1073/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 2 § 3 mom. 2 punkten, 13 § 1 mom. 2 punkten samt 19 § 1 mom. 12 punkten och 4 mom., sådana de lyder i lag 1181/2013, som följer:

2 §
Informationssystemet för polisärenden

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen registreras enligt följande:


2) för att en person ska kunna påträffas, övervakas, observeras och skyddas, i fråga om personer som är efterlysta, som har meddelats närings-, besöks-, rese-, djurhållnings- eller jaktförbud, som meddelats nationellt inreseförbud, som försatts i övervakad frihet på prov, som avtjänar samhällspåföljd, som är villkorligt frigivna, personer som ett besöksförbud avses skydda eller som är föremål för observation, fotografi, fingeravtryck, särskilda oföränderliga fysiska kännetecken samt uppgifter om huruvida den person som är efterlyst är beväpnad, våldsbenägen eller har rymt, identifikationsuppgifter om anmälan, orsaken till åtgärden, de begärda åtgärderna, den myndighet som har hand om efterlysningen, preskription av efterlysningen, hur farlig personen är och andra uppgifter som behövs vid övervakningen av efterlysningar samt uppgifter om den rätta identiteten för en person som missbrukat identitet och för den vars identitet missbrukats (uppgifter om efterlysningar av personer),


13 §
Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i någon annan lag har polisen trots sekretessbestämmelserna rätt att i enlighet med vad som avtalas om saken med den registeransvarige i fråga ur vissa register genom en teknisk anslutning eller som en datamängd få sådan information som polisen behöver för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister, enligt följande:


2) uppgifter som gäller dömda, fångar eller intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten ur Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem som avses i 14 § 1 och 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten (1069/2015) för förhindrande, utredning och överlämnande för åtalsprövning av brott eller för ett sådant tillstånd eller godkännande från polisen som förutsätter att personen i fråga är tillförlitlig,


19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndig- heter

Trots sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:


12) till domstolarna och Rättsregistercentralen för uppföljning av efterlysningar, till Brottspåföljdsmyndigheten för sådana utlåtanden om förutsättningarna för utdömande av samhällspåföljder som ges till domstolarna och som avses i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten, för verkställighet av samhällspåföljder, uppföljning av efterlysningar och beslut om besöksförbud som gäller dömda, placering av personer som dömts till ovillkorligt fängelsestraff, häktade och fångar, förhindrande av kriminalitet under häktningstiden eller fängelsetiden, handläggning av tillståndsärenden som gäller verkställigheten av påföljder och övervakning av att tillståndsvillkoren följs, samt till justitieförvaltningsmyndigheterna och militärmyndigheterna för uppföljning av deras egna efterlysningar,


Trots vad som anges i 1 mom. 4, 7 och 12 punkten får de observationsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten och de uppgifter i det informationssystem för misstänkta som avses i 4 § eller uppgifter i ett temporärt register som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten inte användas för skötseln av de uppdrag som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 november 2015.

RP 292/2014
LaUB 37/2014
RSv 366/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.