990/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 26 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 26 §, sådan den lyder i lag 71/2015, som följer:

26 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som ett utbildningscentrum som godkänts av Trafiksäkerhetsverket eller en provmottagare som avses i 20 c § meddelat får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Beslut av undervisnings- och kulturministeriet, beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med stöd av denna lag liksom beslut av polisen får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som gäller återkallande av godkännandet av ett utbildningscentrum och återkallande av ett yrkeskompetensbevis får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Om en sökande beviljas yrkeskompetensbevis enligt ansökan ska sökanden inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Beslut om återkallande av yrkeskompetensbevis kan verkställas trots ändringssökande.

På sökande av ändring i ett beslut av ett utbildningscentrum som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet tillämpas 25 c, 44 och 44 a—44 f § i lagen om grundläggande yrkesutbildning och 16 § 6 a-punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.