764/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

Lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skjutvapenlagen (1/1998) 1 § 2 mom., 5 § 3 mom., 14 §, 18 § 1 mom., 19 § 1 mom. 7 punkten, 20 § 2 mom., 34 och 40 §, 55 b § 1 mom. 3 punkten, 70 §, 87 § 1 mom. 11 punkten, 103 § 6 punkten, 106 och 114 § samt 116 § 1 och 2 mom.,

av dem 1 § 2 mom. och 114 § sådana de lyder i lag 124/2011, 14 §, 18 § 1 mom., 19 § 1 mom. 7 punkten, 20 § 2 mom., 55 b § 1 mom. 3 punkten, 70 § och 116 § 2 mom. sådana de lyder i lag 601/2001, 34 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 508/2009, 40 § sådan den lyder i lag 508/2009, 103 § 6 punkten sådan den lyder i lag 532/2007 och 106 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 601/2001, samt

fogas till lagen en ny 2 a §, till 11 § ett nytt 2 mom., till 19 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 601/2001 och 124/2011, en ny 8 punkt, till 55 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 601/2001, en ny 4 punkt, till 87 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 601/2001, en ny 12 punkt samt till lagen nya 106 a och 106 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vad som i denna lag föreskrivs om skjutvapen gäller också robot- och raketuppskjutningssystem, gassprayer samt effektiva luftvapen. På gassprayer tillämpas dock inte 2—10, 12, 15, 31—33, 35, 35 a, 36, 42—45, 45 a, 45 b, 45 d, 46—53, 53 a, 54, 55, 56—59, 59 a eller 60—63 §, 66 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 67 b, 68, 70—72, 74—77, 80—82, 89, 90 eller 106 §, 106 a § 2 och 3 mom., 106 b, 110, 110 a—110 c, 112, 112 a eller 112 b §. På effektiva luftvapen tillämpas inte 3—12, 31—33, 35, 35 a, 36, 45 c, 45 d, 53 a, 55 a—55 c, 60—63, 67 b, 72, 106 b, 110 eller 110 a—110 c §. I 17 § föreskrivs om andra undantag från tillämpningsområdet.

2 a §
Effektiva luftvapen

Med effektivt luftvapen avses ett år 1950 eller därefter tillverkat föremål som drivs med trycket från komprimerad luft eller någon annan gas och där pipans minsta inre diameter är över 6,35 millimeter och som är konstruerad och avsett att använda metallkulor.

5 §
Patroner

I fråga om patrondelar som består av eller innehåller explosionsfarliga ämnen gäller vad som föreskrivs om dem i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och med stöd av den.

11 §
Gasspray

Gasspray som förs in eller överförs till eller saluförs i Finland ska till sitt innehåll vara sådan att den som sprayen används mot inte förorsakas bestående skador. Närmare bestämmelser om de ämnen som ingår i gasspray och om deras maximikoncentrationer samt om påvisande av säkerhet vid användning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Näring i vapenbranschen

Näringar i vapenbranschen är

1) handel med samt förvaring och tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte,

2) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar i kommersiellt syfte.

18 §
Tillståndsplikt

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, krävs det tillstånd enligt denna lag för

1) överföring och införsel till Finland, överföring och utförsel från Finland, kommersiell transitering, kommersiell förvaring, förvärv, innehav och tillverkning av samt handel med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar.


19 §
Undantag från tillståndsplikten

Enligt denna lag är följande inte beroende av tillstånd:


7) innehav av signalpistol ombord på utländska handels- och fritidsfartyg, om fartyget endast tillfälligt befinner sig inom Finlands territorialvatten,

8) utförsel och överföring från Finland, kommersiell transitering samt förvärv och innehav av effektiva luftvapen, om förvärvaren eller innehavaren har rätt att inneha ett skjutvapen.


20 §
Näringstillstånd i vapenbranschen

Tillstånd kan meddelas för

1) handel med och förvaring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte,

2) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte,

3) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar i kommersiellt syfte.


34 §
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen

Tillstånd att i kommersiellt syfte till Finland överföra och föra in gassprayer och effektiva luftvapen (kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen.

I fråga om meddelande av tillstånd gäller 32 § 2 mom.

40 §
Tullens anmälningsskyldighet

Tullen ska med tre månadens mellanrum göra en anmälan till Polisstyrelsen om införseln till Finland av föremål som nämns i kommersiella införseltillstånd samt i kommersiella införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

55 b §
Förutsättningar för meddelande av tillstånd för gassprayer

Tillstånd för gassprayer kan meddelas för följande godtagbara användningssyften:


3) skyddande av egen eller någon annans personliga integritet eller av egendom,

4) av särskilda skäl för att fördriva djur.


70 §
Anmälan om och uppvisande av vapendelar och effektiva luftvapen

Den som förvärvar en vapendel eller ett effektivt luftvapen ska inom 30 dagar från förvärvet anmäla det till polisinrättningen i sin hemkommun eller på sin hemort, om rätten att förvärva och inneha

1) vapendelen grundar sig på att förvärvaren har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar enligt 19 § 1 mom. 2 punkten, eller

2) det effektiva luftvapnet grundar sig på 19 § 1 mom. 8 punkten.

Vapendelen eller det effektiva luftvapnet ska visas upp när anmälan görs.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid anmälan enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

87 §
Utlåning av skjutvapen och vapendelar

Ett skjutvapen får lånas ut till någon annan som följer:


11) en gasspray får lånas ut endast till den som har rätt att inneha en gasspray,

12) ett effektivt luftvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett skjutvapen eller ett effektivt luftvapen.


103 §
Skjutvapenförseelse

Den som i strid med denna lag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


6) försummar skyldigheten att göra anmälan om förvärv av en vapendel eller ett effektivt luftvapen eller att visa upp vapendelen eller det effektiva luftvapnet för polisen enligt 70 §,


skall för skjutvapenförseelse dömas till böter.

106 §
Förvaring

När ett skjutvapen förvaras annat än tillfälligt ska det förvaras

1) i tillståndshavarens stadigvarande bostad, på något annat ställe där tillståndshavaren varaktigt vistas eller i ett utrymme som är nära anknutet till dessa och motsvarar dem när det gäller skyddsnivå och förutsättningar för tillsyn,

2) på ett sådant ställe eller i ett sådant utrymme som avses i 1 punkten hos en annan person som har rätt att låna skjutvapnet,

3) i besittning hos en näringsidkare som har tillstånd att idka näring i vapenbranschen enligt 14 § 1 eller 2 punkten, eller

4) i förvaringsutrymmen som godkänts av polisinrättningen.

Om ett skjutvapen förvaras på ett ställe som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten, ska det förvaras i ett sådant stöldsäkert och låst säkerhetsskåp som med stöd av 119 § 2 mom. 3 punkten fastställs genom förordning av inrikesministeriet, inlåst eller annars under lås så att det inte är lätt att stjäla eller annars olovligen ta i bruk skjutvapnet eller vapendelarna. Skjutvapnet kan då förvaras också så att någon annan vapendel än ljuddämparen förvaras separat under lås på det sätt som nämns ovan och de övriga vapendelarna så att det inte är lätt att stjäla dem eller olovligen ta dem i bruk.

Om ett särskilt farligt skjutvapen eller flera än fem skjutvapen ska förvaras, ska vapnen förvaras i ett sådant stöldsäkert och låst säkerhetsskåp som med stöd av 119 § 2 mom. 3 punkten fastställs genom förordning av inrikesministeriet. Säkerhetsskåp krävs dock inte, om förvaringsutrymmet har godkänts av polisinrättningen på förvaringsorten.

106 a §
Bärande och transport samt temporär förvaring av skjutvapen

På allmän plats och i lokaler till vilka allmänheten har tillträde får skjutvapen transporteras endast oladdade i skyddsfodral samt bäras och transporteras endast då det finns godtagbara skäl till det. I motordrivna fordon får skjutvapen transporteras endast oladdade i skyddsfodral eller placerade i ett skyddat utrymme samt bäras endast då det finns godtagbara skäl till det. Vid transport av jaktvapen ska dessutom jaktlagen och vad som föreskrivs med stöd av den ytterligare iakttas.

Om ett skjutvapen temporärt förvaras på något annat sätt än i enlighet med 106 §, ska skjutvapnet eller någon annan vapendel än ljuddämparen förvaras inlåst eller annars under lås eller så att skjutvapnet eller vapendelen står under direkt uppsikt av tillståndshavaren eller någon annan som har rätt att inneha skjutvapen.

I fordon får skjutvapen bara förvaras temporärt i samband med användning eller transport av vapnet. Skjutvapnet ska då vara inlåst eller annars under lås och förvaras på ett sådant sätt att det inte kan upptäckas från utsidan av fordonet.

106 b §
Förvaring och transport av patroner och särskilt farliga projektiler

Bestämmelser om förvaring och transport av patroner och särskilt farliga projektiler som innehåller sprängämnen eller lättantändligt ämne finns dessutom i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor och i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

114 §
Anmälningsrätt och anmälningsskyldighet för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Trots bestämmelserna om sekretess är en läkare skyldig att göra en anmälan om en sådan person till polisen (skjutvapenanmälan) som

1) vid en sinnesundersökning, farlighetsbedömning eller annan rättspsykiatrisk undersökning har konstaterats vara farlig för sig själv eller för någon annan, eller

2) på grund av ett självmordsförsök har tagits in för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja med stöd av 8 § 1 mom. 2 punkten i mentalvårdslagen (1116/1990) och som läkaren utifrån en bedömning som gjorts under tiden för vård oberoende av patientens vilja anser vara olämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

Trots bestämmelser om sekretess har en läkare och en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården rätt att göra en skjutvapenanmälan om han eller hon av grundad anledning utifrån en persons patientuppgifter och efter att ha träffat personen anser att denne till sitt hälsotillstånd och beteende är olämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

Skjutvapenanmälan ska innehålla en ståndpunkt till olämpligheten och motiveringar till ståndpunkten.

Bestämmelser om anmälningsförfarandet och innehållet i skjutvapenanmälan samt bestämmelser om den personal vid polisen som har rätt att behandla anmälningarna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

116 §
Tillsynen över vapennäringsidkare och vapensamlare

En vapennäringsidkares förvaringsutrymmen för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler ska vara säkra till sin konstruktion. För att säkerställa detta ska polisen inspektera förvaringsutrymmena. En ny inspektion ska göras, om förvaringsutrymmena ändras. Dessutom ska polisen minst en gång per år granska de register som de i området verksamma vapennäringsidkarna för med stöd av 25 § 1 mom. och bokföringen samt inspektera lagren och förvaringsutrymmen. Polisen har rätt att vid granskningen och inspektionen ta del av vapennäringsidkarens bokföring och få tillträde till utrymmen där föremål som avses ovan förvaras.

Förvaringsutrymmena för skjutvapen och vapendelar i en samling ska vara säkra till sin konstruktion. För att säkerställa detta ska polisen inspektera förvaringsutrymmena innan tillstånd att förvärva det första skjutvapnet eller den första vapendelen i en samling meddelas. En ny inspektion ska göras, om förvaringsutrymmena ändras. Polisen kan också vid behov granska register som vapensamlaren för med stöd av 59 a § 1 mom. och 60 § 1 mom.



Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

Tillstånd som hänför sig till skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt förhandssamtycken, vapennäringstillstånd och godkännanden som vapensamlare som är i kraft vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft med gällande villkor.

Den som när denna lag träder i kraft idkar i 20 § avsedd näring i vapenbranschen med effektiva luftvapen ska inom ett år från lagens ikraftträdande utverka ett näringstillstånd i vapenbranschen som ger rätt att bedriva sådan verksamhet. Tillstånd beviljas en sökande som är berättigad att idka näring, som utnämner en i 26 § avsedd ansvarig person, som har vapenhanteringstillstånd i de fall som avses i 20 § 3 mom. och vars förvaringsutrymmen för skjutvapen har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringsutrymmena finns. En vapennäringsidkare som när denna lag träder i kraft har rätt att idka i 20 § avsedd näring i vapenbranschen med skjutvapen är berättigad att idka sådan näring även med effektiva luftvapen.

Den som när denna lag träder i kraft är anställd hos en vapennäringsidkare för att transportera, förvara eller annars hantera effektiva luftvapen som finns hos vapennäringsidkaren och som inte har ett tillstånd som berättigar till att hantera skjutvapen, ska inom ett år från lagens ikraftträdande utverka ett vapenhanteringstillstånd. Tillståndet meddelas utan att förutsättningarna bedöms enligt 27 § 3 mom. Tillståndet ska förenas med ett villkor enligt vilket tillståndet endast ger rätt att hantera effektiva luftvapen.

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat ett effektivt luftvapen vars innehav inte krävde tillstånd enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande, ska inom ett år från ikraftträdandet utverka ett tillstånd som berättigar till innehav av vapnet. Tillståndet meddelas utan att förutsättningarna bedöms enligt 45 eller 45 a §.

I stället för att utverka ett tillstånd kan

1) den vars rätt att inneha ett effektivt luftvapen grundar sig på 19 § 1 mom. 8 punkten göra en anmälan enligt 70 § hos polisinrättningen i sin hemkommun eller på sin hemort inom den tid som anges ovan i denna paragraf,

2) den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat ett effektivt luftvapen för vars innehav han eller hon enligt denna lag borde utverka tillstånd, inom den tid som anges ovan i denna paragraf överlåta det effektiva luftvapnet till någon som med stöd av denna lag har rätt att förvärva vapnet,

3) innehavaren av det effektiva luftvapnet överlåta det till polisen, varvid det övergår i statens ägo utan ersättning.

Det effektiva luftvapnet ska visas upp då tillstånd söks eller anmälan görs, om inte tillståndsmyndigheten eller den myndighet som tar emot anmälan anser att det är onödigt.

Den som när denna lag träder i kraft blir skyldig att förvara sitt skjutvapen på det sätt som anges i 106 § 2 mom. ska senast inom fem år från ikraftträdandet förvara sitt skjutvapen på det sätt som avses i det momentet.

Tillstånd och anmälningar enligt denna paragraf meddelas och behandlas avgiftsfritt.

RP 20/2014
FvUB 48/2014
RSv 317/2014

  Helsingfors den 12 juni 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.