1051/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 14 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) 14 §, sådan den lyder i lag 272/1999, som följer:

14 §
Ändringssökande

En sökande får begära omprövning av ett beslut av kommunen eller Statskontoret på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning av ett beslut av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en nämnd begärs dock hos kommunstyrelsen eller nämnden i fråga.

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I ett ärende som avses i 8 § i denna lag får omprövningsbeslutet dock inte överklagas genom besvär.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.