1070/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fängelselagen (767/2005) 4 kap. 2 § 3 mom. och 4 § 2 mom, 12 kap. 3 § 2 mom. samt 17 kap. 1 § 3 mom., 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom. som följer:

4 kap.

Ankomst till ett fängelse och placering i fängelset

2 §
Intagning i fängelse

Uppgift om att en fånge intagits i fängelse ska antecknas i det verkställighetsregister som avses i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (1069/2015).

4 §
Information om bestämmelser och om förhållandena i fängelset

En utländsk fånge ska informeras om möjligheten att enligt 13 kap. 15 § stå i kontakt med hemlandets beskickning. Utländska fångar ska även få tolkhjälp i den utsträckning det är möjligt. Fångar som använder teckenspråk eller som behöver tolkhjälp på grund av funktionshinder ska ges behövlig hjälp med tolkning och översättning.


12 kap.

Brevväxling, telefonsamtal och elektronisk kommunikation

3 §
Brevväxling med tillsynsmyndigheter

Bestämmelser om kontakter mellan utländska fångar och en diplomatisk beskickning eller ett konsulat finns i 13 kap. 15 §.

17 kap.

Granskning av andra personer

1 §
Tillträde till ett fängelse

Tillträde till fängelset kan förvägras eller vistelse på fängelseområdet förbjudas den som inte iakttar ett åläggande eller villkor som meddelats honom eller henne med stöd av 2 mom. eller som vägrar att genomgå sådan säkerhetskontroll som avses i 2 §. Den som på grund av berusning, hotfullt beteende eller av någon annan motsvarande anledning kan äventyra ordningen eller säkerheten i fängelset får inte heller beviljas tillträde till fängelset. När det gäller förvägran av tillträde för besökare ska dessutom bestämmelserna i 13 kap. 9 § iakttas.


3 §
Kroppsvisitation av besökare

Om besökaren vägrar underkasta sig kroppsvisitation, ska bestämmelserna i 13 kap. 9 § iakttas.


5 §
Rätt att avlägsna personer från fängelseområdet

Den som vägrar underkasta sig säkerhetskontroll eller inte iakttar en uppmaning att avlägsna sig från fängelset enligt 1 § 3 mom. i detta kapitel eller 13 kap. 9 § kan avlägsnas från fängelset eller fängelseområdet.Denna lag träder i kraft den 1 november 2015.

RP 292/2014
LaUB 37/2014
RSv 366/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.