939/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i punktskattelagen (182/2010) 3, 104—106 och 107 a samt 108 §, av dem 104, 105 och 108 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 964/2012 och 107 a § sådan den lyder i lag 964/2012, samt

fogas till lagen en ny 107 b § som följer:

3 §
Tillämpning av tullagstiftningen

Om produkter förs in från ett område utanför unionen och inte omedelbart efter införseln hänförs till ett uppskovsförfarande, ska i fråga om beskattningen och andra förfaranden samt ändringssökande i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms eller föreskrivs om tull, om inte något annat särskilt föreskrivs i denna lag eller i respektive lagar om punktskatt eller accis. Punktskatt ska dock alltid betalas innan punktskattepliktiga produkter övergår till fri omsättning.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska dock inte tillämpas om den skattskyldige är en registrerad kund enligt tullagen (1466/1994).

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för införsel av produkter till unionens tullområde ska i tillämpliga delar gälla vid införsel av punktskattepliktiga produkter till unionen från tredjeterritorier.

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för utförsel av varor från unionens tullområde ska i tillämpliga delar gälla vid utförsel av punktskattepliktiga produkter från unionen till tredjeterritorier.

104 §
Förhandsavgörande

Tullen kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om punktskatten på en produkt. Tullen kan ge ett förhandsavgörande om punktskatten också då beskattningen i övrigt verkställs enligt tullbestämmelserna.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av kalendermånaden efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Tullen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl.

Ett återkallat förhandsavgörande ska, om sökanden skriftligen begär det, dock iakttas under två kalendermånader från början av kalendermånaden efter den då återkallandet delgavs sökanden.

Omprövning av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Den som enligt 107 § bevakar statens intresse har rätt att söka ändring på statens vägnar. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.

Ansökningar och besvär som gäller förhandsavgöranden ska behandlas skyndsamt.

105 §
Lättnader och uppskov med betalning

Tullen kan på ansökan sänka eller helt slopa betald eller påförd punktskatt, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan beviljas, om

1) det med beaktande av omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten till fullt belopp, eller

2) det gäller sådana punktskattepliktiga produkter som används under begränsad tid i forsknings- eller utvecklingsprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller för bränslen från förnybara källor.

Tullen kan ställa villkor för lättnaden för att det ska vara möjligt att övervaka att förutsättningarna för lättnaden uppfylls.

Tullen kan på grund av exceptionella omständigheter oberoende av sökanden, väsentligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller andra särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Uppskovet beviljas på villkor att säkerhet till ett belopp motsvarande uppskovsbeloppet ställs för betalningen. Uppskov kan emellertid beviljas utan krav på säkerhet om det belopp som ska betalas är ringa eller uppskovstiden är kort eller av andra särskilda skäl. På skatt med vars betalning uppskov har beviljats tas ut ränta enligt vad som bestäms i 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta. Uppskov kan dock beviljas utan ränta om det vore uppenbart oskäligt att ta ut ränta.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som behandlas vid Tullen.

Det som föreskrivs i denna paragraf ska tillämpas också om beskattningen i övrigt verkställs enligt tullbestämmelserna.

106 §
Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om det konstateras att skatt eller en felavgift har fastställts till för stort belopp eller har återbetalats till för litet belopp, ska Tullen rätta sitt beslut och till den skattskyldige betala det belopp av skatt eller felavgift som den skattskyldige betalat för mycket eller som inte återbetalats.

Rättelse kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det då skatten eller återbetalningen fastställdes eller också senare, på begäran som framställts inom nämnda tid.

107 a §
Omprövningsbegäran

Omprövning av ett beslut om punktbeskattning får begäras hos Tullen. Omprövning av ett beslut får dock inte begäras om beslutet gäller lättnader eller uppskov med betalning eller om ärendet först måste avgöras med stöd av bestämmelserna om återbetalning av skatt. Den som enligt 107 § bevakar statens intresse har rätt att på statens vägnar begära omprövning.

Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. I andra ärenden än fastställande eller återbetalning av skatt är tidsfristen 30 dagar från delfåendet av beslutet. För den statliga intressebevakaren är tidsfristen 30 dagar från det att beslutet fattades.

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen.

107 b §
Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslut om lättnader eller uppskov med betalning får inte överklagas genom besvär. Den som enligt 107 § bevakar statens intresse har besvärsrätt på statens vägnar.

Besvärstiden är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. I fråga om andra ärenden än fastställande eller återbetalning av skatt är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den statliga intressebevakaren är besvärstiden 30 dagar från det att omprövningsbeslutet fattades.

Vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) föreskrivs om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

Punktskatt och felavgift ska trots att besvär anförts betalas inom föreskriven tid.

108 §
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt på statens vägnar har Tullens tullombud.

Om punktskatt har slopats eller sänkts genom förvaltningsdomstolens beslut, ska Tullen oberoende av ändringssökande betala det överskjutande skattebeloppet till den skattskyldige.

Om högsta förvaltningsdomstolen med anledning av den statliga intressebevakarens besvär har ändrat förvaltningsdomstolens beslut, ska en kopia av högsta förvaltningsdomstolens beslut lämnas till den behöriga myndigheten, som utan dröjsmål ska debitera den skattskyldige det överskjutande belopp som betalats till denne.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.