1056/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 17 § i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) 17 § som följer:

17 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet eller Statskontoret får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I ett ärende som avses i 4 § i denna lag får omprövningsbeslutet dock inte överklagas genom besvär.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller att lämna borgensersättning obetald eller påföra påföljdsavgift får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.