775/2015

Helsingfors den 17 juni 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som trans-porterar farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (401/2011) 1 och 3 §, 4 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a och 2 mom. samt 15 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om i 11 b § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) avsett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen på väg (ADR-körtillstånd).

Bestämmelser om körrätt finns i 5 kap. i vägtrafiklagen (267/1981), i körkortslagen (386/2011) och i statsrådets förordning om körkort (423/2011).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon alla färdiga eller halvfärdiga motordrivna fordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h samt släpvagnar, med undantag av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, terrängfordon och motorredskap jämte släpvagnar,

2) transportenhet ett motordrivet fordon eller en kombination av ett sådant fordon och släpvagn; en påhängsvagn som kopplats med hjälp av en dolly ska anses utgöra en enda släpvagn,

3) Trafiksäkerhetsverkets föreskrift Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg,

4) mottagare av körtillståndsprov en serviceproducent med vilken Trafiksäkerhetsverket har ingått avtal enligt lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) om mottagande av körtillståndsprov, om tillsynen över utbildningen för körtillstånd och om beviljande av körtillstånd.

När Trafiksäkerhetsverket tar emot körtillståndsprov, övervakar utbildningen för körtillstånd eller beviljar körtillstånd gäller för verket i tillämpliga delar vad som i denna förordning föreskrivs om mottagare av körtillståndsprov.

4 §
Krav på körtillstånd

Förare av fordon som transporterar i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om transport av farliga ämnen avsedda farliga ämnen på väg ska ha ett ADR-körtillstånd enligt följande:

1) Kombinerat grundkörtillstånd, som beviljas på basis av en kombinerad grundkurs som inbegriper grundkörtillstånd, körtillstånd för transport av explosiva ämnen och körtillstånd för transport av radioaktiva ämnen samt ett godkänt prov i den kombinerade grundkursen, vid transport av

a) farliga ämnen i större mängder per transportenhet än de mängder som avses i punkt 1.1.3.6.3 (begränsade kvantiteter) i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift eller


Med avvikelse från 1 mom. behövs ADR-körtillstånd dock inte för sådana undantagna transporter eller mindre transporter som avses i punkt 1.1.3 och kapitel 3.3–3.5 i bilaga A, i tilläggsbestämmelsen S12 i kapitel 8.5 i bilaga B samt i bilaga C till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

15 §
Körtillståndets mall

Mallen för ADR-körtillståndet ska överensstämma med punkt 8.2.2.8 i bilaga B till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

Trafiksäkerhetsverket ska sända sekretariatet vid Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa en i 1 mom. avsedd mall för körtillståndet och eventuella andra mallar för körtillstånd som fortfarande är i kraft samt annan behövlig information som hänför sig till körtillstånd.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Kommissionens direktiv 2014/103/EU (32014L0103); EUT L 335, 22.11.2014, s. 15

Helsingfors den 17 juni 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.