1065/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 18 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978) 18 §, sådan den lyder i lag 547/2005, som följer:

18 §

Ett beslut som fattats av kommunen med stöd av 14 § samt ett beslut enligt 15 § genom vilket tillsynsmyndighet utsetts eller dess uppgifter delegeras samt ett beslut enligt 14 b § om godkännande av en taxa får överklagas genom besvär på det sätt som anges i kommunallagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Andra beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 16 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Innan ändring söks i ett beslut om fastställande av avgifter enligt 14 b § 1—3 mom. ska den betalningsskyldige senast 14 dagar efter det att inbetalningskortet erhållits framställa anmärkning hos den kommunala myndighet som fattar beslut om uttagande av avgifter. Ett nytt beslut ska fattas med anledning av anmärkningen och ett nytt inbetalningskort sändas till den betalningsskyldige.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.