810/2015

Rättelser till förordningen.

Lag om ändring av 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) en ny 12 a § som följer:

8 kap.

Skuldnedskrivning och konvertering av skulder till kapitalbasinstrument

2 a §
Avtalsenligt erkännande av nedskrivning och konvertering av nedskrivningsbara skulder

Ett institut ska använda sig av ett avtalsvillkor i avtalet enligt vilket institutets borgenär erkänner och godkänner att kapitalbeloppet eller det utestående beloppet minskas, konverteras eller avskrivs genom beslut av verket, om följande förutsättningar uppfylls:

1) skulden är inte en sådan skuld som avses i 4 §,

2) skulden är inte en ersättningsberättigad insättning som gjorts av en fysisk person eller av någon annan juridisk person än en sådan som avses i 5 § 2 punkten i revisionslagen (459/2007),

3) på skulden tillämpas lagstiftningen i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

4) skuldinstrumentet har emitterats den 1 juli 2015 eller därefter.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte om verket bedömer att ett i 15 kap.1 § avsett avtal ska tillämpas på det avtal som institutet ingått.

Institutet ska på begäran ge verket ett utlåtande om det i 1 mom. avsedda avtalsvillkorets verkställbarhet och bindande verkan.

Verket har rätt att skriva ned, konvertera och avskriva skulder i enlighet med denna lag, även om institutet inte använder ett i 1 mom. avsett avtalsvillkor.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

RP 1/2015
EkUB 1/2015
RSv 3/2015
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

Helsingfors den 26 juni 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.