714/2015

Helsingfors den 11 juni 2015

Statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om beviljande av statsunderstöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och andra ytvatten samt vattenmiljöer samt för projekt som minskar riskerna för översvämning eller torka.

Vad som i denna förordning föreskrivs om vattendrag gäller även kustvatten enligt 2 § 3 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004).

Vad som i denna förordning föreskrivs om fisk och fiskbestånd gäller också nejonöga (Lampetra fluviatilis) och flodkräfta (Astacus astacus).

Vad som i denna förordning föreskrivs om understöd gäller även stöd som finansieras med Europeiska unionens medel, om inte något annat föreskrivs.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) vattendrag vattendrag enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i vattenlagen (587/2011),

2) andra ytvatten rännilar enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen samt diken och källor.

3 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd

En allmän förutsättning för att ett projekt ska kunna få understöd är att

1) kostnaderna för projektet är rimliga i förhållande till den nytta som uppnås med projektet, och att

2) understödstagaren på ett tillförlitligt sätt kan övervaka användningen av understödet, svara för att projektet genomförs och för uppfyllande av förpliktelserna efter genomförandet samt se till att den nytta som uppnås genom projektet består.

Understöd kan inte beviljas för en åtgärd som avser avhjälpande av skador eller avlägsnande av olägenheter som har förorsakats lagstridigt, och där den som orsakat skadan eller olägenheten kan påvisas så att denne kan förpliktas att ersätta skadan eller svara för att åtgärden utförs eller för kostnaderna för utförandet.

4 §
Projekt som kan beviljas understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja understöd för ett projekt med syfte att

1) främja mångsidig och hållbar användning av vattendrag och andra ytvatten,

2) främja att ett gott tillstånd uppnås och bibehålls för vattendrag och andra ytvatten,

3) minska den fara som översvämningar, långvarig torka eller andra onormala vattenförhållanden orsakar och de förluster av förmån som föranleds av dem,

4) främja fiskens vandring eller fiskebeståndens naturliga förökning eller förbättra möjligheterna till hållbart fiske,

5) främja vattennaturens mångfald,

6) minska den risk som konstruktioner som lämnats kvar eller ämnen som kommit ut i vattnet orsakar i vattendrag eller på dess strandområden eller minska de förluster av förmån som föranleds av dem, eller

7) komplettera eller förbättra en åtgärd som tidigare har vidtagits i ett vattendrag eller på land med hjälp av statligt stöd eller minska förluster av förmån som föranleds av en sådan åtgärd.

Understöd beviljas i första hand för projekt som betjänar flera av de syften som nämns i 1 mom.

5 §
Godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas för kostnader som föranleds av

1) den allmänna planering som behövs för valet av de projekt som avses i 4 § och för den regionala allokeringen av dem,

2) organiseringen av de aktörer som deltar i genomförandet av projektet som en vattenrättslig sammanslutning eller någon annan juridisk person, som kan beviljas de tillstånd och understöd som behövs för projektet,

3) planering och genomförande av ett projekt,

4) förhindrande av skador som orsakas av ett projekt,

5) avgifter som tas ut för de tillstånd som behövs för projektet,

6) uppfyllande av förpliktelser som följer av författningar och tillstånd och som direkt anknyter till genomförande av ett projekt,

7) uppföljning av projektets verkningar.

6 §
Understödets andel av projektkostnaderna

När understödets andel av kostnaderna för projektet bestäms ska allokeringen av de ekonomiska och andra fördelarna av projektet och projektets allmänna betydelse beaktas.

Understödets andel får vara högst 50 procent av de totala godtagbara kostnaderna för ett projekt som avses i 5 §. Understödets andel kan dock vara större än detta om

1) projektet främjar genomförande av en sådan förvaltningsplan och havsförvaltningsplan som avses i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen samt genomförande av ett sådant åtgärdsprogram genom vilket planerna verkställs,

2) projektet ingår i en plan för hantering av översvämningsrisker enligt lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010),

3) projektet stärker livskraften för utrotningshotade eller sårbara vandringsfiskbestånd,

4) projektet främjar mångfalden i vattennaturen i ett område som ingår i ett skyddsprogram enligt 7 eller 77 § i naturvårdslagen (1096/1996) eller i nätverket Natura 2000, eller

5) det är fråga om ett projekt enligt 4 § 1 mom. 7 punkten i anknytning till en åtgärd som har genomförts tidigare med hjälp av statligt stöd.

I fråga om stöd som beviljas av Europeiska unionens medel bestäms stödets andel av de totala kostnaderna utifrån vad som föreskrivs särskilt om detta.

7 §
Arbete som utförs utan vederlag

I de totala kostnader som avses i 6 § 2 mom. kan även ingå det arbete som utförs utan vederlag och som behövs för att genomföra ett projekt.

Värdet på det arbete som utförs utan vederlag anses vara 15 euro i timmen per person som utför arbetet. Om det vid det arbete som utförs utan vederlag används traktor eller motorredskap, ska till värdet på arbetet ytterligare räknas 30 euro per drifttimme som värde på användningen av maskinen. Värdet på det arbete som utförs utan vederlag får vara högst den del av projektets totala kostnader som överskrider statsunderstödet. Det ska föras bok över antalet arbetstimmar.

8 §
Ansökan om understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen meddelar om de understöd som kan sökas.

Till ansökan ska fogas en projektplan inklusive kostnadsberäkning, finansieringsplan och tidtabell för genomförande samt de utredningar som behövs för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av understöd.

9 §
Understödsbeslut

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av understöd inom ramen för de anslag som jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet beviljar centralen för detta ändamål.

Av understödsbeslutet ska maximibeloppet för understödet framgå. Utöver det som föreskrivs om innehållet i ett understödsbeslut i 11 § i statsunderstödslagen ska nödvändiga villkor för inledande, genomförande och avslutande av ett projekt ställas på understödstagaren i understödsbeslutet.

10 §
Betalning av understöd

En förutsättning för betalning av understöd är att

1) mottagaren av understöd har de tillstånd och rättigheter som behövs enligt vattenlagen och annan lagstiftning för att genomföra projektet, och

2) mottagaren av understöd har förbundit sig att på ett ändamålsenligt sätt sköta användningen och underhållet av konstruktionerna samt att uppfylla de övriga förpliktelser som följer efter att projektet slutförts.

Understödet eller, om understödet betalas i flera rater, en understödsrat betalas i enlighet med understödsbeslutet utifrån de faktiska kostnaderna. Den sista raten betalas efter det att arbetet har slutförts på ett godtagbart sätt och att redogörelsen för de faktiska kostnaderna har granskats.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om stödjande av vattendragsåtgärder (651/2001).

På statsunderstöd som före ikraftträdandet av denna förordning har beviljats för ett ändamål som anges i denna förordning, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vad som förskrivs i 3 mom. tillämpas också på stöd som i form av statens arbete beviljats med stöd av den förordning som nämns i 2 mom.

Helsingfors den 11 juni 2015

Näringsminister
Olli Rehn

Lagstiftningsråd
Pekka Kemppainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.