686/2015

Helsingfors den 21 maj 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (856/2012) 3 § 14 punkten, 10 § 1 mom., 13 och 14 §, 16 § 3 mom., 22 § 3 mom., 36 § 2 mom., 37 § 1 mom., 38 §, 39 § 1 mom., 40 § 7 mom., rubriken för 55 § och 55 § 1 mom., 68 § 2 mom., 72 § 3 mom., 75 § 1 och 3 mom. samt 95 § 3 mom. samt

fogas till 3 § nya 15—21 punkter som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


14) explosionsfarligt damm sådant damm som under de förhållanden det är fråga om kan bilda en explosiv atmosfär,

15) hälsofarlig kemikalie en kemikalie som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 klassificeras som farlig kemikalie på grund av sina hälsofarliga egenskaper,

16) miljöfarlig kemikalie en kemikalie som enligt CLP-förordningen klassificeras som farlig kemikalie på grund av sina miljöfarliga egenskaper,

17) kemikalie som medför en fysikalisk fara (brand- och explosionsfarlig) en kemikalie som enligt CLP-förordningen klassificeras som farlig kemikalie på grund av sina egenskaper som medför en fysikalisk fara samt andra brännbara vätskor med en flampunkt på högst 100 °C,

18) brännbar vätska en brandfarlig vätska i kategori 1, 2 eller 3 enligt CLP-förordningen samt andra vätskor med en flampunkt på högst 100 °C,

19) brandfarlig vätska en brandfarlig vätska i kategori 1, 2 eller 3 enligt CLP-förordningen,

20) brandfarlig gas en brandfarlig gas i kategori 1 eller 2 enligt CLP-förordningen,

21) aerosol en aerosol i kategori 1 eller 2 enligt CLP-förordningen.

10 §
Hur grundvattenskyddet ska beaktas vid placeringen

När en produktionsanläggning placeras på ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning eller i dess närhet måste det säkerställas att en sådan eventuell olycka i anläggningen som avses i 5 § inte orsakar förorening av grundvatten enligt 17 § i miljöskyddslagen (527/2014) och att det i grundvattnet inte kommer ner något sådant ämne som avses i 4 a § i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006).


13 §
Placeringen av upplag för brännbara vätskor och brandfarliga gaser samt aerosoler och pyrofora ämnen

Skyddsavstånden i förhållande till utomstående verksamhet för ett styckegodsupplag eller en cistern som innehåller brännbar vätska eller pyrofora ämnen bestäms enligt effekterna av den värmestrålning som uppstår vid brand. Också möjligheten att den brännbara vätskan kokar över ska beaktas när skyddsavstånden bestäms.

Skyddsavstånden för en cistern som innehåller brandfarlig, genom kylning kondenserad gas i förhållande till utomstående verksamhet bestäms enligt effekterna av den värmestrålning som uppstår vid cisternbrand.

Avstånden för cisterner och styckegodsupplag som innehåller andra brandfarliga gaser än sådana som avses i 2 mom. eller aerosoler bestäms utifrån tryckeffekterna och värmestrålningseffekterna då ett gasmoln som antänds omedelbart eller med fördröjning brinner vid ett eventuellt läckage. Vid placeringen av upplag som innehåller kondenserade brandfarliga gaser ska dessutom konsekvenserna av en eventuell explosion i en cistern beaktas. Vid placeringen av flaskor som innehåller brandfarlig gas och av aerosoler ska också deras beteende vid bränder beaktas.

14 §
Placeringen av upplag för organiska peroxider och självreaktiva ämnen och blandningar

Skyddsavstånden i förhållande till utomstående verksamhet för styckegodsupplag och cisterner som innehåller organiska peroxider och självreaktiva ämnen och blandningar bestäms utifrån de tryckeffekter som uppstår vid explosion. När skyddsavstånden bestäms ska också faror som orsakas av kaststycken beaktas.

16 §
Placeringen av upplag för hälso- och miljöfarliga kemikalier

Sådana cisterner innehållande akut giftiga gaser i kategori 1 som vid läckage kan ge upphov till en storolycka, ska placeras i en skyddsbyggnad eller på något annat sätt utrustas så att den gas som har läckt ut kan tas tillvara.

22 §
Hur inkompatibla kemikalier och kemikalier som medför särskild fara ska beaktas vid placeringen

Följande kemikalier och kemikaliegrupper som kan förknippas med särskilda faror ska hållas åtskilda från andra kemikalier och kemikaliegrupper:

1) brännbara vätskor, brandfarliga gaser och aerosoler,

2) organiska peroxider,

3) explosiva kemikalier,

4) syre eller andra starkt oxiderande kemikalier,

5) kemikalier som spontanantänder vid kontakt med luft,

6) kemikalier som lätt sönderfaller spontant,

7) andra kemikalier som på grund av sin giftighet, sitt sönderfall eller sin reaktion medför särskild fara.

36 §
Brandcellsindelning i byggnader

Utrymmen där det hanteras kemikalier som avses i 14 § eller brandfarliga vätskor (kategori 1—2), brandfarliga gaser eller aerosoler ska avskiljas till separata brandceller.

37 §
Tryckreducering i en byggnad

Om det i ett rum hanteras brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor (kategori 1—2) eller kemikalier som avses i 14 § eller om processen annars medför explosionsrisk, ska det vara möjligt att reducera trycket i rummet antingen genom lätta konstruktioner eller med tryckreduceringsanordningar, så att det tryck som uppstår vid en explosion kan riktas utåt i den riktning där riskerna för personskador är så små som möjligt.


38 §
Hanteringsutrymmen för akut giftiga gaser

Utrymmen där det hanteras akut giftiga gaser (kategori 1—3) får inte ha direkt förbindelse med sådana utrymmen där människor arbetar med andra uppgifter än dem som hänför sig till hanteringen eller upplagringen av kemikalier.

Dörrarna till utrymmena ska stängas automatiskt och öppnas utåt. I utrymmena får det inte finnas öppna fönster eller andra öppningar, varigenom gas kan spridas i en olyckssituation.

39 §
Inre ytor

Om brännbar vätska, brandfarlig gas eller aerosol hanteras eller upplagras i ett rum, ska materialen på väggarnas och takens inre ytor vara av minst klass A2—s1,d0 enligt del E1, som gäller byggnadens brandsäkerhet, i Finlands byggbestämmelsesamling som utfärdats med stöd av markanvändnings- och bygglagen.


40 §
Ventilation

Utrymmen där det hanteras akut giftiga gaser (kategori 1—3) i en sådan omfattning att de vid läckage eller i andra situationer kan medföra en omedelbar hälsorisk, ska ha undertryck och ha en ventilation som är avskild från ventilationen i de övriga utrymmena.

55 §
Förhindrande av spridning av gaser, ångor, dimma och damm

Hanteringen och upplagringen av kemikalier och påfyllningen och tömningen av cisterner ska genomföras så att den mängd gaser, ångor, dimma och damm som frigörs blir så liten som möjligt. Om de gaser, de ångor, den dimma eller det damm som frigörs kan medföra fara för hälsan eller miljön, ska de tas tillvara eller med för ändamålet lämpliga metoder behandlas så att de blir ofarliga.


68 §
Statisk elektricitet och potentialutjämning

Cisterner, rörsystem, aggregat och maskiner ovan jord som innehåller lätt laddbar brandfarlig vätska och brandfarlig gas ska förenas med potentialutjämning och jordas, om den statiska elektriciteten kan medföra fara.


72 §
Upptäckande av farosituationer samt larm

Utrymmen och områden där det hanteras akut giftiga gaser (kategori 1—3) i en sådan omfattning att de vid läckage eller i andra situationer kan medföra en omedelbar hälsorisk, ska utrustas med system som alarmerar om och varnar för läckage så att larmet går från systemen till en ständigt övervakad plats.


75 §
Släcknings-, avkylnings- och bekämpningsarrangemang vid upplagring av kemikalier

I produktionsanläggningar där det finns över 100 kubikmeter brännbara vätskor eller brandfarliga gaser som upplagras ovan jord ska det finns ett fast rörsystem för släckvatten.


Påfyllnings- och tömningsplatser där det hanteras brandfarliga vätskor (kategori 1—2) eller brandfarliga gaser ska utrustas med ett fast skumaggregat eller en bevattningsanläggning, om det på platsen samtidigt kan hanteras två eller flera tankbilar eller järnvägsvagnar.

95 §
Upplagring av emulsionssprängämne på sprängningsplatser

I ett underjordiskt utrymme ska matrisen upplagras i container eller i en sådan transportbehållare av aluminium som uppfyller kraven i brandklass EI60 enligt den byggbestämmelsesamling som avses i 86 §.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU (32012L0018); EUT nr L 197, 24.7.2012, s. 1

Helsingfors den 21 maj 2015

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Industriråd
Tapani Koivumäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.