909/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 43 § i lagen om intressebevakningsfullmakt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) 43 § som följer:

43 §
Ändringssökande

Förmyndarmyndighetens beslut får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Förmyndarmyndighetens beslut får inte överklagas genom besvär, om beslutet gäller överföring av övervakningen enligt 29 § 2 mom., förlängning av den i 30 § 3 mom. föreskrivna tiden eller, i fall som avses i 33 § 1 mom., tidpunkten för fullgörande av den redovisningsskyldighet som avses i 51 § 1—3 mom. i lagen om förmyndarverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.