953/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 22 § i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) 22 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1098/2000 och 370/2005, som följer:

22 §
Ändringssökande

Omprövning av nämndens beslut får begäras hos nämnden. Omprövning får begäras av den

1) vars ansökan om att få delta i examen har avslagits,

2) som blivit underkänd i examen eller som inte har ansetts uppfylla de övriga behörighetsvillkoren,

3) vars ansökan om att bli godkänd som revisionssammanslutning har avslagits,

4) som tilldelats varning eller anmärkning,

5) vars godkännande har återkallats.

På begäran om omprövning i övrigt tillämpas förvaltningslagen.

Ett beslut som nämnden har meddelat med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 1 mom. 5 punkten får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.