774/2015

Helsingfors den 17 juni 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) 2, 16, 27 och 29 a §,

sådana de lyder, 2 § i förordningarna 263/2009, 399/2011 och 125/2015, 16 § i förordning 125/2015 samt 27 och 29 a § i förordningarna 250/2005 och 125/2015, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) ADR-bestämmelserna bestämmelserna i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), sådana de är i kraft som bindande för Finland,

3) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

4) TFÄ-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar,

5) IMDG-koden det regelverk som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

6) Trafiksäkerhetsverkets föreskrift Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg,

7) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

8) tank tankfordon, avmonterbara tankar, batterifordon, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar,

9) bulkcontainer sådana slutna bulkcontainrar och presenningsförsedda bulkcontainrar som avses i kapitel 1.2 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,

10) gaskärl gasflaskor, storflaskor, tryckfat, gasflaskpaket och slutna kryokärl,

11) direktivet om transportabla tryckbärande anordningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG.

16 §
Skyldighet för tillverkare och återförsäljare av förpackningar att tillhandahålla information

En sådan tillverkare av förpackningar och sådana senare återförsäljare av förpackningar som avses i 6.1.1.5, 6.3.2.3, 6.4.2.13, 6.5.1.1.4 och 6.6.1.4 punkten i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska tillhandhålla information om de förfaranden som iakttas samt en beskrivning av typ och mått för förslutare och andra nödvändiga delar, för att man ska kunna försäkra sig om att en förpackning som bjuds ut för en transport uppfyller kraven i bestämmelser och föreskrifter.

27 §
Avbrytande av transport och förbud mot att transportera personer

Om transporten av farliga ämnen avbryts av någon orsak som avses i 14 § 2 mom. i TFÄ-lagen, kan tillsynsmyndigheten bevilja tillstånd för att fortsätta transporten efter att myndigheten försäkrat sig om transportens säkerhet. Om kraven enligt bestämmelserna och föreskrifterna inte kan uppfyllas och tillsynsmyndigheten inte har beviljat tillstånd att fortsätta färden, ska tillsynsmyndigheten tillhandahålla transportören behövlig administrativ hjälp. Förfarandet ska vara detsamma om transportören meddelar tillsynsmyndigheten att avsändaren inte har meddelat transportören egenskaperna hos det farliga ämne som transporteras och om transportören på grundval av villkoren i transportavtalet önskar att den farliga lasten lossas, förstörs eller oskadliggörs.

Med undantag av transportenhetens besättningsmedlemmar är det förbjudet att transportera personer i en transportenhet som transporterar farliga ämnen, om inte något annat anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

29 a §
Strålskyddsprogram och ledningssystem

Den som transporterar eller tillfälligt förvarar radioaktiva ämnen ska ha ett strålskyddsprogram, om inte annat anges i kapitel 1.7 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift. Av strålskyddsprogrammet ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering förorsakad av transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder ska ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet ska ges in till Strålsäkerhetscentralen för kännedom innan transport- eller förvaringsverksamheten inleds.

Om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska verksamhetsutövaren utarbeta ett ledningssystem för att säkerställa att funktionerna motsvarar kraven för tillämpning i verksamhetsutövarens verksamhet för åtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen och de åtgärder som avses i 1.7.1.3 punkten i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

Ett ledningssystem enligt 2 mom. ska grunda sig på sådana krav eller anvisningar som Strålsäkerhetscentralen anser vara godtagbara. Ledningssystemet ska tillställas Strålsäkerhetscentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Kommissionens direktiv 2014/103/EU (32014L0103); EUT L 335, 22.11.2014, s. 15

Helsingfors den 17 juni 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.