1044/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av blodtjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i blodtjänstlagen (197/2005) 24 §, sådan den lyder i lag 777/2009, och

ändras 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 777/2009, som följer:

23 §
Ändringssökande

Omprövning av beslut som avses i 4 § eller 22 § 2 mom. och förelägganden som avses i 20 § får begäras hos Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning av ett föreläggande som avses i 20 § i denna lag ska begäras inom 30 dagar från det att inspektionen avslutades. De åtgärder föreläggandet avser ska vidtas oberoende av ändringssökande.

Andra beslut som har fattats med stöd av denna lag och beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller indragning av tillstånd får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.