898/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 28 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) 28 § som följer:

28 §
Ändringssökande

I fråga om ett beslut som gäller ersättningar enligt denna lag får omprövning begäras på det sätt som anges i statstjänstemannalagen. Omprövning av ett beslut av en beskickning ska dock begäras hos utrikesministeriet.

Det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.