1107/2015

Helsingfors den 27 augusti 2015

Statsrådets förordning om riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 142 § i miljöskyddslagen (527/2014):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de riktvärden för utomhusbuller som behövs för förebyggande av sådana olägenheter för hälsan som orsakas av buller från vindkraftverk eller för förhindrande av en sådan betydande annan förorening av miljön som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen (527/2014) och som orsakas av buller från vindkraftverk.

Denna förordning tillämpas vid planering av markanvändning och byggande och vid tillståndsförfarande och tillsyn enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt vid tillståndsförfarande och tillsyn enligt miljöskyddslagen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) garantivärde för bulleremission det säkerhetsvärde som tillverkaren av vindkraftsanläggningen uppgett och som beaktar den osäkerhet som hänför sig till hur bulleremissionen från vindkraftverk av samma typ sprids,

2) permanent bebyggelse en byggnad som används för åretruntboende och dess gårds- och vistelseområden,

3) fritidsbebyggelse en byggnad som används för fritidsboende och dess gårds- och vistelseområden,

4) rekreationsområde områden som används för allmän rekreation, områden som anvisats för allmän rekreation i en plan med rättsverkningar enligt markanvändnings- och bygglagen och naturskyddsområden som är särskilt viktiga för allmän rekreation,

5) campingplats ett område enligt 18 § i lagen om friluftsliv (606/1973),

6) impulsartat buller buller som innehåller återkommande kortvariga ljud som kan urskiljas genom hörselintryck och mätning och som ökar bullerolägenheten i ett område som utsätts för buller,

7) smalbandigt buller buller som innehåller återkommande rena toner eller smalbandiga eller tonala komponenter som kan urskiljas genom hörselintryck och mätning och som ökar bullerolägenheten i ett område som utsätts för buller.

3 §
Riktvärden utomhus

Den kalkylerade bullernivå som vindkraftverkens drift orsakar och som fastställts enligt garantivärdet för bulleremission och den bullernivå som uppmäts i samband med tillsynen får utomhus inte överskrida riktvärdena för den A-frekvensvägda medelljudnivån (ekvivalentnivån LAeq) i ett område som utsätts för buller, enligt följande:

bullernivån utomhus LAeq dagtid kl. 7–22 bullernivån utomhus LAeq nattetid kl. 22–7
permanent bebyggelse 45 dB 40 dB
fritidsbebyggelse 45 dB 40 dB
vårdinrättningar 45 dB 40 dB
läroanstalter 45 dB
rekreationsområden 45 dB
campingplatser 45 dB 40 dB
nationalparker 40 dB 40 dB
4 §
Bullernivån inomhus

Bestämmelser om de bullernivåer inomhus som ska beaktas när en verksamhet som påverkar livsmiljön planeras och ordnas eller när sådan verksamhet utövas finns i hälsoskyddslagen (763/1994) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

5 §
Korrigering av mätresultat

Om bullret från ett vindkraftverk är impulsartat eller smalbandigt i ett område som utsätts för buller, adderas 5 dB till det mätresultat som erhållits i samband med tillsynen innan det jämförs med värdena enligt 3 §.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

Denna förordning tillämpas inte på vindkraftverk som när denna förordning trädde i kraft hade ett lagakraftvunnet miljötillstånd enligt miljöskyddslagen eller enligt den genom nämnda lag upphävda miljöskyddslagen (86/2000), nedan den upphävda miljöskyddslagen, eller ett lagakraftvunnet bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen.

Om ett miljötillstånd som beviljats för ett vindkraftverk innan denna förordning trädde i kraft måste ändras på det sätt som avses i miljöskyddslagen efter ikraftträdandet av denna förordning ska denna förordning dock tillämpas. Denna förordning ska tillämpas även vid prövning enligt 27 § 2 mom. 3 punkten i miljöskyddslagen av om miljötillstånd behövs för ett vindkraftverk som drivs med stöd av bygglov.

Denna förordning ska inte tillämpas om en plan har varit eller var offentligt framlagd som planförslag enligt markanvändnings- och bygglagen när förordningen trädde i kraft och inte heller på ett sådant tillståndsärende enligt nämnda lag som var anhängigt när förordningen trädde i kraft.

Denna förordning tillämpas inte vid behandlingen av en sådan ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen eller den upphävda miljöskyddslagen som är anhängig och har kungjorts när förordningen trädde i kraft. Om fullföljdsdomstolen upphäver ett sådant tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen eller den upphävda miljöskyddslagen på vilket denna förordning inte har tillämpats, och återförvisar ärendet för att behandlas på nytt i sin helhet, ska ärendet dock behandlas och avgöras i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Helsingfors den 27 augusti 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överdirektör
Helena Säteri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.