915/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av lagen om överlastavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överlastavgift (51/1982) 8, 9 och 15 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 170/1996 och 15 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 255/1989, som följer:

8 §
Påförande av avgift

Ett ärende som gäller påförande av överlastavgift (betalningsföreläggande) handläggs av den polisinrättning inom vars verksamhetsområde överlasten har konstaterats.

Beslutet om betalningsföreläggande fattas av chefen för polisinrättningen eller en polisman som hör till befälet inom inrättningen och som chefen har förordnat.

I enskilda fall behöver överlastavgift inte påföras eller också kan den avlyftas, om transporten av överlast har berott på ouppmärksamhet som är ursäktlig med beaktande av förhållandena eller på någon annan därmed jämförbar särskild orsak.

9 §
Anmälan om överlast

När en trafikövervakare konstaterat överlast för vilken en överlastavgift kan påföras, ska trafikövervakaren omedelbart skriftligen anmäla detta till polisinrättningen för påförande av överlastavgift. Samtidigt ska fordonets förare ges en kopia av anmälningen.

15 §
Ändringssökande och verkställighet

Beslut som gäller påförande av överlastavgift får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

På indrivning av avgiften i utsökningsväg tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.