881/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 22 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 33 § 1 mom. 2 punkten, 34 § 2 mom. 4 punkten, 35 § 15 punkten och 97 § 2 mom., av dem 97 § 2 mom. sådant det lyder i lag 934/2009, som följer:

22 §
Pensionsinkomster som inverkar på folkpensionen

Vid beräkningen av folkpensionsbeloppet beaktas till personen utgående fortlöpande eller årligen återkommande


3) olycksfallspension och familjepension enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) samt lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990),


5) sjukpension och ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991); den sistnämnda ersättningen dock först då ett år förflutit från skadefallet, samt rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, dock först då ett år förflutit från skadefallet, och


33 §
Årsinkomster som inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp

Vid beräkningen av kompletteringsbeloppet beaktas som årsinkomst till den efterlevande maken utgående fortlöpande eller årligen återkommande


2) rehabiliteringsstöd som betalas som arbetspension och rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt förmåner enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen,


34 §
Arbetsinkomst som påverkar fortsättningspensionens kompletteringsbelopp och med sådan arbetsinkomst jämförbar inkomst

Med arbetsinkomster jämställs


4) sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen på grund av arbetsoförmåga, eller någon därmed jämställbar ersättning för inkomstbortfall som betalas för ett år eller kortare tid, dock inte rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och inte heller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen,


35 §
Prioriterade inkomster när det gäller fortsättningspensionens kompletteringsbelopp

När kompletteringsbeloppet beräknas beaktas inte som årsinkomst följande till den efterlevande maken utgående betalningar:


15) menersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar eller andra ersättningar på grundval av men,


97 §
Förmåner och kostnader som betalas ur folkpensionsfonden

Ur folkpensionsfonden betalas också sådana folkpensions- och familjepensionskostnader som enligt 148 § 2 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar anses ingå i grundskyddsandelen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i denna lag om förmåner enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar tillämpas på motsvarande förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) eller lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

RP 278/2014
ShUB 50/2014
JsUU 47/2014
AjUU 17/2014
RSv 320/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.