1086/2015

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015

Lag om ändring av 1 och 18 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) 1 kap. 2 § 8 punkten och 18 kap. 2 §,

av dem 1 kap. 2 § 8 punkten sådan den lyder i lag 807/2011, samt

fogas till 1 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 807/2011, en ny 9 punkt samt till 1 kap. nya 5—7 § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


8) väktare väktare och överväktare som är anställda i tjänsteförhållande vid en polisinrättning,

9) fjärrövervakning teknisk övervakning där den person som övervakar en förvaringslokal genom teknisk övervakning befinner sig någon annanstans än inom området för den förvaringslokal som han eller hon övervakar.

5 §
Avtal om bistånd i väktaruppgifter

En polisinrättning kan avtala om bistånd vid skötseln av väktaruppgifter enligt denna lag med en sådan innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen som avses i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) och som har ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar att utföra de uppdrag som avses i 6 § 1 mom. i denna lag.

Om innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet eller om förutsättningarna för avtalet upphör, får polisinrättningen häva avtalet.

6 §
Förordnande av en anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen till en väktaruppgift

En polisinrättning kan i enlighet med ett avtal enligt 5 § förordna en person som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen att tillfälligt sköta en väktaruppgift enligt denna lag i en förvaringslokal, om det på grund av förvaringslokalens läge eller av att antalet personer som hålls i förvar är stort inte är ändamålsenligt att sköta uppgiften på något annat sätt. Den som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen får anlitas för väktaruppgiften bara så länge det är nödvändigt för att bevakningsuppgiften ska kunna skötas korrekt.

I de fall som avses i 1 mom. ska en person som är anställd i tjänsteförhållande vid polisinrättningen och som svarar för styrningen av och tillsynen över verksamheten i förvaringslokalen vara närvarande i förvaringslokalen. Detta är dock inte behövligt, om det i förvaringslokalen inte finns andra frihetsberövade personer än sådana som avses i 1 § i lagen om behandling av berusade (461/1973). Polisinrättningen ska då övervaka förvaringslokalen genom fjärrövervakning.

Till väktare kan endast den förordnas

1) vars godkännande som väktare enligt lagen om privata säkerhetstjänster är i kraft,

2) som med godkänt resultat har genomgått den utbildning som krävs för uppgiften (specialutbildning för förvaringslokaler),

3) som enligt det register över säkerhetsutredningar som avses i 48 § i säkerhetsutredningslagen (726/2014) har en giltig säkerhetsutredning eller ett giltigt intyg över säkerhetsutredning, och

4) som även i övrigt kan anses lämplig för uppgiften.

Om den som förordnats till uppgiften inte längre uppfyller kraven i 3 mom. eller i sin uppgift i väsentlig grad har handlat lagstridigt, ska polisinrättningen återta förordnandet.

7 §
Ställningen för en väktare som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen

När en person som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen utför väktaruppgifter enligt denna lag, bistår personen polisen och arbetar under dess direkta tillsyn och ledning och är skyldig att följa de order som polisen ger inom ramen för sina befogenheter.

När en person utför väktaruppgifter som avses i denna lag eller använder sina befogenheter enligt denna lag, betraktas han eller hon som en sådan person enligt 40 kap. 11 § 5 punkten i strafflagen (39/1889) som utövar offentlig makt.

På tystnadsplikt för en väktare enligt denna paragraf tillämpas bestämmelserna i 23 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Bestämmelserna i denna lag om en väktares tjänsteuppgifter gäller också uppgifterna för en väktare som avses i denna paragraf.

En väktare som avses i denna paragraf har inte användarrättigheter till polisens informationssystem enligt 2 kap. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) och inte heller till andra register eller informationssystem som har upprättats för myndighetsändamål.

18 kap.

Särskilda bestämmelser

2 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om utbildning och dräkten för en väktare som avses i 1 kap. 6 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 22/2014
FvUVB 57/2014
RSv 351/2014

Helsingfors den 21 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.