692/2015

Helsingfors den 28 maj 2015

Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten (1108/2009) 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 605/2012, som följer:

13 §
Särskilda behörighetsvillkor för tjänstemännen

Utöver vad som föreskrivs i 8 § i statstjänstemannalagen (750/1994) är behörighetsvillkoren för

1) en direktör vid centralförvaltningsenheten och en enhetschef högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) en regiondirektör samt en direktör för ett bedömningscentrum, en enhet för samhällspåföljder och ett fängelse högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) en biträdande direktör högskoleexamen,

4) en studiehandledare högre högskoleexamen,

5) en brottspåföljdschef, en specialhandledare och en brottspåföljdsanställd högskoleexamen,

6) en väktare yrkesexamen för fångvårdsbranschen eller lämplig högskoleexamen.

Avvikelser från behörighetsvillkoren för väktare enligt 1 mom. 6 punkten kan i fråga om tidsbestämda, sammanlagt högst två år långa tjänsteförhållanden göras för att säkerställa systemet med arbetspraktik, trygga tillgången på säsongarbetskraft eller av någon annan motsvarande orsak. Av en väktare krävs också i dessa fall att han eller hon har sådan skicklighet och förmåga som förutsätts för att uppgiften ska kunna skötas med framgång. I den tid om två år som nämns ovan beaktas inte inlärning i arbetet och arbetspraktik i anslutning till en examen inom brottspåföljdsområdet som avläggs inom ramen för ett tjänsteförhållande för viss tid som väktare.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2015.

Helsingfors den 28 maj 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.