688/2015

Helsingfors den 27 maj 2015

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), av dessa 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan den lyder i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter som tas ut för undervisnings- och kulturministeriets prestationer till den del det inte föreskrivs om dem någon annanstans.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

En fast avgift tas ut för de offentligrättsliga prestationer som framgår av den avgiftstabell som bifogas denna förordning.

Avgiften tas ut också när ett nekande beslut utfärdas i ett ärende som avses i 1 mom.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som undervisnings- och kulturministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är följande beställda prestationer:

1) användning av lokaler och utrustning som undervisnings- och kulturministeriet besitter,

2) expeditions- och kanslitjänster,

3) publikationer och förlagsservice,

4) fotokopior och andra avskrifter samt sändande av dem med undantag för kopior och utskrifter vilka avses i 2 mom.

5) utredningar, utvärderingar och undersökningar,

6) andra på uppdrag baserade prestationer.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015 och gäller till den 31 maj 2018.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft tas avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 27 maj 2015

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Antti Randell

Bilaga

Undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation Avgift
1) Tillstånd att ordna utbildning och tillstånd att driva en läroanstalt 2 045 €
3 och 4 § gymnasielagen (629/1998)
2 och 3 § lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
8 och 9 § lagen om yrkesutbildning (630/1998)
4 och 5 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
4 § lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
2) Ändring av tillståndet att ordna utbildning och av utbildningsuppgiften samt ändring av tillståndet att driva en läroanstalt 1 220 €
7 och 39 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
4 § gymnasielagen (629/1998)
3 § lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
9 § lagen om yrkesutbildning (630/1998)
5 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
4 § lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
3) Beslut om beviljande av statsgaranti för konstutställningar 155 €
4 § lagen om statsgaranti för konstutställningar (411/1986)
4) Beslut om förbud mot beslag av utställningsföremål 110 €
2 § lagen om förbud mot beslag av vissa utställningsföremål som förs in till Finland (697/2011)
5) Tillstånd att i undervisning på främmande språk ordna tvåårig förskoleundervisning före den grundläggande utbildningen 475 €
9 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
6) Tillstånd för en gemensam läroplan för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen eller tillstånd för läroplanen för den grundläggande utbildningen att omfatta yrkesinriktade studier 605 €
15 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
11 § gymnasielagen (629/1998)
7) Tillstånd till ett högre antal arbetsdagar än vad som bestämts 475 €
23 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
8) Försökstillstånd 1 220 €
20 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
15 § gymnasielagen (629/1998)
23 § lagen om yrkesutbildning (630/1998)
10 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
9) Tillstånd att ta ut elevavgifter 475 €
37 § lagen om yrkesutbildning (630/1998)
10) Dispens från de behörighetsvillkor som föreskrivs genom förordning 425 €
40 § lagen om yrkesutbildning (630/1998)
16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
8 § statstjänstemannalagen (750/1994)
9 § reglementet för statsrådet (262/2003)
11) Beslut om rätt att förrätta vigsel i en främmande stat 255 €
112 § äktenskapslagen (234/1929)
12) Beslut om rätt för en präst som är anställd i en utländsk kyrklig församling att förrätta vigsel 255 €
113 § äktenskapslagen (234/1929)
13) Tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling 280 €
28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
14) Tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling i fråga om lärdomsprov 95 €
28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.