882/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) 10 § 4 mom.,

ändras 4 och 7—9 § samt 10 § 1 och 3 mom., av dem 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1313/2006 och 8 § sådan den lyder i lag 1313/2006, samt

fogas till 6 § nya 2 och 3 mom. och till lagen en ny 9 a § som följer:

4 §

En lantbruksföretagare har inte rätt till dagpenning enligt denna lag, om han eller hon på grund av samma arbetsoförmåga har rätt till ersättning enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), trafikförsäkringslagen (279/1959), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990) eller någon annan lag, och om inkomsten av lantbruksföretagarverksamheten beaktas då ersättningens storlek fastställs.

6 §

Ersättning kan beviljas trots att ansökan inte lämnats in inom föreskriven tid, om det skulle vara oskäligt att avslå ansökan på grund av förseningen.

I fråga om rätten att föra talan när Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt handlägger ett ärende enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i 81 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

7 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska avgöra rätten till ersättning enligt denna lag genom att meddela parten ett skriftligt beslut. Beslutet kan meddelas i form av en adbutskrift och det kan undertecknas maskinellt. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska meddela sitt beslut för kännedom per post genom att skicka ett brev till mottagaren till den adress som mottagaren har uppgett.

I fråga om meddelande och verkställighet av beslut tillämpas det som med stöd av 84 § 3 punkten i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska iakttas i fråga om en tidsfrist på 30 dagar för att meddela beslut och 14 dagar för att verkställa beslut. I fråga om betalning av ersättning tillämpas bestämmelserna i 93 § 1 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Om beslut inte har meddelats eller verkställighet inletts inom den tidsfrist som anges ovan, iakttas det som i 104 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar bestäms om betalning av förhöjd ersättning för dröjsmålstiden.

Ersättning som betalas med stöd av denna lag får inte överföras på någon annan.

8 §

En part som är missnöjd med ett beslut av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får överklaga beslutet genom skriftliga besvär hos den besvärsnämnd för olycksfallsärenden som avses i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (1316/2010). En part som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för olycksfallsärenden får överklaga beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen som avses i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003). I ett beslut av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som gäller utbetalning av dagpenning i de fall som avses i 3 § 2 mom. i denna lag får ändring emellertid inte sökas till den del som beslutet baserar sig på den sökandes rätt till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller längden på den självrisktid som anges i 8 kap. 7 § 1 mom. i den lagen.

Besvärstiden är 30 dagar från den dag då parten fick del av beslutet från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Om inte något annat visas anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som han eller hon har uppgett. Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

9 §

På självrättelse med anledning av besvär och överföring av besvär till en besvärsinstans tillämpas bestämmelserna i 140 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. I fråga om prövning av besvär som kommit in efter besvärstiden tillämpas bestämmelserna i 141 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. På omprövning av ett lagakraftvunnet beslut, undanröjande av beslut och rättelse av sakfel och skrivfel tillämpas bestämmelserna i 142—144 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

På verkställighet av beslut oberoende av ändringssökande tillämpas bestämmelserna i 137 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Om någon har fått dagpenning enligt denna lag utan grund eller till ett större belopp än vad som föreskrivs i denna lag, ska Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt återkräva den grundlöst utbetalda dagpenningen med iakttagande av vad som bestäms i 145 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

9 a §

På Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts verksamhet i ärenden som hänför sig till verkställigheten av denna lag tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på det sätt som bestäms om tillämpningen av offentlighetslagen i 156 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och en besvärsinstans har rätt att för verkställigheten av denna lag få uppgifter enligt vad som bestäms i 157 § 1 mom. 1—3 punkten samt 2 och 3 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag, med iakttagande av bestämmelserna i 158 § 1 och 2 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

I fråga om utlämnande och erhållande av uppgifter iakttas dessutom vad som i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

1) i 160 § föreskrivs om teknisk anslutning,

2) i 161 § föreskrivs om lantbruksföretagares och stipendiaters ekonomiska ställning,

3) i 162 § föreskrivs om rätten att få uppgifter om ett ersättningsärende,

4) i 167 § föreskrivs om avgiftsfrihet för uppgifter.

10 §

De kostnader som föranleds av denna lag betalas av statens medel. De förvaltningskostnader som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt föranleds av verksamheten enligt denna lag fogas till anstaltens förvaltningskostnader för verksamhet enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Förvaltningskostnaderna enligt denna lag hänförs dock inte till de totalkostnader som avses i 146 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.


Staten ska varje år månatligen i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten uppskattas komma att betala som sin andel enligt 1 mom. Förskotten fastställs och betalas tillsammans med de förskott som avses i 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Denna lag tillämpas på ersättningar där arbetsoförmågan inträder vid lagens ikraftträdande eller därefter.

Det som i 4 § i denna lag föreskrivs om ersättning enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar eller lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, ska också tillämpas på motsvarande ersättning som beviljats med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) eller lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

Genom denna lag upphävs 3 § 4 mom. i förordningen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (899/1991).

RP 278/2014
ShUB 50/2014
JsUU 47/2014
AjUU 17/2014
RSv 320/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.