865/2015

Helsingfors den 21 juli 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (695/2012) 43 §,

ändras 4 § 3 mom., 8 § 2 mom., 18, 21 och 22 §, 23 § 2 mom., 24, 26 och 28 §, 35 § 1 mom., 47 §, 57 § 2 mom. och 62 § 6 mom., av dem 8 § 2 mom. och 62 § 6 mom. sådana de lyder i förordning 164/2015 och 35 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1290/2014, samt

fogas till arbetsordningen en ny 47 a § som följer:

4 §
Ministerns ledningsgrupp

Ordförande för ledningsgruppen är ministern och vice ordförande en av ministern förordnad person.


8 §
Samordning av ärenden

För samordningen av ärenden som gäller bioekonomi finns det vid ministeriet en enhet för samordning av bioekonomi som administrativt sett lyder under förvaltnings- och planeringsavdelningen.


18 §
Kanslichefens uppgifter

Bestämmelser om kanslichefens uppgifter finns i reglementet för statsrådet (262/2003).

Kanslichefen har dessutom till uppgift att

1) leda ministeriets strategiska planering och samordna genomförandet av ministeriets strategi,

2) ansvara för att den interna kontrollen fungerar,

3) biträda ministern i planeringen, genomförandet och övervakningen av vittsyftande eller annars viktiga ärenden.

21 §
Information till ministern och kanslichefen

Ministern och kanslichefen ska i god tid informeras om

1) de viktigaste av de ärenden som tas upp eller är anhängiga inom ministeriets ansvarsområde,

2) ärenden som är av allmänt intresse,

3) föredragningen av viktiga ärenden samt handlingar som gäller dem.

Det ska på förhand förhandlas med ministern och kanslichefen om offentliggörandet av ett viktigt ställningstagande som gäller ministeriet eller dess förvaltningsområde. Informationsenheten ska informeras om detta.

22 §
Annan information och samordning som hör till beredningen

Bestämmelser om specialmedarbetarens skyldighet att informera tjänstemännen finns i reglementet för statsrådet.

Avdelningarna ska informera de andra avdelningarna om viktiga aktuella och anhängiga ärenden inom avdelningarnas verksamhetsområden.

Det ska i god tid med avdelningen eller enheten i fråga förhandlas om ett ärende som även gäller andra verksamhetsområden än verksamhetsområdet för den avdelning eller den enhet som bereder ärendet.

23 §
Förordnande av ärendets beredare och avsteg från den fastställda arbetsfördelningen

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är en tjänsteman skyldig att utföra de uppgifter som ministern, kanslichefen eller chefen för avdelningen eller enheten bestämmer.


24 §
Föredragningstillstånd

Föredragningslistan för statsrådets allmänna sammanträde och finansutskottet får inte delas ut förrän ministern har underrättats om saken och ministern har godkänt att ärendet tas upp till föredragning. I brådskande fall får föredragningslistan dock delas ut med tillstånd av specialmedarbetaren eller kanslichefen.

Vad som i 1 mom. bestäms om utdelning av föredragningslistan gäller även utdelning av promemorior som innehåller jord- och skogsbruksministeriets ställningstaganden för behandling i ministerutskotten, med undantag av sådana sammandrag av rådets (jordbruk och fiske) möten som ska sändas till EU-ministerutskottet för behandling.

26 §
Hörande i riksdagen

Sakkunnigutlåtanden, bemötanden och andra motsvarande promemorior till riksdagens utskott som har avfattats av en tjänsteman ska på förhand delges ministern, kanslichefen, avdelningschefen och tjänstemannens närmaste chef.

28 §
Tjänstemännens beslutanderätt

Kanslichefen, avdelningscheferna, den biträdande avdelningschefen, cheferna för enheterna, cheferna för ekonomigrupperna, chefen för EU-samordningen och övriga tjänstemän vid ministeriet avgör andra än samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla ärenden som det ska fattas beslut om vid ministeriet i enlighet med vad som föreskrivs i denna arbetsordning.

35 §
Förordnande om tjänsteresor

Avdelningschefen för förvaltnings- och planeringsavdelningen ger ministern, kanslichefen och specialmedarbetaren förordnande om tjänsteresor.


Beslutanderätten för tjänstemännen vid naturresursavdelningen
47 §
Beslutanderätten för chefen för skogs- och bioenergienheten

Chefen för skogs- och bioenergienheten avgör ärenden som gäller

1) lagstiftningen om finansiering av ett hållbart skogsbruk,

2) beviljande och användning av anslaget för fröförsörjning i fråga om skogsträd,

3) beviljande och användning av anslaget för av jord- och skogsbruksministeriet separat specificerade landsomfattande projekt och åtgärder som stödjer upprätthållandet av naturvården och den biologiska mångfalden i skog.

47 a §
Beslutanderätten för chefen för en ekonomigrupp

Chefen för en ekonomigrupp avgör ärenden som gäller

1) utveckling av avdelningens personal i den mån beslutanderätten inte hör till chefen för en enhet vid avdelningen,

2) i fråga om avdelningens verksamhetsområde kontoavskrivningar, kvarhållande av utgiftsrester i bokföringen samt betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret,

3) förordnanden om tjänsteresor för andra tjänstemän vid avdelningen än avdelningschefen, om avdelningschefen inte till enheternas förfogande har anvisat ett anslag som reserverats för resor.

57 §
Tjänstledigheter

Annan tjänstledighet eller motsvarande befrielse än sådan som avses i 1 mom. beviljas

1) kanslichefen och en avdelningschef för högst två år av ministern och för över två år av statsrådet,

2) en av statsrådet utnämnd tjänsteman, med undantag av avdelningscheferna, av kanslichefen för högst två år och av statsrådet för över två år,

3) andra tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande av den som utnämner till tjänsten eller av den som anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

62 §
Vikariat

Ställföreträdare för den närmaste chefen, avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen eller chefen för enheten för personalfrågor och förvaltning i fråga om de ärenden som avses i 57 § 1 mom. och 60 a § är en tjänsteman som förordnas av kanslichefen.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Helsingfors den 21 juli 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Avdelningschef
Pentti Lähteenoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.