet avbrutits eller återkallats.

16. På en skada som orsakats före denna lags ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i den upphävda lagen.

17. På sökande av ändring i beslut om revisorsavgifter som fattats av Centralhandelskammaren eller handelskamrarna före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

18. De ärenden som gäller förordnande av revisor och som är anhängiga vid ett regionförvaltningsverk överförs vid denna lags ikraftträdande till Patent- och registerstyrelsen.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.