742/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) 15 § 7 punkten och 20 § 1 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Bestämmelser om offentlighet för de rättegångshandlingar som gäller ett beslut om anonym bevisning finns i 5 kap. 11 d § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) och bestämmelser om offentlighet vid muntlig förhandling i ett sådant ärende i 11 c § i det kapitlet. Bestämmelser om offentlighet för de rättegångshandlingar som gäller röjande av ett anonymt vittnes identitet vid behandlingen av brottmål där målsäganden ensam för talan och om offentlighet vid muntlig förhandling i ett sådant ärende finns i 7 kap. 5 a § i den lagen. Bestämmelser om hörande av ett anonymt vittne i ett brottmål utan att allmänheten är närvarande för att hemlighålla vittnets identitet finns i 17 kap. 53 § i rättegångsbalken.

15 §
Förhandling inom stängda dörrar

På begäran av den som har del i saken eller av andra särskilda skäl kan domstolen besluta att den muntliga förhandlingen i ett ärende helt eller till behövliga delar skall ske utan att allmänheten är närvarande, om


7) en person trots ett i 17 kap. i rättegångsbalken föreskrivet förbud mot att vittna åläggs att vittna eller att lägga fram ett föremål eller en handling för syn, eller om en person trots en i det kapitlet föreskriven rätt att vägra vittna samtycker till att vittna eller till att lägga fram ett föremål eller en handling för syn.

20 §
Begränsning av allmänhetens närvarorätt

Domstolen får begränsa allmänhetens närvaro vid offentlig förhandling, om det behövs för att ett vittne, någon annan som ska höras eller en part eller den som står i ett i 17 kap. 17 § 1 mom. i rättegångsbalken avsett förhållande till en sådan person ska kunna skyddas mot hot mot liv eller hälsa. Domstolens ordförande får begränsa allmänhetens närvaro vid offentlig förhandling, om det behövs för att undvika trängsel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 46/2014
LaUB 19/2014
RSv 274/2014

  Helsingfors den 12 juni 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.