765/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 3 § 3 mom. 1 punkten, 10 § 2 mom., 16 § 3 mom., 19 § 1 mom. 20 punkten och 23 § 1 mom. 1 punkten,

sådana de lyder, 3 § 3 mom. 1 punkten, 10 § 2 mom., 16 § 3 mom. och 23 § 1 mom. 1 punkten i lag 1181/2013 samt 19 § 1 mom. 20 punkten i lag 967/2014 , samt

fogas till 19 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1181/2013, 729/2014 och 967/2014, en ny 21 punkt som följer:

3 §
Informationssystemet för förvaltningsärenden

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen registreras enligt följande:

1) för skötseln av polisens uppgifter enligt skjutvapenlagen (1/1998) behövlig information om ansökan, tillstånd, polisens åtgärder, beslut, hinder, skjutvapenanmälan enligt 114 § i den lagen, anmärkning, anmälan och inspektion enligt den lagen samt tidpunkten för lämplighetstestet (uppgifter om vapentillstånd),


10 §
Behandling av känsliga uppgifter

Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 eller 4—6 punkten i personuppgiftslagen får samlas in för och registreras i polisens personregister och i övrigt behandlas endast när det är nödvändigt för att ett visst uppdrag som hör till polisen ska kunna fullgöras. Dessa uppgifter får samlas in för, registreras och i övrigt behandlas i skyddspolisens funktionella informationssystem, när det är nödvändigt för att skyddspolisen ska kunna fullgöra uppdrag som föreskrivs för den i lag. Uppgifter som avses i 4 punkten i nämnda paragraf får dessutom samlas in för och registreras i polisens personregister och i övrigt behandlas när det är nödvändigt för tryggande av den registrerades egen säkerhet eller en myndighets säkerhet i arbetet. Uppgifter i skjutvapenanmälningar får registreras i informationssystemet för förvaltningsärenden så att uppgifterna framgår bara när uppgifter som gäller vapentillstånd för personen i fråga behandlas.


16 §
Användning av uppgifter för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

De observationsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten och uppgifter i informationssystemet för misstänka enligt 4 §, i skyddspolisens funktionella informationssystem enligt 5 § eller i ett temporärt register enligt 6 § 2 mom. 2 punkten får inte användas för utförande av de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten i denna paragraf. Uppgifter i skjutvapenanmälan får inte användas för andra ändamål än för behandling av uppgifter som gäller vapentillstånd.


19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:


20) till magistraten för fullgörande av de uppgifter som avses i 38 § i medborgarskapslagen (359/2003),

21) till försvarsmakten, Tullen, gränsbevakningsväsendet och fångvårdsmyndigheterna för bedömning av om en hos dessa anställd med rätt att bära skjutvapen i sina tjänste- eller arbetsuppdrag är lämplig att bära skjutvapen.


23 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden

Ur informationssystemet för förvaltningsärenden ska uppgifter utplånas enligt följande:

1) av de uppgifter om vapentillstånd som avses i 3 § 3 mom. 1 punkten, uppgifter om beslut då tjugo år har förflutit sedan beslutet fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut, tillståndsuppgifter då tjugo år har förflutit sedan utgången av tillståndets giltighetstid, uppgifter om hinder och anmärkningar samt andra registrerade uppgifter då tjugo år har förflutit sedan uppgiften antecknades, uppgifter i skjutvapenanmälningar då tre år har förflutit sedan uppgiften antecknades samt uppgifter om vapen då tjugo år har förflutit sedan vapnet gjordes varaktigt obrukbart, skrotades eller fördes varaktigt ut ur landet,Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 20/2014
FvUB 48/2014
RSv 317/2014

  Helsingfors den 12 juni 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.