1127/2015

Helsingfors den 10 september 2015

Statsrådets förordning om stöd som beviljas ur Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på stöd enligt lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014).

2 §
Uppgifter som överförs till förmedlande organ

Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar inom sina verksamhetsområden för förvaltningsmyndighetens uppgifter enligt artikel 125.4 a—d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (förordningen om allmänna bestämmelser).

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland svarar inom hela det område som det operativa programmet omfattar för utvecklandet och driften av det informationssystem som avses i artikel 125.2 d i förordningen om allmänna bestämmelser.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland svarar dessutom för ledningen av och rådgivningen för alla tjänstemän vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i fråga om användningen av informationssystemet samt i frågor som gäller tillämpningen av författningar och anvisningar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ska under ledning av jord- och skogsbruksministeriet bereda anvisningar och blanketter i anslutning till operativa program.

De förmedlande organen ska rapportera om skötseln av sina uppgifter till förvaltningsmyndigheten på det sätt som myndigheten förutsätter.

3 §
Godtagbara kostnader

I utvecklingsprojekt kan som stödberättigande kostnader godkännas en andel av de indirekta kostnader som på ett motiverat, jämlikt och rättvist sätt kan fördelas på projektet i den proportion som sådana kostnader uppstått inom projektet. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i beslutet om beviljande av stöd godkänna grunderna för fördelningen.

Stödberättigande kostnader är i investeringsprojekt inte kostnader för anskaffningar som gjorts från sökanden, dennes familjemedlem eller ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i eller en person som innehar en ledande ställning i sökandens företag, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer.

Som sådant vederlagsfritt arbete för ett projekt, som avses i 13 § 3 mom. i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden kan godkännas stödmottagarens eget arbete och det arbete för projektet som utförts av stödmottagarens anställda personal, när det inte betalas ersättning för detta arbete av projektets medel och arbetet kan särskiljas från stödmottagarens normala verksamhet. Dessutom kan som sådant arbete godkännas det vederlagsfria arbete för projektet som utförts av en samarbetspart i projektet. Den som ansöker om stöd ska motivera användningen av vederlagsfritt arbete och den föreslagna arbetsmängden samt ge en tillförlitlig uppskattning av det skäliga värdet på motsvarande arbete på arbetsmarknaden. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i stödbeslutet besluta om mängden vederlagsfritt arbete och dess värde.

Med avvikelse från 3 mom. ska värdet på vederlagsfritt arbete som utförs i investeringsprojekt anses vara 20 euro i timmen per person som utför arbete. Om ett fartyg, en traktor eller någon annan motsvarande arbetsmaskin används för utförande av vederlagsfritt arbete, ska som värde på användningen av arbetsmaskinen dessutom räknas 30 euro per drifttimme. Ovannämnda värde på vederlagsfritt arbete kan tillämpas även på annat vederlagsfritt arbete, om det skäliga värdet på arbetsmarknaden på ett motsvarande arbete inte kan säkerställas i tillräcklig utsträckning.

Som sådan vederlagsfri överlåtelse av en produktionsinsats till ett projekt som avses i 13 § 3 mom. i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden kan godkännas att sökandens egna råvaror används vid investeringarna eller att varor eller tjänster som sökanden eller dess samarbetsparter överlåtit används i ett utvecklingsprojekt. Den som ansöker om stöd ska motivera användningen av en vederlagsfri produktionsinsats och dess föreslagna storlek samt ge en tillförlitlig uppskattning av det skäliga värdet på arbetsmarknaden på en motsvarande produktionsinsats. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i stödbeslutet besluta om den vederlagsfria produktionsinsatsens storlek och dess värde.

4 §
Bidragsformer

Den som ansöker om stöd ska i stödansökan ange vilken eller vilka av de bidragsformer som avses i artikel 67.1 i förordningen om allmänna bestämmelser som sökanden vill att ska användas, och ange de grunder enligt vilka kostnaderna hänförs till projektet.

Beslut om vilken bidragsform som ska användas fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Beslut om bidragsformen fattas för hela den tid då projektet genomförs.

5 §
Faktiska kostnader

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta att stöd för ett projekt beviljas på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader. Kostnaderna ska kunna verifieras med bokföringsverifikat och stödmottagaren ska påvisa att de hänför sig till det innehållsmässiga genomförandet av projektet.

6 §
Engångsersättning

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta att stöd för ett projekt beviljas som engångsersättning. Stödmottagaren ska i fråga om ett sådant projekt lägga fram en utredning om att projektets resultat är förenliga med stödbeslutet.

I samband med ansökan om engångsersättning ska sökanden för bestämmande av stödets storlek lämna en detaljerad kostnadskalkyl med motivering samt en uppskattning av de anskaffningar som kommer att företas hos utomstående.

I ett beslut om engångsersättning ska det finnas specificerade uppgifter om det resultat som ska nås i fråga om projektet samt det sätt på vilket det, innan stödet betalas ut, klarläggs att projektet har genomförts i enlighet med beslutet. Projektet kan genomföras och utbetalningen av stödet kan ske i etapper, om detta är ändamålsenligt med tanke på projektets art och stöder genomförandet av projektet.

Stödvillkoren i ett beslut om ett projekt som finansieras med engångsersättning kan ändras endast i fråga om tidsfristen för genomförandet.

7 §
Fast finansiering

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta att det för projektkostnader beviljas en fast finansiering, vars belopp uppgår till 15 procent av projektets godtagbara lönekostnader. Med lönekostnader avses den lön som betalas till projektpersonalen och lagstadgade kostnader som hänför sig till lönen, inbegripet lön under semester och semesterpenning.

I kostnader som ersätts som ett fast stöd ingår kontorskostnader, deltagaravgifter för projektpersonalen i utbildning och seminarier, kostnader för företagshälsovården och rekreationen för projektpersonalen, kostnader för de lokaler, maskiner och anordningar som används av projektpersonalen samt kostnader för projektets styrgrupp och kostnader för servering.

Stöd för andra projektkostnader än de som godkänts enligt 2 mom. beviljas för faktiska och betalda stödberättigande kostnader eller på basis av standardiserade skalor av enhetskostnader.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om projekt och projektpersonal gäller även den fiskeaktionsgrupp som avses i 2 § 5 punkten i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden och dess verksamhetspenning.

8 §
Standardiserade skalor av enhetskostnader

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta att det för projektkostnader beviljas stöd som baserar sig på i förväg fastställda enhetskostnader.

Den som ansöker om stöd ska motivera användningen av standardiserade skalor av enhetskostnader och det föreslagna beloppet.

9 §
Utvecklingsplan

En utvecklingsplan enligt 19 § 3 mom. i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden ska alltid läggas fram, om de totala kostnaderna för ett investeringsprojekt är minst 100 000 euro. En utvecklingsplan kan krävas också i fråga om mindre projekt, om det bedöms kunna vara till nytta vid prövningen av beviljande av stöd. En utvecklingsplan behöver dock inte läggas fram i fråga om investeringar som finansieras fullt ut med offentliga medel, om inte närings-, trafik- och miljöcentralen anser att det kan vara till särskild nytta vid prövningen av beviljande av stöd.

Utvecklingsplanen ska vara aktuell och innehålla följande uppgifter med den exakthet som närings-, trafik- och miljöcentralen kräver:

1) grundläggande uppgifter om företaget eller yrkesutövaren,

2) en beskrivning av den sökandes affärsverksamhet,

3) en beskrivning av den sökandes ekonomiska situation och dess utveckling,

4) en bedömning av läget och framtiden inom branschen och på marknaden,

5) en plan för utvecklande av den sökandes affärsverksamhet,

6) en bedömning av den sökandes utvecklings-, kompetens- och investeringsbehov,

7) åtgärderna och finansieringsplanen för att genomföra utvecklingsplanen.

10 §
Åtgärder som finansieras ur finansieringskvoten för en fiskeaktionsgrupp

Privata investeringsprojekt får inte stödjas med medel ur finansieringskvoten för en fiskeaktionsgrupp.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2015.

Helsingfors den 10 september 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Fiskeriråd
Risto Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.