831/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 juni 2015

Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning (253/2014) 3, 8, 10, 14, 27, 33 och 50 § samt

fogas till förordningen en ny 3 a § som följer:

3 §
Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp biträder ministern vid beredningen av de strategiska frågor och riktlinjer som berör ministeriet och verksamhetsområdet, samordningen av verksamheten och beredningen av operativa ärenden som är av stor betydelse och principiell natur.

Ledningsgruppen har till uppgift att sörja för styrningen av ministeriet och verksamhetsområdet så att de uppsatta målen nås med iakttagande av gemensamma strategier och verksamhetsprinciper.

Ministeriets ledningsgrupp behandlar vittsyftande och principiellt viktiga mål, riktlinjer och utvecklingsprojekt som gäller ministeriet och verksamhetsområdet, strategibaserade frågor som gäller prognostisering och analys av verksamhetsmiljön, ram- och budgetfrågor samt andra frågor som ministern eller kanslichefen bestämmer.

Till ledningsgruppen hör ministern, kanslichefen och avdelningscheferna samt andra tjänstemän som ministern särskilt förordnat. Ordförande för ledningsgruppen är ministern. Sekreterare är en tjänsteman som förordnas av kanslichefen.

Ledningsgruppen sammanträder minst en gång i månaden, om inte ordföranden bestämmer annat.

3 a §
Tjänstemannaledningsgruppen

Ministeriets tjänstemannaledningsgrupp bereder de ärenden som ska föreläggas ministeriets ledningsgrupp och kanslichefen för avgörande. Tjänstemannaledningsgruppen behandlar de centrala riktlinjer som påverkar och de planer som styr ministeriets och verksamhetsområdets verksamhet samt de resursramar som dessa förutsätter.

Till tjänstemannaledningsgruppen hör kanslichefen, avdelningscheferna och andra tjänstemän som kanslichefen särskilt förordnat.

Ordförande för tjänstemannaledningsgruppen är kanslichefen och vice ordförande en tjänsteman som förordnas av kanslichefen. Sekreterare är en tjänsteman som förordnas av kanslichefen.

8 §
Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten svarar för ärenden som gäller utveckling av förvaltningen, styrning av förvaltningsområdet, styrningsfunktionen inom miljöförvaltningen, planering och styrning av verksamheten och ekonomin, planering och styrning av personalresurser och de förvaltnings- och sakkunnigtjänster som med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet inte hör till statsrådets kanslis ansvarsområde samt ärenden som inte ankommer på någon annan avdelning eller enhet vid ministeriet.

10 §
Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten svarar för ministeriets externa och interna kommunikation i samråd med avdelningarna och enheterna samt för ledningen av dataförvaltningen med undantag av de uppgifter som med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet hör till statsrådets kanslis ansvarsområde.

14 §
Statssekreterarens uppgifter

Statssekreteraren sköter de uppgifter som föreskrivs i 44 § 2 mom. i reglementet för statsrådet.

Ministern utfärdar vid behov närmare föreskrifter om statssekreterarens uppgifter.

27 §
Förvaltningsdirektörens beslutanderätt

Förvaltningsdirektören avgör ärenden som gäller

1) godkännande av tjänste- och kollektivavtal,

2) dispositionsplanerna för och användningen av anslag som anvisats för ministeriets gemensamma omkostnader med undantag av anslag som anvisats för internationellt samarbete,

3) sådana tilläggsindelningar som beror på en tilläggsbudget och som gäller den detaljerade indelningen av budgeten och som faller inom ministeriets befogenheter,

4) användningen av kreditkort inom ministeriet,

5) godkännande av ministeriets löneförteckningar,

6) godkännande av en avskrivningsplan,

7) åtgärder föranledda av observerat missbruk eller konflikt med bestämmelserna inom ekonomiförvaltningen,

8) de personalärenden i 35 § 1 mom. som gäller kanslichefen samt

9) beslut om handlingssekretess.

33 §
Beslutanderätt för tjänstemän vid förvaltningsenheten

Den tjänsteman som svarar för planeringen och styrningen av verksamheten och ekonomin avgör ärenden som gäller

1) uppgifter som ministeriet har i egenskap av bokföringsenhet,

2) betalning av reseräkningar som lämnas in för sent samt

3) avskrivning av anläggningstillgångar och avskrivning av utestående fordringar.

50 §
Beredskapschefen, säkerhetschefen och exceptionella situationer

Ministeriets beredskapschef och säkerhetschef är en tjänsteman som förordnats av kanslichefen.

Vid ministeriet finns med tanke på exceptionella situationer ett jourarrangemang, i vilket personer som kanslichefen förordnat deltar. Avsikten med jouren är att säkra ministeriets handlingsberedskap i exceptionella situationer också utanför tjänstetid.

Varje avdelning, enhet och grupp svarar under tjänstetid för ärenden som gäller exceptionella situationer inom sina verksamhetsområden. Utanför tjänstetid kan den för exceptionella situationer ansvariga person som har jour efter överläggningar med cheferna för de berörda avdelningarna eller enheterna föra fram ministeriets ståndpunkt i ärenden som hänför sig till den exceptionella situationen och som faller inom ministeriets befogenheter.


Denna arbetsordning träder i kraft den 1 juli 2015. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna arbetsordning får vidtas innan arbetsordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 juni 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Förvaltningsdirektör
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.