722/2015

Helsingfors den 12 juni 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning (327/2015) rubriken för 2 och 3 kap., 12, 13 och 15 §, 20 § 3 mom., 23 § samt 30 § 2 mom. som följer:

2 kap.

Användning av kväve och fosfor vid gårdsspecifika åtgärder


3 kap.

Övriga förutsättningar för gårdsspecifika åtgärder


12 §
Placering av flytgödsel i åker

Flytgödsel, urin och motsvarande ämnen som avses i bilaga 1 ska spridas med utrustning som skär en skåra i åkerns yta och låter flytgödseln eller urinen rinna in i skåran eller sprutar in den dit. Myllningsutrustning som är kopplad till en enhet som sprider ut ämnet kan också användas. Uppgift om spridning av flytgödsel ska föras in i de skiftesspecifika anteckningarna. Mängderna kväve och fosfor i de ämnen som spridits ska beaktas i de mängder kväve och fosfor som avses i 18 § 5 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning.

13 §
Återanvändning av näringsämnen och organiskt material

Uppgift om typen och mängden av organiskt material som sprids ska föras in skiftesvis i de skiftesspecifika anteckningarna. Med organiska gödselfabrikat avses de fabrikat som anges i bilaga 2. Jordbrukaren ska med hjälp av överlåtelseavtal, kvitto eller fraktsedel kunna påvisa anskaffningen av och mängden sådant material som härstammar någon annanstans ifrån än från gårdsbruksenheten. Mängderna kväve och fosfor i de organiska material som spridits ska beaktas i de mängder kväve och fosfor som avses i 18 § 5 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning.

15 §
Skyddszoner

Inom den skiftesspecifika åtgärd som gäller miljövårdsvallar får växtbeståndet på en skyddszon anläggas genom användning av färdiga utsädesblandningar av vall- och gräsväxter med högst 20 procent klöverfrö. Efter anläggandet får området inte bearbetas, gödslas eller behandlas med växtskyddsmedel. En sparsam gödsling i samband med anläggandet av växtbeståndet är möjlig i syfte att åstadkomma ett täckande växtbestånd. I detta fall får högst de mängder kväve och fosfor användas som i bilaga 4 och 6 till statsrådets förordning om miljöersättning fastställs för naturvårdsåkrar med vall. Skyddszonen kan vara en redan tidigare anlagd vall eller också kan skyddszonens växtlighet anläggas i skyddssäd redan under den föregående växtperioden.

Växtbeståndet ska slås årligen under växtperioden. Vårslåtter och bärgning av växtligheten är inte en tillräcklig åtgärd. Vad gäller tidpunkten för slåttern ska de vilda fåglarnas och däggdjurens levnadsförhållanden beaktas. Den växtmassa som slagits ska föras bort från skyddszonen och den får användas. Den växtmassa som slagits ska hanteras och lagras så att vattenvårdsmålen för skyddszonen inte äventyras. Växtmassan får inte medföra olägenhet för miljön, och den får inte föras till skogen eller till impediment. Skyddszonen får användas för bete, om det inte ger upphov till erosion eller äventyrar naturens mångfald och om inga vattenvårdshinder föreligger.

Flyghavre eller mjölktistel, gråbo, åkertistel och andra motsvarande svåra ogräs som sprider sig med vinden får på skyddszonen bekämpas kemiskt i enlighet med begränsningarna av användningen av växtskyddsmedlet eller mekaniskt. Om växtligheten på skyddszonen skadas eller förstörs under vintern, till följd av bekämpning av flyghavre, grävning av täckdiken eller av någon annan motsvarande orsak, ska den skadade arealen under samma växtperiod besås med ny vallväxtlighet så snart förhållandena medger det. Uppgifter om åtgärder vid anläggande och skötsel av skyddszonen, om förstörd växtlighet, om bekämpning av flyghavre eller andra ogräs och om anläggande av nytt växtbestånd ska föras in i de skiftesspecifika anteckningarna.

20 §
Åkernaturens mångfald

Som saneringsgröda ska användas oljerättika, vitsenap, tagetes eller blandningar av dem. Som oljerättika betraktas också bearbetningsrättika. Saneringsgrödan ska sås på våren och den får vändas in i jorden två månader efter sådd. Växtligheten får slås eller krossas under växtperioden. Samma jordbruksskifte får vara besått med saneringsgröda högst tre år i rad. Saneringsgröda får gödslas på samma sätt som sådana naturvårdsåkrar med vall som avses i 17 §.


23 §
Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter

Inom den skiftesspecifika åtgärd som gäller alternativt växtskydd för trädgårdsväxter ska minst en av de växtskyddsmetoder användas som i bilaga 3 anges per skadegörare. Det ska föras skiftesspecifika anteckningar om den växtskyddsmetod som använts och hur bekämpningen har lyckats.

Vid användning av växtskyddsmetoder i metodgrupp I ska fabrikat eller bekämpningsorganismer enligt metod anskaffas. Om användning av bin för spridning av preparatet ingår i växtskyddsmetoden ska det på området finnas minst två bikupor per hektar under odlingsväxtens blomningsperiod. I bikuporna ska det finnas en lämplig spridare för växtskyddsmedlet samt separata in- och utgångar för bina. Vid användning av odlingstunnlar ska det på skiftet finnas en plastbetäckt odlingstunnel av lätt konstruktion eller ett plastbetäckt säsongsväxthus av lätt konstruktion. Det ska finnas så många odlingstunnlar eller säsongsväxthus att de täcker det område där åtgärden genomförs.

Vid användning av växtskyddsmetoder i metodgrupp II ska fabrikat enligt metod anskaffas. Om växtskyddsmetoden är användning av insektsnät, ska sådana nät avsedda för insektsbekämpning användas som täcker hela det område där åtgärden genomförs. Om den valda växtskyddsmetoden är ogräsbekämpning, ska växtligheten harvas med en ogräsharv utrustad med ett optiskt, elektriskt eller på satellitbaserad positionering baserat system som identifierar växten eller växtraden, eller alternativt brännas med en traktordriven brännare. Under växtperioden ska harvning eller bränning ske minst två gånger.  Vid användning av traktordriven brännare eller optisk harv ska utrustningen för ogräsbekämpning finnas på gårdsbruksenheten eller också kan växtskyddet utföras på entreprenad.

Jordbrukaren ska använda sådana för respektive växtart lämpliga hjälpmedel för uppföljning som avses i bilaga 3 eller motsvarande metoder för uppföljning av hur det alternativa växtskyddet lyckas. Jordbrukaren ska föra skiftesspecifika anteckningar om kontroll och bekämpning av växtlighet eller skadegörare samt vid behov kunna uppvisa kvitto över anskaffning av vissa fabrikat eller entreprenadarbete.

Jordbrukaren ska årligen på en blankett som godkänts av Landsbygdsverket meddela de skiften där åtgärden genomförs.

30 §
Tran-, gås- och svanåkrar

Avtalsområdet ska skötas i enlighet med en godkänd plan. Utfodringen av fåglar ska ske i enlighet med planen så att det med dess hjälp är möjligt att locka fåglar till avtalsområdet i stället för till närbelägna odlingar. Vid gödsling av avtalsområden ska de begränsningar för gödsling som avses i 18 § i statsrådets förordning om miljöersättning iakttas och de skiftesspecifika anteckningar som avses i paragrafen göras. Bekämpning av flyghavre och andra motsvarande besvärliga ogräs som sprids med fåglar ska särskilt uppmärksammas.Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2015.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 12 juni 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.