872/2015

Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjölagen (674/1994) 9 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 771/2000, som följer:

9 kap.

Allmänna stadganden om ansvarsbegränsning

5 §
Ansvarsbeloppen

Om det finns en rätt till ansvarsbegränsning, ska ansvarsbeloppen bestämmas på följande sätt:

1) för fordringar med anledning av personskada som har orsakats fartygets passagerare är ansvarsgränsen 175 000 särskilda dragningsrätter (Special Drawing Right, SDR) multiplicerat med det antal passagerare som fartyget enligt sitt certifikat har tillstånd att befordra,

2) för andra fordringar med anledning av personskada än sådana som avses i 1 punkten är ansvarsgränsen 3,02 miljoner SDR, om fartygets bruttodräktighet inte överstiger 2 000; om bruttodräktigheten överstiger 2 000, höjs ansvarsgränsen

a) för varje dräktighetstal från 2 001 till 30 000 med 1208 SDR,

b) för varje dräktighetstal från 30 001 till 70 000 med 906 SDR,

c) för varje dräktighetstal över 70 000 med 604 SDR,

3) för andra fordringar än sådana som avses i 1 och 2 punkten samt fordringar, i den mån de inte tillgodoses med de belopp som nämns i 2 punkten, är ansvarsgränsen 1,51 miljoner SDR, om fartygets dräktighet inte överstiger 2 000; om dräktigheten överstiger 2 000, höjs ansvarsgränsen

a) för varje dräktighetstal från 2 001 till 30 000 med 604 SDR,

b) för varje dräktighetstal från 30 001 till 70 000 med 453 SDR,

c) för varje dräktighetstal över 70 000 med 302 SDR.Denna lag träder i kraft den 20 augusti 2015.

Syftet med denna lag är att sätta i kraft de ändringar av bestämmelserna i 1996 års ändringsprotokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar som gjordes i London den 9 juni 2012, sådana Finland har förbundit sig till dem.

På skadefall som har inträffat före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser i 9 kap. 5 § 1 mom. som gällde vid ikraftträdandet.

RP 7/2015
KoUB 2/2015
RSv 6/2015

Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.