849/2015

Helsingfors den 1 juli 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 1, 3 och 6 §, sådana de lyder, 1 § delvis ändrad i förordning 1035/2012, 3 § i förordning 327/2014 samt 6 § delvis ändrad i förordningarna 1065/2011 och 1307/2013, som följer:

1 §
Uppgifter

Till undervisnings- och kulturministeriets uppgifter hör

1) småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt övrig allmänbildande utbildning,

2) grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning,

3) vuxenutbildning och fritt bildningsarbete,

4) universitetsundervisning,

5) yrkeshögskoleundervisning,

6) vetenskaplig forskning,

7) ärenden som gäller språkexamina och auktoriserade translatorer,

8) konst samt statsgaranti för konstutställningar,

9) kultur och kulturarvet,

10) idrott,

11) ungdomsarbete och ungdomspolitik,

12) arkivväsendet,

13) det allmänna biblioteksväsendet,

14) kulturell mångfald och arbete mot rasism,

15) ärenden som gäller evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund samt andra religionsfrihetsärenden och det allmänna ordnandet av begravningsväsendet,

16) studiestöd,

17) upphovsrätt,

18) ärenden som gäller statsandel och understöd för undervisnings- och kulturverksamhet.

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en avdelning för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, en avdelning för yrkesutbildning, en högskole- och forskningspolitisk avdelning, en kultur- och konstpolitisk avdelning samt en ungdoms- och idrottspolitisk avdelning. Avdelningarna kan indelas i ansvarsområden och enheter.

Verksamhetsenheter utanför ministeriets avdelningar är förvaltningsenheten, ekonomienheten, dataadministrationsenheten, internationella sekretariatet och kommunikationsenheten. Enheterna kan indelas i resultatområden. Dessutom kan det vid ministeriet finnas andra verksamhetsenheter utanför avdelningarna.

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är utöver vad som bestäms i 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och 43 § i reglementet för statsrådet (262/2003)

1) för direktörer samt för chefer för ett ansvarsområde, en enhet och ett resultatområde högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

2) för lagstiftningsråd och upphovsrättsråd annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte 1 punkten ska tillämpas på dem på grund av deras uppgifter eller ställning,

3) för högskoleråd, kulturråd, idrottsråd, undervisningsråd, byggnadsråd, revisionsråd och övriga råd samt konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte 1 punkten ska tillämpas på dem på grund av deras uppgifter eller ställning,

4) för andra sådana tjänstemän som är föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde eller på vars uppgifter ställs motsvarande krav, högskoleexamen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Helsingfors den 1 juli 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Överdirektör
Esko Ranto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.